Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kaitseminister Jürgen Ligi, keskkonnaminister Villu Reiljan ja välisminister Urmas Paet. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 8 Riigikogu liiget. Keskkonnaministrit küsitletakse jääkreostuse, põlevkivi kasutamise arengukava, keskkonnahoiu, loodusvarade ja tuleohtlike Eesti maastike teemal; välisminister annab aru välispoliitika ja Euroopa Liidu piiride teemal; kaitseminister vastab Pärnu Üksik-jalaväepataljoni tulevikku puudutavatele küsimustele.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 10 eelnõu, millest kolm tuleb kolmandale, neli teisele ja kolm esimesele lugemisele.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (853 SE),mille eesmärk on viia seni kehtiv kiirgusseadus kooskõlla Euroopa Liidu direktiivis sätestatud nõuetega, eelkõige kõrgaktiivsete kinniste kiirgusallikate osas. Direktiivi eesmärk on ära hoida töötajate ja muu elanikkonna kiiritamine ioniseeriva kiirgusega, mis tuleneb ebapiisavast kontrollist kõrgaktiivsete kiirgusallikate ja omanikuta kiirgusallikate üle, ning ühtlustada Euroopa Liidu liikmesriikides kohapealne kontroll iga sellise kiirgusallika üle.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud konkurentsiseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (854 SE), mille eesmärk on lihtsustada ettevõtjate olukorda koondumisest teatamisel. Eelnõu põhiosa puudutab koondumise kontrollimise peatükki, mille muudatused ja täiendused annavad ettevõtjatele teate esitamisel selgema ülevaate tähtaegadest, nõutavast teabest, lisatavatest dokumentidest ja menetluskorrast.

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud välisteenistuse seaduse eelnõu (732 SE), mis muuhulgas reguleerib diplomaatidele, haldusteenistujatele ning nende perekonnaliikmetele antavaid sotsiaalsed tagatisi. Seadusega täpsustatakse samuti välisteenistusse võtmise ja välislähetusse saatmise reegleid ja karjääridiplomaadile teenistusastme andmise nõudeid. Seadus hõlmab kõigi ministeeriumide ametnikke, kes töötavad Eesti välisesindustes, ja välisministeeriumi Eestis asuvas peamajas töötavaid diplomaate, kokku umbes kaheksatsadat inimest.

4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (859 SE), millega antakse sideametile turgude piiritlemise ja turuanalüüsi läbiviimise õigus ka nn uutel arenevatel turgudel, mis võimaldab konkurentsiolukorda sideteenuse turul veelgi paremini analüüsida ja reguleerida. Samuti luuakse tingimused digitaaltelevisiooni kiiremaks arenguks Eestis, võimaldades välisriigist pärit saadete ja programmide digitaalset taasedastamist.

Ka loob eelnõu tingimused Eestis turule lastavate ja kasutusele võetavate lennujuhtimisseadmete nõuetele vastavuse tagamiseks ning võimaldab nimetatud seadmete üle riikliku järelevalve teostamist. Sätestatakse ka tingimused neljanda üleriigilise kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu sagedusloa väljastamiseks, mis peaks konkurentsiolukorda sideteenuste turul veelgi elavdama. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisel neljapäeval 11. mail.

5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kemikaaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (855 SE), mille väljatöötamise tingis vajadus viia kemikaaliohutuse valdkonda reguleerivad õigusaktid kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. Riigilõivu seaduse muutmisega tagatakse, et rahalised vahendid eriloa taotlemisel detergentide turustamiseks laekuksid riigieelarvesse, nii et vastavate toimingute teostamine ei läheks riigile kulukamaks kui toimingute maksumus.

6. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (874 SE), mis lihtsustab ja muudab üheselt mõistetavamaks seaduse rakendamise notaritele, kohaliku omavalitsuse volikogudele ja maavanematele, samuti isikutele, kelle suhtes seadus kohaldub.

7. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud Euroopa Liidu kodaniku seaduse eelnõu (864 SE). Selle seadusega inkorporeeritakse Eesti õiguskorda Euroopa Liidus kehtivad põhimõtted, millega tagatakse Euroopa Liidu kodanikele ja nende perekonnaliikmetele liikumisvabadus. See tähendab, et igal Euroopa Liidu kodanikul ja tema perekonnaliikmel on esmane ja individuaalne õigus vabalt liikuda ja elada Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil, arvestades kehtestatud piiranguid ja tingimusi.

8. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud töötuskindlustuse seaduse ja Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (884 SE), mis laiendab töötuskindlustuse saajate ringi. Kehtiva regulatsiooni kohaselt peab töötuskindlustushüvitise taotleja olema eelneva 24 kuu jooksul töötanud ja tasunud makse vähemalt 12 kuud. Eelnõu pikeneb sätestatud referentsperioodi seniselt 24 kuult 36 kuule. Sama eesmärki toetab ka muudatus, mille järgi töötutoetuse saamine ei nulli varasemat kindlustusstaaži.

9. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (879 SE), mille eesmärk on sätestada isikut tõendavates dokumentides biomeetriliste andmete kasutuselevõtmise regulatsioon, milleks seni puudub õiguslik alus. Eelnõu võimaldab muude isikuandmete kõrval kanda isikut tõendavasse dokumenti ka sõrmejäljekujutised või nende andmed; silmaiirisekujutised või nende andmed ja juuste värvi.

10. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse, karistusregistri seaduse ja sellest tulenevalt riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (883 SE), millega viiakse kodakondsuse seadus kooskõlla välismaalaste seaduse ja Euroopa Liidu kodaniku seadusega. Muuhulgas laiendab eelnõu võimalusi anda Eesti kodakondsust eriliste teenete eest. Nii kaotab eelnõu sätted, mille kohaselt peab eriliste teenete eest kodakondsust saav isik viibima püsivalt Eestis ja olema oma tegevusega tõstnud Eesti rahvusvahelist mainet.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Üritused

* Riigikogu Eesti OSCE PA delegatsiooni juht Jaak Allik osaleb (kuni 15.05) Aserbaidžaanis parlamendivalimiste vaatlemisel.

* Riigikogu väliskomisjoni liikmed Andres Herkel ja Janno Reiljan (kuni 13.05) osalevad Gruusias Vabariigi Presidendi riigivisiidil ametliku delegatsiooni koosseisus.

* Parlamentidevahelise Liidu Eesti rühma president Raivo Järvi, asepresidendid Ela Tomson ja Tõnis Lukas, samuti rühma liige, väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad (kuni 13.05) Keenias Nairobis Parlamentidevahelise Liidu 114. Assambleel.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside