Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ning rahandusminister Jürgen Ligi. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 8 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad riigieelarvet, tööhõivepoliitikat, põllumajanduspoliitikat ja põllumeestele riigieelarvest makstavaid lisatoetusi, energiaagentuuri loomist ja rannakülade tulevikku.
 
Kell 14 – täiskogu istung
 
Päevakorras on 14 eelnõu, millest 4 on kolmandal, 3 teisel ja 7 esimesel lugemisel.
1.  Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (523 SE), mille eesmärk on senisest täpsemalt ja ammendavamalt reguleerida kõnealuses seaduses rahvusvahelisi sõjalisi peakortereid puudutavat ja anda selgem õiguslik alus kaitseväelaste osalusele operatsioonides peakorteri koosseisus. Seni ei ole seaduses reguleeritud olukorda, kus Eesti kaitseväelasi ei läheta operatsioonile Riigikogu ega muu Eesti asutus või institutsioon, vaid rahvusvaheline sõjaline peakorter. Peakorteri juurde lähetatud Eesti kaitseväelane läheb üle ka selle peakorteri struktuuri, mis tähendab ka seda, et peakorteri ülema käsul on Eesti kaitseväelane kohustatud sõjalises operatsioonis osalema ning tema lähetajaks ei ole mitte kaitseväe juhataja vaid peakorter. Eelnõuga nähakse selline võimalus selgelt ette. Kehtiva regulatsiooni kohaselt on otsustuspädevus Eesti kaitseväelaste sõjalisele operatsioonile saatmise osas ainult Riigikogul.
2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (540 SE), millega viiakse kehtiv seadus kooskõlla ELi õigusruumis toimunud muudatustega, mis seotud eeskätt ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamise ja tervisekontrolliga.
3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (551 SE), mille eesmärk on üle võtta Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (käibemaksudirektiiv) muudatused. Muudatused puudutavad teenuse käibe tekkimise koha määratlemist   (direktiiv 2008/8/EÜ), mitteresidentidele käibemaksu tagastamise korda (direktiiv 2008/9/EÜ) ja ühendusesisese käibe aruandlust (direktiiv 2008/117/EÜ). Aktsiisikaupadega tehtavate maksupettuste vältimise eesmärgil maksustatakse sarnaselt tollilao ja maksulaoga aktsiisilaosisesed tehingud 0%lise käibemaksumääraga senise 18%lise määra asemel. Maksupettuste vältimise eesmärgil lisatakse seadusesse maksuhaldurile võimalus aktsiisikauba käitlejalt nõuda tagatist, kui on alust arvata, et maksukohustus jäetakse täitmata. Eelnõuga täiendatakse ka käibe mõistet, nii et käibena käsitletakse edaspidi ka kauba sundvõõrandamist.
4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud riigivaraseaduse eelnõu (437 SE), mille üldine eesmärk on luua kvaliteetne õiguskeskkond riigivara ja riigi osaluste valitsemiseks. Eelnõu erineb senisest riigivaraseadusest eelkõige reguleerimisala ulatuse poolest, käsitledes lisaks riigi omandis oleva vara valitsemisele, s.o vara omandamisele, valdamisele, kasutamisele ja käsutamisele ka riigi osaluste valitsemist, s.o riigi osalemist aktsionäri, osaniku, asutaja või liikmena äriühingutes, sihtasutustes ja mittetulundusühingutes. Eelnõu hõlmab seega nii senise riigivaraseaduse kui ka riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse reguleerimisala.
7. Teisel lugemisel on majanduskomisjoni algatatud riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE), mis loob eelduse OÜ Eleringi eraldamiseks Eesti Energia AS kontsernist, et tagada elektribörsi tõrgeteta käivitamine ja elektrituru efektiivne toimimine. Eelnõuga täiendatakse riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seadust selliselt, et riigi poolt aktsiate ja osade omandamise võimaluste hulgas oleks ka juhtum, et riik võib omandada sellise äriühingu aktsiaid või osa, kus riik ise aktsionäriks või osanikuks ei ole. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 12. novembril.
14. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud 2009. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE), mis teeb muudatusi riigikohtu, valitsuse ja ministeeriumite valitsemisalas. 2009. riigieelarve maht sellega ei muutu.
NB! Täieliku ülevaate saamiseks tutvu ka Riigikogu päevakorraga!

Üritused, konverentsid

Kell 9.15
– keskkonnateemaline konverents „A Clean Energy Future“ (Riigikogu konverentsisaalis). Konverentsi korraldab Riigikogu keskkonnakomisjon koostöös Taani saatkonnaga. Konverents eelneb 7. -18. detsembril Kopenhaagenis toimuvale ÜRO kliimamuutuste konverentsile COP15 ja keskendub poliitiliste taustsüsteemide tingimustele ning taastuvenergia ja energiatõhususe meetmete rakendamisele. Konverentsi juhatab sisse peaminister Andrus Ansip. Ettekande teevad majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ja Taani välisministeeriumi keskkonna, energia ja kliimamuutuste osakonna juhataja Geert Aagaard Andersen. Paneeldiskussioonides osalevad Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Mart Jüssi ning Eesti ja Taani eksperdid. Lähem info ja programm Taani saatkonna kodulehel.
AJAKIRJANIKUD ON OODATUD!
 
Kell 10.35 – Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ja komisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja Aivar Engel osalevad Briti Suursaatkonna kutsel Tallinna sõjaväekalmistul toimuval mälestustseremoonial sõdades hukkunute mälestuseks, kus asetavad hukkunute mälestuseks riigikaitsekomisjoni poolt pärja.

Kell 12
– Riigikogu esimees Ene Ergma esineb tervituskõnega Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu uue hoone pidulikul avamisel (Ehitajate tee 7/Akadeemia tee 1). Osaleb ka Riigikogu aseesimees Jüri Ratas.
* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste ja asejuht Mailis Reps osalevad (7.11-12.11) Gruusias Tbilisis GUAMi (Gruusia, Ukraina, Aserbaidžaani ja Moldova demokraatia ja majandusliku arengu edendamiseks loodud koostööorganisatsioon) Parlamentaarse Assamblee 4. istungjärgul ja energiajulgeoleku alasel konverentsil, kus käsitletakse kolme mere regiooni koostööd.
* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (9.11-14.11) Aserbaidžaanis Bakuus konverentsil „Tsivilisatsioonidevaheline dialoog: Aserbaidžaani vaatenurk”. Arutusel on islamiga seotud geopoliitilised küsimused. Konverentsi korraldab Aserbaidžaani Diplomaatia Akadeemia.
Riigikogu pressitalitus
 
 

 

Tagasiside