Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, sotsiaalminister Hanno Pevkur ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 5 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad sotsiaalpoliitikat, sotsiaalkindlustust, põllumajanduspoliitikat, erakorralist pensionifondi ja sotsiaalkampaaniat.

Kell 14 – täiskogu istung
Riigikogu jätkab teisipäevase päevakorra menetlemisega. Pooleli  jäi töölepingu seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (518 SE) arutelu. Kokku on päevakorras 33 eelnõu, millest 8 on kolmandal, 12 teisel ja 13 on esimesel lugemisel. Päevakorrapunktide 1-7 kohta vaata lähemalt teisipäevasest eelinfost.
8. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud taimetoodangu Inspektsiooni, piirkondlike maaparandusbüroode ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo Põllumajandusametiks ümberkorraldamisega seonduva Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (470 SE), millega 1. jaanuarist 2010 moodustakse põllumajandusamet. Amet luuakse Taimetoodangu Inspektsiooni, 13 piirkondliku maaparandusbüroo ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo liitmise tulemusel. Algataja hinnangul vähendab see valdkonna killustatust ja suurendab selle efektiivsust.
9. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE), mis annab teeomanikele õiguse piirata liiklust nii riigi põhimaanteel kui ka muudel teedel. Eelkõige puudutab see raskeliiklust Eesti peamistel maanteedel, mille omanikuks seaduse tähenduses on maanteeamet. Lisaks võimaldab eelnõu kasutada kaameraid mootorsõidukijuhtide teooria- ja sõidueksami vastuvõtmisel. Algataja hinnangul võimaldab kaamerate ülesseadmine tagasiulatuvalt hinnata nõuete järgimist eksamineerimise läbiviimisel, vältimaks olukordi, kus juhtimisõigus omandatakse puudulike teadmiste alusel või näiteks pettuse teel teise isiku abil. Kolmanda teemana reguleerib eelnõu kaugsõidujuhtide tööaja korraldust. Eelnõu sätestab, et kui juht töötab kella 00.00 ja 06.00 vahelisel ajal, ei tohi igapäevane tööaeg ületada 10 tundi iga 24-tunnise ajavahemiku kohta. Kehtiva seaduse sõnastusega võrreldes puudub juhi töötamisel sellel perioodil minimaalse kestvuse nelja tunni säte, mis oli vastuolus Euroopa Liidu vastava regulatsiooniga.
10. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse, kindlustustegevuse seaduse, krediidiasutuste seaduse, väärtpaberituru seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (461 SE), mille eesmärk on tagada avatud, läbipaistev, konkurentsi tagav ja majanduslikult tõhus regulatsioon Euroopa Liidu tasandil, mis soodustab finantssektori institutsioonide ühinemisi ja ülevõtmisi ning efektiivse järelevalve teostamist nende protsesside üle. Eelnõu viib siseriikliku õiguse koosvõlla EL olulise osaluse direktiivist tulenevate põhimõtetega. Nii tuleb osaluse omandamisest ja suurendamisest teavitada omandatava finantsasutuse järelevalveasutust, kui omandatud osaluse künnised on 10%, 20%, 30% ja 50 %. Eelnõu sätestab omandaja ja omandatava ettevõtja järelevalveasutuste omavahelise täieliku koostöö ja info vahetamise kohustuse. Ülevõetavat jälgiv järelevalveasutus peab konsulteerima ülevõtja järelevalveasutusega ning kajastama viimase poolt väljendatud arvamusi ja reservatsioone lõppotsuses. Seega on sisuliselt lõplik otsustusõigus jäetud ülevõetava ettevõtja järelevalveasutusele.
11. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE), mis puudutab sertifitseeritud ärilise lennutranspordiga tegelevaid lennuettevõtjaid, kes taotlevad lennutöödega tegeleva lennuettevõtja sertifikaadi väljaandmist ning kelle puhul ei ole taotluse läbivaatamise riigilõivustamine kehtestatud mahus põhjendatud. Muuatus annab ettevõtjale võimaluse maksta lõivusid iga-aastaselt, st väiksemate summade kaupa, mitte korraga kogu summat
12. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud maagaasiseaduse ja kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE), mille jõustumine seadusena võimaldab saada täpsemat teavet maagaasi ja võrguteenuste hinna kujunemise kohta, et maagaasi ja võrguteenuste hinna kujunemise alused oleksid avatud turu tingimustes selged ja läbipaistvad. Ka muutub kodutarbijatele müüdava gaasi hinna kooskõlastamise regulatsioon, mille kohaselt peab kodutarbijale müüdava maagaasi piirhinnad Konkurentsiametis kooskõlastama vaid turgu valitsev gaasiettevõtja. Ülejäänud gaasi müüjad hinda kooskõlastama ei pea.
13. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (489 SE), mille eesmärk on tõhustada struktuurivahendite kasutamist ja aidata seeläbi kaasa toetuse kasutamisega seotud sotsiaalsete eesmärkide saavutamisele ning Eesti majanduse elavdamisele. Nimetatud eesmärki täidavad eelkõige sätted, mis laiendavad lihtsustatud korras toetuse väljamakseid saavate isikute ringi.
14. Kolmandal lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (459 SE), mille eesmärk on anda kohalikele omavalitsustele õigus vabastada koduomanikud maamaksust. Eelnõu kohaselt võib kohalik omavalitsus vabastada maamaksust isiku tema kasutuses olevalt elamumaalt linnas kuni 0,3 ha või vallas kuni 1,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas elamus on maksumaksja elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele ja tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. Eelnõu teine eesmärk ühtlustada koduomanike ja pensionäride maamaksuvabastuste seadusega sätestatavad piirmäärad selliselt, et kohalikel omavalitsustel oleks õigus anda ka pensionäridele maamaksuvabastust nende kasutuses olevalt elamumaalt linnas kuni 0,3 ha ulatuses. Eelnõu kolmas eesmärk anda ka kohalikele omavalitsustele võimalus kehtestada maamaksumäärad diferentseeritult maa katastriüksuse sihtostarvete liikide lõikes.
15. Kolmandal lugemisel on maaelukomisjoni algatatud riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (481 SE), millega sätestatakse, et haritava maa või loodusliku rohumaa kõlvikut sisaldava maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja (põllumajandusmaa) võõrandamisel on ostueesõigus võõrandatavat maad õiguslikul alusel kasutaval isikul. See võimaldab maa senisel harijal omandada maa avalikul enampakkumisel kujunenud hinnaga. Algataja hinnangul suurendab see põllumajanduse jätkusuutlikkust ja vähendab riske kohustusperioodi keskel maaharimisvõimalusest ilma jääda.
16. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele Riigikogu otsuse “Stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmine” eelnõu (499 OE), mis võimaldab kasutusele võtta 3, 5 miljardit krooni stabiliseerimisreservi vahendeid, et vähendada üldmajanduslikke riske ning katta 2009. aasta riigieelarve puudujääki.
17. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 13. rotatsiooni koosseisus” eelnõu (495 OE), mis võimaldab kasutada vajaduse korral Eesti kaitseväge kuni 55 kaitseväelasega alates 1. juulist 2009 kuni 2010. aasta 30. juunini NATO reageerimisjõudude (NATO Response Force) 13. rotatsiooni (NRF-13) koosseisus ÜRO põhikirja VI ja VII peatükis sätestatud rahu- ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatavas sõjalises operatsioonis ning rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud tavade ja põhimõtetega kooskõlas olevas muus sõjalises operatsioonis.
18. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe kasutamine Afganistani presidendivalimiste julgestamisel” eelnõu ( 496 OE), mis võimaldab kasutada Eesti kaitseväge Afganistani presidendivalimiste julgestamisel ajavahemikus 1. juuli kuni 1. detsember 2009. Eesti osaleb julgestamisoperatsioonil NATO poolt juhitava rahutagamismissiooni (International Security Assistance Force – ISAF) raames. Eelnõu lubab kasutada isikkoosseisu kuni 140 kaitseväelast.
19. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (480 SE), millega ratifitseeritava kokkulepe eesmärk on luua dünaamiline ja tõhus rahvusvaheline koostöö Eesti, USA ja Balti piirkonna teadlaste ning teadus- ja arendusasutuste vahel. Arendustegevus hõlmab nii tehnika- kui ka tehnoloogiakoostööd.
 
NB! Täieliku ülevaate saamiseks tutvu ka Riigikogu päevakorraga.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside