Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 14.45    presidendiameti üleandmise tseremoonia Lossi platsil

Tseremooniast võtavad osa ametist lahkuv president Arnold Rüütel ja ametisse astuv president Toomas Hendrik Ilves koos abikaasadega, keda lossi platsil tervitab aukompanii. Tseremoonial osalevad kaitseväe juhataja, kaitsejõudude peastaabi ülem, väeliikide ülem, kaitseliidu ülem ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse ülem.


Kell 15 – täiskogu istung

Presidendiameti üleandmise tseremoonia jätkub järgmiste tegevustega:

kõnega esineb Vabariigi President Arnold Rüütel, ametisse astuv president Toomas Hendrik Ilves annab Riigikogu ees ametivande, president Arnold Rüütel annab Toomas Hendrik Ilvesele üle Maarjamaa Risti keti, kõne peab ametisse astunud Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves.

* Pärast tseremooniat istungisaalis teeb Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves sissekande Riigikogu auraamatusse Riigikogu esimehe külalistetoas. Kell 15.45 jätkub tseremoonia Lossi platsil, mille järel suundutakse tänujumalateenistusele Kaarli kirikusse.

Koostöös Eesti Televisiooniga toimub presidendi ametisseastumise tseremoonia otseülekanne ka internetis aadressil: https://www.riigikogu.ee/live/otse.asx

Pärast Toomas Hendrik Ilvese kõnet Riigikogu ees on vastamisel kolm arupärimist.

1. Eesti Panga president Andres Lipstok vastab Riigikogu liikme Janno Reiljani esitatud arupärimisele nr 242 Eesti Panga reservide (varade) optimaalse suuruse kohta pärast eurole üleminekut. Reiljani hinnangul väheneb peale Eesti üleminekut eurole oluliselt Eesti Panga reservide nõutav maht. Reiljan küsib, kas  Eesti Pank ei peaks eraldama osa oma praegustest varadest ja valdava osa oma tulevasest kasumist Eesti riigieelarvesse, sest Eesti Panga varade maht ületab Reiljani arvates mitmekordselt panga funktsioonide täitmiseks vajaliku optimaalse reservide mahtu.

2. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Urmas Reinsalu, Marko Mihkelsoni, Ken-Marti Vaheri, Tõnis Lukase, Mart Laari ja Olav Aarna  arupärimisele nr 244 inimsusevastaste kuritegude uurimise mitterahastamise kohta, milles arupärijad küsivad, miks peaminister ei soodusta nõukogude okupatsiooni ajal inimsusevastaste kuritegude uurimise rahvusvahelise komisjoni tegevuse jätkamist ja miks peaministri sõnad ning valitsuse teod ei kattu. Arupärijad osutavad, et 2006. aastaks on küll 2 miljonit krooni komisjoni tegevuseks riigieelarves eraldatud, kuid käesoleva hetkeni ei ole nende andmetel tehtud selle raha arvel ühtegi väljamakset.

3. Peaminister vastab ka Riigikogu liikmete Indrek Raudse, Andres Jalaku, Aivar Õuna, Henn Pärna, Ants Paulsi, Marko Mihkelsoni, Urmo Kööbi, Peeter Tulviste, Olari Taali, Andres Herkeli, Reet Roosi, Olav Aarna, Helir-Valdor Seederi, Mart Nuti, Ken-Marti Vaheri ja Urmas Reinsalu arupärimisele nr 245 „kingitustest” avaliku võimu teostajatele. Arupärijad osutavad asjaolule, et Edgar Savisaarele kuuluv osaühing Fixor Holding omandas Keila-Joa kinnistu turuhinnast tunduvalt odavamalt ja paluvad selgitada, kuidas ja miks on Eesti riik jõudnud peaminister Ansipi juhtimisel nii kaugele, et selles riigis on võimalik jätkata tööd valitsuse liikmena ka pärast seda, kui on ametlikult tuvastatud asjaolu, et minister on saanud kingitusi ühelt palju riigiga äri ajanud ettevõttelt?

Pärast arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Arupärimised asuvad aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery ja nädala päevakord http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes ühenduse piires ja millega muudetakse direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta; Eesti seisukohad 12. oktoobril toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõule kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja.

Keskkonnakomisjonis – Ülevaade tanker Probo Koala juhtumist ja laiemalt pilsivee, fekaalvee, prügi ja muude saasteainete ning laevaheitmete vastuvõtmise ning käitlemise korrast ja järelevalvest Eestis; saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (984 SE). 

Kultuurikomisjonis – õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (957 SE); ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (968 SE); otsuse „Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006-2015 heakskiitmine” eelnõu (948 OE).

Maaelukomisjonis – ülevaade Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil arutatust.

Majanduskomisjonis – Euroopa Komisjoni teatise „Kaubaveologistika Euroopas – jätkusuutliku liikuvuse võti” arutelu ning arvamuse andmine ELAKile; otsuse „Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee ehitamisest” eelnõu (898 OE).

Põhiseaduskomisjonis – otsuse „Eesti kodanike võitlusest Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise eest” eelnõu (933 OE).

Rahanduskomisjonis – struktuuritoetuse seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 936 SE); käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (908 SE); seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsiooniga ühinemise konventsiooni ja selle allakirjutamise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu ( 959 SE).

Riigikaitsekomisjonis – ühine väljasõiduistung koos väliskomisjoniga Kaitsejõudude Peastaapi – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

Sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse, väljateenitud aastate pensionide seaduse ja välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (917 SE); töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (975 SE); riiklike peretoetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (896 SE). 

Väliskomisjonis – ühine väljasõiduistung koos riigikaitsekomisjoniga Kaitsejõudude Peastaapi – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

Õiguskomisjonis – piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivse protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (916 SE); Eesti Turvaettevõtete Liidu pöördumine turvaseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamiseks; Põhjamaade Nõukogu presidendi Ole Stavad’i pöördumine koostöö tihendamiseks Põhja- ja Baltimaade rahvusparlamentide alatiste komisjonide vahel.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – erakondade valimiskampaania rahastamise täiendavate aruannete läbivaatamine (2005. a. toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste kohta); avalikustamisele kuuluvate majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine ja Riigi Teatajale saatmise otsustamine.

Riigieelarve kontrollimise erikomisjonis – ülevaate auditiaruandest „Riigikontrolli kontrolliaruanne riigi 2005. aasta majandusaasta koondaruande kohta”; ülevaate auditiaruande „Kultuuriministeeriumi poolt omavalitsustele eraldatud investeeringud”.

Kohtumised

* Riigikogu riigieelarve kontrollimise erikomisjoni liige Aivar Õun osaleb (kuni 10.10) Belgias Brüsselis kohtumisel Euroopa Liidu liikmesriikide ning Rumeenia ja Bulgaaria parlamentide eelarve kontrollimise komisjonidega. Arutusel on riigieelarve kontrollikomisjonide roll

Riigikogu pressitalitus

  

Tagasiside