Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning regionaalminister Siim Valmar Kiisler. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 6 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad haldusreformi, majanduslikku olukorda, avaliku teenistuse seadust, tööturgu ja regionaalpoliitikat.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on ühe seaduse uuesti arutamine ja 11 eelnõu, millest 4 on kolmandal, 2 teisel ja 5 esimesel lugemisel.

1. Riigikogu arutab uuesti Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud soolise võrdõiguslikkuse seaduse, võrdse kohtlemise seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadust (317 UA). Põhiseaduskomisjon toetas oma teisipäevasel istungil seaduse taas menetlusse võtmist ja selle muutmist. Komisjonis leidis põhimõttelist toetust seisukoht, et kõnealuses seaduses sisalduvat kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi ja kohalike omavalitsuste korraldust puudutavat osa tuleks menetleda eraldi eelnõuna.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud riigieelarve seaduse, riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (402 SE), mille eesmärk on muuta Eesti riigi valmisolek finantskriisidega võitlemiseks senisest tõhusamaks. Seaduse vastuvõtmisega suureneb hoiustajate ja muude võlausaldajate, krediidiasutuste endi ja kogu Eesti finantssüsteemi kindlus, et riik on valmis vajaduse korral tõhusalt sekkuma tagamaks finantsstabiilsust. Samuti antakse oluline signaal teistele EL liikmesriikidele, et Eesti on tõhustanud oma valmisolekut võimaliku finantskriisi ennetamisel või lahendamisel. Muuhulgas lihtsustab eelnõu raskustes olevale krediidiasutusele garantii andmist ja annab Riigikogule õiguse menetleda riigigarantii või laenu andmist raskustes olevale krediidiasutusele kiirendatud korras ühel lugemisel ja esimesel võimalusel vastavalt Riigikogu juhatuse või esimehe ettepanekule. Samuti lubab eelnõu Riigikogu otsustada laenude võtmise suuremas ulatuses kui on riigieelarvelaen ette nähtud. Lisaks sätestab eelnõu, et stabiliseerimisreservi vahendeid võidakse kasutada ka finantskriiside ennetamiseks või lahendamiseks.

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud karistusseadustiku ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE), mille eesmärk on viia praegu maksukorralduse seaduses sätestatud maksualase väärteo aegumise regulatsioon karistusseadustikku ja tõhustada terrorismi rahastamise vastu võitlemisega seonduvat karistusõiguslikku regulatsiooni vastavalt rahvusvahelistele nõuetele ja soovitustele. Selles osas nähakse ette  (lisaks juba kriminaliseeritud terrorikuriteo või terroristliku organisatsiooni rahastamisele või toetamisele) karistusõiguslik vastutus ka sellise isiku rahastamise või toetamise eest, kelle tegevus on suunatud terrorikuriteo toimepanemisele.

4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (373 SE), mille peamine eesmärk on harmoneerida 14. juunil 2006. aastal vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/46/EÜ (ELT L 224 16.08.2006 lk 1-7) ja teha väiksemaid muudatusi raamatupidamise seaduses. Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks tegevjuhtkonna deklaratsiooni puudutavad sätted, mille tulemusel väheneb raamatupidamiskohustuslaste halduskoormus. Eelnõuga ette nähtud ühingujuhtimise aruande koostamise kohustustuse rakendamise tulemusel suureneb nende äriühingute halduskoormus, kelle hääleõigust andvad väärtpaberid on võetud kauplemisele Eesti või muu lepinguriigi reguleeritud väärtpaberturule. Ühingujuhtimissüsteemide avalikustamine ühingujuhtimise aruandes tugevdab äriühingute usaldusväärsust, andes investoritele, finantseerimisasutustele ja avalikkusele võimaluse saada vajalikku informatsiooni ettevõtte juhtimissüsteemide kohta, mis on oluline investeeringute ja finantseerimisotsuste langetamiseks. Samuti aitab ühingujuhtimise süsteemide avalikustamine tõhustada äriühingute sisekontrolli tööd.

5. Kolmandal lugemisel on Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE), mis lisab seadusesse kohustuse kohalikule omavalitsusele paigaldada kuu aja jooksul pärast detailplaneeringu algatamise otsuse tegemist detailplaneeringualal nähtavale kohale informatsioonitahvli või -teatise vähemalt kuuks ajaks. Informatsioonitahvel või -teatis peab olema paigutatud märgatavale kohale ja see peab sisaldama olulisemaid andmeid detailplaneeringu. Algataja hinnangul parandab see asjast huvitatud isikute informeerimist algatatud detailplaneeringutest ja võimaldab kohalikul omavalitsusel saada kiiremini teavet puudutatud isikute seisukohtadest, et nendega vajadusel aegsasti arvestada.

6. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (425 SE), mille eesmärk on kõrvaldada maksustamisõiguse jagamise tõttu tekkinud olukord, et Eesti residentide kunstnike ja sportlastena Hollandist teenitud tulu ei maksustata ei tuluallikariigis (Hollandis) ega ka residendiriigis (Eestis). Kunstnike ja sportlaste tulu topeltmaksustamise vältimiseks kasutatud vabastusmeetodi väljavahetamise vajadus krediidimeetodi vastu tuleneb Hollandi seaduse muudatusest: 2008. aasta algusest ei maksustata Hollandis mitteresidentidest kunstnike ja sportlaste tulu ning vabastusmeetodi kasutamise jätkamisel jääks Eesti ilma residentide kunstnike ja sportlastena Hollandis teenitud ja seal maksustamata tulu maksustamise õigusest.

7. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele keskkonnakomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha kasutamiseks asutatud sihtasutuse nõukogu liikmete nimetamine“ muutmise eelnõu (435 OE), millega nimetatakse nõukogu liikmeks Riigikogu liige Tõnis Kõiv, kes vahetab seal välja Rain Rosimannuse.

NB! Täielik päevakord asub siin.
 
Pärnumaa kuu Riigikogus

Kell 9.15 – Riigikokku saabub Pärnumaalt 101 last.

Kell 10 – Pärnumaa koolilapsed kohtuvad Riigikogu saalis Riigikogu aseesimehe Jüri Ratasega.

Kell 10.30 – lastega kohtuvad Pärnumaalt valitud Riigikogu liikmed.

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja Pärnu maavanem Toomas Kivimägi avavad Riigikogu konverentsisaalis Pärnumaa kuu. Avaüritusel saab näha Jõõpre Põhikooli näiteringi etendust „Kilplased“, samuti avatakse Riigikogu hoone II korrusel Aivar Kurvitsa kunstinäitus ning Pärnumaad tutvustav teabenurk Riigikogu kohvikus. Konverentsisaalis saab vaadata videofilmi „Pärnumaa päikeseringid“.

Pärnumaa kuu raames on ettevalmistamisel veel pärnumaalaste kohtumised Riigikogu komisjonidega ning teabepäev Pärnumaal, kus külastatakse kohalikke ettevõtteid ning kohtutakse omavalitsusjuhtide ja volikogude esimeestega TÜ Pärnu Kolledžis.

Töövisiidid

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Kristiina Ojuland osaleb (11.03-18.03) Prantsusmaal Pariisis ENPA büroo, alalise komitee ning poliitikakomitee istungitel.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (08.03-14.03) Pariisis töövisiidil Euroopa Nõukogu rassismi ja sallimatuse vastase Euroopa komisjoni (ECRI) raportöörina.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside