Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon arutab presidendi poolt tagasi lükatud seadust; õiguskomisjonis kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise eelnõu.

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord ja algab vaba mikrofon, kus Riigikogu liikmetel on võimalik sõna võtta aktuaalsetel teemadel.

 

 

 

Komisjonides:

 

 

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 2.-3. juunil toimuval EL-i sise- ja justiitsküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud siseminister Kalle Laanet ja justiitsminister Rein Lang.

 

 

Keskkonnakomisjonis – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE); Riigikogu otsuse ”Eesti säästva arengu riikliku strateegia ”Säästev Eesti 21” kinnitamine” eelnõu (619 OE).

 

 

Kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse täiendamise ja muutmise seaduse eelnõu (633 SE); koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (636 SE).

 

 

Maaelukomisjonis – maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (638 SE); loomatauditõrje seaduse muutmise seaduse eelnõu.

 

 

Majanduskomisjonis – arutusel riigivara võõrandamisega seotud küsimused; Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõu, millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur;

 

 

Põhiseaduskomisjonis – presidendi otsuse ”Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse väljakuulutamata jätmine” arutelu; Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (620 SE ); Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (621 SE); psühhiaatrilise abi seaduse alusel vabaduse võtmise korra põhiseaduspärasuse arutelu (Eesti Patsientide Esindusühingu kirja ja sellele antud õiguskantsleri vastuste alusel); Riigikogu otsuse ”Riigieelarve kontrollikomisjoni moodustamine” muutmise eelnõu (644 OE).

 

 

Rahanduskomisjonis – struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (630 SE); tulumaksuseaduse ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse¹ eelnõu (658 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE).

 

 

Riigikaitsekomisjonis – Eesti kaitseväe üksuste osalemine rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis ja Kosovos, kutsutud viitseadmiral Tarmo Kõuts. Kaitseväe distsiplinaarseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE); kaitseväeteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (628 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse § 60 muutmise seaduse eelnõu (627 SE).

 

 

Sotsiaalkomisjonis – Riigikogu otsuse “Eesti Haigekassa nõukogu nimetamine” eelnõu algatamise arutelu. Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE); Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) töö- ja kutsealast diskrimineerimist käsitleva konventsiooni (nr 111) ratifitseerimise seaduse eelnõu (640 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE).

 

 

Väliskomisjonis – ühisistung riigikaitsekomisjoniga (ruumis L 241), arutusel Eesti kaitseväe üksuste osalemine rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis ja Kosovos, kutsutud kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts. Välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 7. juunil 2005 – Vabariigi Valitsuse ning väliskomisjoni ettekanded. Arutelule kutsutud välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhataja Raul Mälk.

 

 

Õiguskomisjonis – kinnisasja sundvõõrandamise seaduse, täitemenetluse seadustiku, teeseaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (647 SE); komisjoni poolt kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu; tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (273 SE).

 

 

Üritused:

 

Eestisse saabub kahepäevasele visiidile Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjoni (EP AFCO) delegatsioon, mida juhib komisjoni esimees Jo Leinen. Kavas on kohtumised Riigikogu, valitsuse ja Riigikantselei EL-i sekretariaadi esindajatega. Õhtul võtab külalised vastu Riigikogu esimees Ene Ergma.

Tagasiside