Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, rahandusminister Ivari Padar ja kultuuriminister Laine Jänes. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 9 Riigikogu liiget. Peaminister vastab küsimustele, mis puudutavad riigi rahanduspoliitikat, majanduskasvu ja energeetikat; rahandusminister ja kultuuriminister jagavad selgitusi riigieelarve kohta, lisaks vastab kultuuriminister ka televisioonilitsentsidega seonduvatele küsimustele.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras 20 eelnõu, millest 3 on kolmandal, 9 teisel ja 8 esimesel lugemisel. Neist 5 eelnõu kandusid üle teisipäevasest päevakorrast.

1. Jätkub teisipäeval pooleli jäänud valitsuse algatatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (280 SE) menetlemine, mis katkeks peale Eestimaa Roheliste fraktsiooni ettepanekut eelnõu menetlusest välja arvata.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (218 SE), mis võimaldab süüteomenetluses üle minna osaliselt elektroonilisele asjaajamisele, samuti salvestada süüteomenetluse andmeid e-toimiku süsteemis. Selleks nähakse eelnõus ette võimalus luua menetlusdokumente ka elektroonilises vormis ning säilitada neid õiguskaitseasutuste e-toimiku süsteemis.

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud politseiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (222 SE), mille üheks eesmärgiks on õigusselguse tagamine politsei poolt isikute põhiõigusi riivava meetmete rakendamisel. Eelnõu väljatöötamise vajadus tuleneb eelkõige aprillisündmuste analüüsist. Eelnõuga täpsustatakse isikute liikumisvabaduse piiramisega ja koosolekute pidamise vabadusega seonduvad küsimusi, sisustatakse täpsemalt “sunni“ mõiste, et määratleda isiku liikumisvabaduse piiramisega kaasneva sunni rakendamine; täpsustatakse erivahendite ja relvade kasutamist politsei poolt ja nende kasutamise dokumenteerimist. Muuhulgas reguleerib eelnõu elektrišokirelva kasutamist.

4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE), mille eesmärk on algataja kinnitusel riigi ja ühiskonna jaoks tulusamalt ning süsteemsemalt suunata maapõue kasutamist ja maavarade kaevandamist, hoides ära või maksimaalselt vähendades võimaliku kahjulikku keskkonnamõju. Eelnõu täpsustab seaduse terminoloogiat ja üldgeoloogilise uurimistöö, geoloogilise uuringu ning kaevandamislubade menetlemise protsesse.

5. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Lissaboni lepingu, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut, ratifitseerimise seaduse eelnõu (193 SE), mille eesmärk on ratifitseerida Lissaboni leping, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut. Lissaboni lepingu eesmärk on viia lõpule Amsterdami lepingu ja Nice`i lepinguga alustatud protsess – tugevdada liidu tõhusust ja demokraatlikku legitiimsust ning muuta selle tegevus ühtsemaks.

6. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE), millega täpsustatakse, et Eesti ühineb Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF) 1999. aasta muudetud versiooniga. Konventsioonis 1999. aastal tehtud muudatused polnud 2004. aastaks, kui Riigikogu konventsiooni algselt ratifitseeris, jõustunud. Samas saab riik ühineda vaid COTIF-i kehtiva versiooniga. Rahvusvahelise raudteeveo konventsioon on reisijate, pagasi ja kaupade rahvusvahelist raudteevedu käsitlev ühtne õigusnormide süsteem. Konventsiooni ühtseid reegleid kohaldatakse peale rahvusvahelise raudteetranspordi ka sellega seotud maantee- ja veetranspordi suhtes. COTIF-i osalised moodustavad Rahvusvahelise Raudteeveo Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF), mille peakorter asub Bernis. Eesti saab OTIFiga liituda peale täpsustaud ühinemiskirja esitamist.

7. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE), mille eesmärk on täpsustada ringhäälingulubade väljaandmist ja luua soodsamad tingimused ringhäälingulubade omanikele oma programmide analoogedastuselt digitaaledastusele üleminekul. Eelnõu kolmas lugemine on kavas neljapäeval 12. juunil.

8. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud riigi 2008. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (273 SE). Teiseks lugemiseks on esitatud 166 muudatusettepanekut, millest 117 on teinud Keskerakonna fraktsioon ja 49 Rahvaliidu fraktsioon. Rahanduskomisjoni ettepanek on eelnõu teine lugemine lõpetada.

9. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse eelnõu (259 SE), mille eesmärk on kõrvaldada veel esinevad takistused isikute vabalt liikumiselt ja tagada välisriigis kutsekvalifikatsiooni omandanud isikutele õigus töötada Eestis reguleeritud ametikohtadel ja kutsealadel. Töötamise õiguse all mõistetakse juurdepääsu ametikohale või kutsealale, see annab võimaluse taotleda töö alustamist või jätkamist teatud taotletud erialal või kutsealal ning konkureerida tööturul. See ei garanteeri algataja kinnitusel, et isik ka tööle võetakse, kuna lõplikult otsustab selle tööandja. Eelnõu kolmas lugemine on kavas neljapäeval 12. juunil.

10. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud väärteomenetluse seadustiku, kohtute seaduse, kriminaalmenetluse seadustiku ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (260 SE), mille eesmärk on täpsustada kohtunike, väärteomenetluses osalevate kaitsjate ning tsiviil- ja kriminaalmenetluses osalevate lepinguliste esindajate haridusnõudeid ning viia nende nõuete sõnastus kooskõlla haridusvaldkonna terminoloogiaga. Algataja hinnangul ei too tehtavad parandused kaasa põhimõttelisi muudatusi, küll aga muudavad lihtsamaks nimetatud isikute kvalifikatsiooninõuetele vastavuse hindamise. Eelnõu kolmas lugemine on kavas neljapäeval 12. juunil.

NB! Täielik päevakord asub siin.

Kohtumised ja üritused

Kell 8.30 – Riigikogu töökorralduse töörühma koosolek (ruumis L240). Töörühma juhib Urmas Reinsalu, selle  liikmed on Valdur Lahtvee, Rain Rosimannus, Hannes Rumm, Karel Rüütli ja Toomas Varek.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland avab Toompea lossi kunstisaalis Valgevene kunstnike rändnäituse „Kunst diktatuuri vastu“. Näitus on mõeldud tutvustamaks alternatiivset Valgevenet, maad sügavate ajalooliste traditsioonide ja euroopaliku kultuuriga, loomeeliidiga, kes pole valmis nõustuma praeguse asjade seisuga riigis. Seda Valgevenet, mis on alati olnud osa Euroopa kultuuriruumist. Näitusel osalevad Ales Šaternik, Ales Maraškin, Juri Platonov, Janka Romanovitš, Julia Šaternik loomerühmast “Погоня”, mis on tuntud oma pühendumuse poolest demokraatia ja Valgevene rahvusliku taassünni ideedele, mistõttu teda väga ei armasta Valgevene võimud. Näituse korraldaja on Eesti ühiskondlik organisatsioon “Valgevene uus tee” partnerluses ühendusega «Третий Путь» ja Valgevene Muuseumiga New-Yorgis, Riigikogu ja Avatud Eesti Fondi toel.

* Riigikogu NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (11.06-12.06) Helsingis NATO Parlamentaarse Assamblee kaitse- ja julgeolekukomitee transatlantilise kaitse  ja julgeolekualase koostöö alakomitee visiidil. Toimuvad kohtumised Soome välisministeeriumis ja kaitseministeeriumis.

* Riigikogu väliskomisjoni liige Silver Meikar osaleb (11.06-15.06) Suurbritannias Bristolis Euroopa Regionaalse Informatsiooni Assotsiatsiooni (eris@) aastakonverentsil. Konverentsil käsitletakse informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (ITC) prioriteete Prantsusmaa EL eesistumise ajal, e-kaasamise ja e-kuritegevusega seonduvat. Meikar esineb ettekandega „Rünnak Eesti vastu – äritegevuse ja valitsuse kaitse tulevikus“.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside