Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 12 arupärimist ,millele vastavad peaminister Andrus Ansip, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, justiitsminister Kristen Michal ning sotsiaalminister Hanno Pevkur.

Arupärimiste teemad on järgmised: 1. Kohalike omavalitsuste laenupiirangutest (nr77); 2. Elamislubadega kaubitsemisest (nr 78); 3. Schengeni viisaruumist (nr 79); 4; Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku institutsioonist (nr 82); 5. Programmist “Igale lapsele lasteaiakoht” (nr 83); 6. Ida-Virumaa majanduslike ja sotsiaalsete probleemide lahendamise kohta (nr 89);7. Eesti elektrisüsteemi varustuskindlustusest (nr 88); 8. RMK lepingutest mittetulundusühinguga Metsasõbrad (nr 90); 9. Soolise võrdõiguslikkuse nõukogust (nr 81); 10. Lastega perede toimetulekust (nr 849; 11. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 52 täitmisest ja Sotsiaalministeeriumi siseauditist (nr 99).

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) Eesti seisukohad 10. veebruaril toimuval Euroopa Liidu hariduse-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu istungil; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ja kliimamuutusi käsitleva muu olulise ELi ja riikliku teabe esitamise kohta; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 õigusprogramm ning määruse eelnõule, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 õiguste ja kodakondsuse programm; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke hõlmavaid suuniseid.

Keskkonnakomisjonis – arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) kehtestamist käsitleva määruse kohta.

Kultuurikomisjonis – teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE).

Maaelukomisjonis – kohtumine põllumajandusminister Helir-Valdor Seederiga;

Majanduskomisjonis – rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (160 SE); Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) põhikirja ratifitseerimise seaduse eelnõu (163 SE); kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 8. lisa heakskiitmise seaduse eelnõu (138 SE); Eesti seisukohad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude kohta, mis käsitlevad tarbijavaidluste lahendamist.

Põhiseaduskomisjonis – arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamist käsitleva direktiivi eelnõu ja Euroopa Komisjoni teatise “Avatud andmed. Innovatsiooni, majanduskasvu ja läbipaistva juhtimise mootor” kohta; arvamus Euroopa Liidu Kohtu põhikirja muutmise kohta; koos õigus- ja Väliskomisjoni liikmetega kohtutakse kell 12.30 Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Assamblee presidendi Tiina Intelmanniga (ruum L 251).

Rahanduskomisjonis – ülevaade Kreeka toetusprogrammist; Eesti Vabariigi ja Araabia Ühendemiraatide vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (154 SE); ülevaade aruandest stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse kohta seisuga 31. detsember 2011; Eesti esindaja nimetamise Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse otsuse eelnõu algatamine.

Riigikaitsekomisjonis – rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse § 8 muutmise seaduse eelnõu (141 SE); Informatsioon Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo tegevusest, kutsutud koordinatsioonidirektor Andreas Anvelt.

Sotsiaalkomisjonis – arvamus kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE) kohta; psühhiaatrilise abi seaduse muutmise seaduse eelnõu (86 SE).

Väliskomisjonis – kandidaat Eesti Vabariigi suursaadiku ametikohale Iisraeli Riigis, asukohaga Tel Avivis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadikukandidaat; Eesti Vabariigi suursaadik Rahvusvahelise Kriminaalkohtu küsimustes, asukohaga Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures New Yorgis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadik Tiina Intelmann; ülevaade Riigikogu esimehe jaanuaris toimunud ametlikust visiidist Gruusiasse, osaleb Riigikogu esimees Ene Ergma.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (140 SE); otsus “Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine” (130 SE); koos põhiseadus- ja väliskomisjoni liikmetega kohtutakse kell 12.30 Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Assamblee presidendi Tiina Intelmanniga (ruum L 251).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis (kell 13.30) –ajakirjanduses tõstatud elamislubade juhtumiga seoses algatatud Riigikogu liikme Siim Kabritsa ja endise liikme Indrek Raudse majanduslike huvide deklaratsiooni ja võimaliku huvide konflikti väljaselgitamise tulemuste kokkuvõtte projekti läbivaatamine ja otsuse tegemine (ruum L 335).

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis (kell 13.30) – Riigikontrolli auditiaruande „Euroopa Liidu toetuste kasutamine valdade ja linnade sotsiaalse taristu arendamisel“ arutelu, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, siseministeeriumi, rahandusministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, Sihtasutuse Innove, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ning Riigikontrolli esindajad (ruum L 333), istungi otseülekannet saab näha aadressil: https://www.riigikogu.ee/index.php?id=31514

Kohtumised

Kell 11.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Rootsi suursaadiku Jan Palmstiernaga.

Kell 12. 30 – Riigikogu väliskomisjoni, põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoni kohtumine Rahvusvahelise Kriminaalkohtu liikmesriikide assamblee presidendi, suursaadik Tiina Intelmanniga (ruum L 251).

* Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osaleb (5.02-6.02) Varssavis Euroopa Liidu parlamentide peasekretäride kohtumisel.

Riigikogu pressitalitus
 

Tagasiside