Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund 

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Mart Laar ning justiitsminister Kristen Michal. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 5 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad elektriautode taristut, õigusriiki, Eesti arenguperspektiive aastal 2012, avaliku teenistuse seadust ja kohtumenetluse kiirendamist.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 eelnõu, millest 1 on teisel ja 5 esimesel lugemisel.

1. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (84 SE), mille eesmärk on tollikontrolli tõhustamine, vabatsooni loomise täpsem reguleerimine ning konfiskeeritud kultuuriväärtuse üleandmise lihtsustamine. Luuakse õiguslik alus tolli automaatkontrolliseadme kasutamiseks ning reguleeritakse läbivalgustusseadmete kasutamist kauba läbivaatusel. Maksu- ja Tolliamet on võtnud välispiiril kasutusele maantee- ja raudteetranspordivahendite ning merekonteinerite registreerimisnumbrite ja tunnusmärkide automaatse tuvastamise süsteemi. Fotosalvestusseade teeb piiripunkti läbiva sõiduki registreerimismärgist pildi. Süsteem tuvastab sõiduki numbrimärgi ning teavitab sõidukist, mis on riskianalüüsi alusel valitud nn kõrgendatud riskiga sõidukiks. Käesolevaks ajaks on fotosalvestusseadmed paigaldatud Narva, Luhamaa ja Koidula piiripunktidesse tollikontrolli tsooni, kus Maksu- ja Tolliametil on pädevus kasutada tollikontrolliks tehnilisi vahendeid. Eelnõuga laiendatakse ka konfiskeeritud kauba vastuvõtjate ringi ning muudetakse seadust selliselt, et Maksu- ja Tolliamet võiks kultuuriväärtuse üle anda kultuuriministri määratud asutusele. Praegu saavad vastuvõtjaks olla ainult muuseumid, millel teatud juhtudel ei pruugi olla kultuuriväärtuste säilimiseks vajalikke tingimusi.

2. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud autoveoseaduse, riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (137 SE), millega sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste ülevõtmisest tulenevad muudatused. Eelnõu sätestab vedaja tegevusalale juurdepääsu tingimuste erisused (näiteks tegevusloa kohustuseta veod), ühtlustab ja lihtsustab autovedude korraldamiseks antavate tegevuslubade süsteemi, kaotab kehtivast seadusest tulenevad piirangud tasulisele rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsuks, liberaliseerib kasutuslepingu alusel kasutatavate sõidukite autovedudel kasutamise tingimusi, täiendab seaduse vastutusalas sätestatud karistusi autoveoseaduse ja EL määruste nõuete rikkumise eest ning täpsustab mõningate autoveoseaduse sätete sõnastust, et tagada õigusselgus ning kooskõla teiste seaduste ja Euroopa Liidu õigusega.

3. Vabariigi Valitsuse algatatud karistusseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (140 SE), millega muudetakse karistusseadustiku orjastamist käsitleva koosseisu sõnastust ning täiendatakse karistusseadust uute koosseisudega, mis puudutavad erinevatel eesmärkidel toime pandud inimkaubandust. Regulatsiooni muutmisega viiakse Eesti õigusaktid kooskõlla Euroopa Liidus kehtivate nõuete ja muude rahvusvaheliste õigusaktidega. Tulenevalt uuest riigisisesest inimkaubanduse määratlusest muudetakse välismaalaste seadust ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadust.

4. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 8. lisa heakskiitmise seaduse eelnõu (138 SE), millega heakskiidetud konventsiooni 8. lisa hõlbustab rahvusvahelist kaubandust, vähendades, ühtlustades ja kooskõlastades kaupade, eriti elusloomade ja kiiresti riknevate toiduainete piirikontrolliga seotud menetlusi ja dokumente, tõhustab piiripunktide tööd ning parandab mootorsõidukite ülevaatuse ja sõiduki massi rahvusvaheliste tunnistuste vastastikuse tunnustamisega seotud tehniliste küsimuste lahendamist.

5. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud Euroopa Liidu Nõukogu “Konventsiooni keskse tollivormistuse kohta seoses traditsiooniliste omavahendite ELi eelarve kasutusse andmisel endale jäetavate siseriiklike sissenõudmiskulude määramisega” ratifitseerimise seaduse eelnõu (131 SE), millega ratifitseeritakse konventsioon tollimaksu kogumiskulude jagamise kohta. Tollimaksu kogumiskulude jagamine ELi liikmesriikide vahel puudutab raha riigieelarvesse laekumist ja riigieelarvest maksete tegemist teisele ELi liikmesriigile. Kui ELi liikmesriik kogub tollimaksu, siis 75% sellest kantakse Euroopa Ühendusele ja 25% jääb maksu kogunud riigile kogumiskulude katmiseks. Keskse tollivormistuse kasutusele võtmise korral jagatakse kogumiskulude katmiseks ettenähtud osa (25%) kahe liikmesriigi vahel võrdselt, kui tollideklaratsioon esitatakse ühes ja kaup esitatakse teises liikmesriigis.

6. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine” eelnõu (130 OE), millega nähakse ette fondi lõpetamine ja sertifikaatidega esindatud nõuete rahuldamine fondi vara müügist laekuva raha arvel ja sihtasutuste seaduse alusel toimuva likvideerimismenetluse raames. Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks Riigikogu 20. jaanuari 1993. aasta otsus „NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud Eesti pankade kontod“ (RT 1993, 4, 61).

Kohtumised, vaatlemised

* Riigikogu aseesimees Laine Randjärv on ringsõidul Ida-Virumaal, kus ta külastab haridus- ja omavalitsusasutusi.

* OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Väino Linde ning liige Juku-Kalle Raid osalevad (11.01-18.01) OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejatena Kasahstanis Astanas Kasahstani parlamendivalimistel.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside