Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis
vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, justiitsminister Rein Lang ja välisminister Urmas Paet. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 7 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad Eesti elanike võrdset kohtlemist, Eesti võlgu, Eesti Energiat ja konkurentsi, välisministeeriumi rolli välisinvesteeringute toomisel Eestisse, toimetulekutoetuste tõstmist, Eestit ja Euroopa Liitu ning ÜRO inimarengu aruannet.

Kell 14
– täiskogu istung

Päevakorras
on 15 eelnõu, millest 2 on kolmandal, 6 teisel ja 7 esimesel lugemisel.
 
1. Jätkub teisipäeval tööaja lõppemise tõttu pooleli jäänud, 18 Riigikogu liikme poolt algatatud ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (781 SE) esimene lugemine. Eelnõu näeb ette reisijate tasuta üleveo mandri ja saarte ning saarte vahelistel laevaliinidel ning 50%-lise sõiduki üleveo soodustuse saarel registreeritud ettevõtjaile ja elanikele. Algataja hinnangul on selleks vaja riigieelarvest juurde leida orienteeruvalt 26 miljonit krooni.
2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud meditsiiniseadme seaduse ja euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (791 SE), millega ühtlustatakse Eesti meditsiiniseadmete alased õigusaktid Euroopa asjakohaste direktiivide muudatustega, sealhulgas keelatakse elavhõbedat sisaldavate tavakasutajatele mõeldud mõõtefunktsiooniga meditsiiniseadmete turustamine. Eelnõuga sätestatakse meditsiiniseadme turule laskja, levitaja ja kasutuselevõtja kohustus teavitada terviseametit potentsiaalselt ohtlike meditsiiniseadmete kättesaadavaks tegemisest või kasutusele võtmisest. Eelnõuga reguleeritakse senisest täpsemalt ka meditsiiniseadmete kliiniliste uuringutega seotud tegevused.
3. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (800 SE), mis reguleerib Euroopa liikmesriikide piires liikuvate raudteetöötajate töö- ja puhkeaja tingimusi ja viib Eesti õiguse kooskõlla Euroopa Nõukogu direktiiviga 2005/47/EÜ. Euroopa Komisjon on algatanud Eesti Vabariigi vastu rikkumismenetluse, kuna Eesti ei ole nimetaud direktiivi õigeaegselt üle võtnud. Eelnõu eesmärk rikkumismenetlus on lõpetada. Algataja kinnitusel ei ole Eestis direktiiviga reguleeritavate töötajate gruppi, kuna puudub direktiivi reguleerimisalasse kuuluv piiriülene raudteeühendus.
4. Teisel  lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Riigi 2009. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (820 OE), mille koostamine tuleneb riigieelarve seaduse § 48 lõikest 1 ning sisaldab riigiraamatupidamiskohustuslaste majandusaasta aruannete, samuti riigi valitseva mõju all olevatelt raamatupidamiskohustuslastelt laekuva ning muu aruandluse alusel koostatud riigi 2009. aasta majandusaasta koondaruannet.
5. Teisel  lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooniga ühinemiseks vajalike lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (830 SE), mille eesmärk on ratifitseerida Eesti Vabariigi OECDga ühinemiseks vajalikud lepingud. Eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppe eesmärk on anda OECDle eesõigused ja puutumatus, mida ta vajab ülesannete sõltumatuks täitmiseks. Ühinemiskokkulepe määrab Eesti Vabariigi kohustused ja õigused OECD liikmena. Ühinemiskokkulepe on sarnane teiste OECDga liituvate ja juba liitunud riikide ühinemiskokkulepetega.
6. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (811 SE), millega suurendatakse ettevõtluslaenude laenutagatiste piirmäära 500 mln krooni võrra, kuna see ei vasta algataja väitel enam ettevõtjate tänasele nõudlusele ja võib pärssida majanduse arengut. Lisaks laiendatakse eelnõuga ka tagatise saajate ringi, et kaotada samal liisinguteenuste turul tegutsevate finantseerimisasutuste ebavõrdne kohtlemine.  Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 11. novembril.
7. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (793 SE), millega ülevõetava Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiiviga (2008/115/EÜ) kehtestatakse ühised eeskirjad liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel, väljasaatmisel, kinnipidamisel ja sissesõidukeelu kohaldamisel, tagades sealjuures Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õigusega tunnustatud isikute põhiõiguste kaitse. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 11. novembril.

NB!
Täieliku ülevaate saamiseks tutvu ka päevakorra ja eelnõude seletuskirjadega.

Kohtumised ja üritused:

Kell 10
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Kanada suursaadiku R. Scott Heatherington’iga.

Kell 11
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Läänemere Gümnaasiumi õpilastega (Riigikogus).

Kell 11.30
– Riigikogu külastavad mardisandid.

Kell 12 –
Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu hoone vestibüülis Kihnu kultuuripäeva. Oma kultuuri tutvustavad külalised Kihnust ja Manijalt.  

Kell 15
– riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni liikmed kohtuvad Afganistani Islamivabariigi Helmandi provintsi kuberneri Gulab Mangal´iga.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (10.11-13.11) Türgis Antalyas ENPA büroo ja alalise komitee istungil.
* Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts (7.11-11.11) ja liikmed Kalev Kallo (8.11-11.11) ning Imre Sooäär (8.11 -11.11) osalevad Saksamaal Berliinis 9. Euroopa julgeoleku- ja kaitsekongressil teemaga Euroopa julgeoleku- ja kaitsearhitektuuri tulevik kui Euroopa Liidu ja NATO väljakutse.
* Riigikogu keskkonnakomisjoni liige Kalle Palling osaleb (8.11-10.11) Poolas Sopotis 5. Energiafoorumil, kus käsitletakse Euroopa energiapoliitikat, taastuvenergiaallikaid, tuumaenergiaga seotu küsimusi, energiajulgeolekuküsimusi, energiaalaseid investeeringuid jpm.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside