Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung
Vastamisel on kuus arupärimist.
 
1. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Marko Mihkelsoni, Ken-Marti Vaheri, Andres Herkeli, Juhan Partsi, Trivimi Velliste, Helir-Valdor Seederi, Mihhail Lotmani ja Tiit Matsulevitši arupärimisele nr 257 Eesti välis- ja julgeolekupoliitika järjepidevuse kohta, milles arupärijad väljendavad oma muret seoses Keskerakonna ja Ühtse Venemaa koostööleppega ning pärivad aru Edgar Savisaare kohtumiste kohta Riigiduuma esimehe Boriss Grõzlovi ja teiste Ühtse Venemaa juhtpoliitikutega.
 
2. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Evelyn Sepa, Helle Kalda, Nelli Privalova, Eldar Efendijevi, Jüri Šehovtsovi, Enn Eesmaa, Georg Pelisaare, Ain Seppiku, Toivo Tootseni, Elmar-Johannes Truu ja Inara Luigase arupärimisele nr 259 Estonia parvlaevaga seonduva kohta, milles arupärijad küsivad, kuidas kavatseb valitsus täita Riigikogu Estonia-komisjoni soovitusi ehk missugustes Estonia hukuga seotud uurimistes kavatseb valitsus osaleda; kas valitsus jätkab väidetavalt päästetud ja siis kaotsi läinud inimeste otsimist ning millise hinnangu annab peaminister laevahukku uurinud varasemate valitsuste tegevusele.
 
3. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikme Taavi Veskimägi arupärimisele nr 260 euroga liitumise kohta, milles arupärija küsib, milline on valitsuse ametlik tähtaeg euro kasutusele võtuks; milline on valitsuse majandus- ja eelarvepoliitiliste meetmete kava, et Eesti suudaks euro kasutusele võtta kavandatud tähtajaks ja mida tähendab eurole üleminekuga viivitamine Eesti majandusele ja inimestele.
 
4. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Andres Herkeli ja Marko Pomerantsi arupärimisele nr 262 maadevahetuse kohta, milles arupärijad tunnevad huvi keskkonnaministri Rein Randveri rolli kohta looduskaitseliste piirangutega maa vahetustehingutes ja presidendi valijamehe väidetavas mõjutamises ning küsivad, kas peaminister ei ole kaalunud keskkonnaministri väljavahetamist mõne teise erakonna esindaja vastu.
 
5. Siseminister Kalle Laanet vastab Riigikogu liikmete Koit Pikaro, Evelyn Sepa, Nelli Privalova, Ain Seppiku, Enn Eesmaa, Toivo Tootseni, Olev Laanjärve, Elmar-Johannes Truu, Helle Kalda, Kaarel Pürgi, Tiit Kuusmiku, Inara Luigase, Jüri Šehovtsovi, Heimar Lengi, Vladimir Velmani ja Marika Tuusi  arupärimisele nr 256 IRL rahastamise kohta, milles arupärijad viitavad Eesti Raudtee erastamise tagamaadele ja küsivad, kas pädevad uurimisasutused on viimasega seotult asunud uurima Isamaaliidu rahastajate väidetavalt ebaseaduslikke tehinguid
 
6. Põllumajandusminister Ester Tuiksoo vastab Riigikogu liikme Jarno Lauri  arupärimisele nr 261 riikliku järelevalve kohta maaparandusprojektide üle, milles arupärija väidab, et Tartu maakonna Ülenurme valla Mõisa elamurajooni ja Küüni maaüksuse detailplaneeringu koostamisel ei ole täidetud seaduse nõudeid ega ole arvestatud sellega, et tegemist on kuivendatud alaga, mille tulemusel on nende alade kuivendussüsteem hävitatud, ning küsib kuidas on väidetavad seaduserikkumised saanud võimalikuks.
 
Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.
 
Arupärimised asuvad aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery ja täiskogu töönädala päevakord http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active
 
Komisjonides
 
Keskkonnakomisjonis  – Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 otsuse eelnõu (1071 OE); maapõueseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu (1075 SE); välisõhu kaitse seaduse ja keskkonnajärelevalve seaduse muutmise seaduse eenõu (985 SE); loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1020 SE); looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE).
 
Kultuurikomisjonis – keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (902 SE); põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse ning Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (1088 SE); rahvaraamatukogu seaduse muutmise seaduse eelnõu (1070 SE).
 
Maaelukomisjonis – loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (1087 SE); toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1086 SE).
 
Majanduskomisjonis – Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri põhikirja ja selle muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (1083 SE); Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide, Albaania Vabariigi, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria Vabariigi, Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Horvaatia Vabariigi, Islandi Vabariigi, Montenegro Vabariigi, Norra Kuningriigi, Rumeenia, Serbia Vabariigi ning ÜRO Kosovo missiooni vahelise Euroopa ühise lennunduspiirkonna rajamise mitmepoolse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (1055 SE); planeerimisseaduse, ehitusseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1069 SE).
 
Põhiseaduskomisjonis – isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (1026 SE); võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (1101 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1079 SE); kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1080 SE); riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (478 SE).
 
Rahanduskomisjonis – käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1066 SE); maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1094 SE).
 
Riigikaitsekomisjonis – ühine väljasõiduistung väliskomisjoniga kaitsejõudude peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas; “Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsetel rahutagamismissioonidel Liibanonis, Iisraelis ja Süürias” otsuse eelnõu (1100 OE).
 
Sotsiaalkomisjonis – elatisabi seaduse eelnõu (1076 SE); inimgeeniuuringute seaduse ja Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise seaduse eelnõu (1056 SE).
 
Väliskomisjonis – ühine väljasõiduistung riigikaitsekomisjoniga kaitsejõudude peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.
 
Õiguskomisjonis – üleühenduselise ettevõtja, üleühenduselise ettevõtjate grupi ja Euroopa äriühingu tegevusse töötajate kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1089 SE); piirivalveteenistuse seaduse eelnõu (1046 SE), kutsutud piirivalveameti peadirektor Roland Peets; päästeteenistuse seaduse eelnõu (1057 SE), kutsutud päästeameti peadirektori asetäitja Ain Karafin.
 
Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – kohtumine regionaalminister Jaan Õunapuuga.
 
Riigieelarve kontrolli erikomisjonis – riigikontrolli auditi “Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete kogumiskeskuse (OJKK) rajamine” arutelu, kutsutud keskkonnaminister Rein Randver.
 
Üritused
 
Kell 10.30 – Riigikogu aseesimehed Maret Maripuu ja Ene Ergma osalevad Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus näituse „Piiririikidest partneriteks Euroopas” avamisel.
 
* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Liina Tõnisson ja majanduskomisjoni liige Igor Gräzin osalevad (kuni 06.02) Belgias Brüsselis Lissaboni strateegia alasel kolmandal parlamentidevahelisel ühiskohtumisel. Arutusel on küsimused, mis käsitlevad jätkusuutlikku energiat, siseturgu ja innovatsiooni ning inimkapitali probleeme seoses hariduse, töökohtade loomise ja sotsiaalsete aspektidega.
* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (kuni 23. 02) eksperdina inimõiguste nõukogu koosseisus ÜRO kõrgetasemelisel missioonil Šveitsi Konföderatsioonis, Hollandis ja Sudaanis. Missioon keskendub inimõiguste olukorrale Darfuris.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside