Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on neli arupärimist, millele vastavad keskkonnaminister Keit Pentus ja siseminister Ken-Marti Vaher. Arupärimised on järgmistel teemadel: 1. Kaevandamise seaduslikkusest (nr 34); 2. Politsei- ja Piirivalveameti sisesest rahulolu uuringust (nr 28); 3. Tervishoiuteenuste osutajate olukorrast joobeseisundi tuvastamisel (nr 29) ja 4. Võimalikust korruptsioonist omavalitsustes (nr 33).
Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon

Komisjonides


Euroopa Liidu asjade komisjonis
(kell 13.30) – Eesti seisukohad 29. – 30. septembrini toimuval konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud majandusminister Juhan Parts; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse laevakütuste väävlisisaldust reguleerivat direktiivi; Euroopa Komisjoni teatis, mis käsitleb direktiivi 1999/32 rakendamist ja teatavate vedelkütuste kasutamisest tuleneva heite vähendamist; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni Rohelisele raamatule põllumajandustoodete edendamise ja teavitamise kohta „Euroopa suure lisandväärtusega strateegia Euroopa maitsete edendamiseks“.
 
Keskkonnakomisjonis – kohtumine Eesti Jäätmekäitlejate Liidu esindajatega, arutusel on probleemid jäätmekäitluses (ruum L 332).
 
Kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo.

Maaelukomisjonis
– Euroopa Liidu ühine kalanduspoliitika ja selle reformimine;

Majanduskomisjonis
– Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu põhikirja ja konventsiooni 2010. aasta muutmise aktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (60 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse energiatõhusust, eelnõu suhtes.

Põhiseaduskomisjonis
– arvamuse Euroopa finantsstabiilsuse fondi raamlepingust ja selle muudatustest tulenevate kohustuste täitmise tagamise otsuse eelnõu (90 OE) suhtes, kutsutud Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo, Tartu Ülikooli riigiõiguse professor Ülle Madise ja rahandusministeeriumi esindajad; kell 11.30 ühisistung õiguskomisjoniga, kus on arutusel õiguskantsleri ettekanne järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse, põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle ja õiguskantsleri tegevusest ennetusasutusena, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder (ruum L333). 

Rahanduskomisjonis
– riigieelarve seaduse § 40² täiendamise seaduse eelnõu (95 SE).

Riigikaitsekomisjonis
– kaitseministeeriumis ettevalmistamisel olevad riigikaitsealased seaduseelnõud.

Sotsiaalkomisjonis
– Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni pensionikindlustust käsitleva koostöölepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (85 SE); Riigikontrolli tulemusauditite läbiviimise ettepanekute arutelu.

Väliskomisjonis
– ülevaade Riigikogu välissuhtlemise 2011. aasta eelarve täitmisest ja 2012. aasta eelarve kavandamisest.

Õiguskomisjonis
– äriseadustiku ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (75 SE); arvamuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded, kohta; kell 11.30 ühisistung põhiseaduskomisjoniga, on arutusel õiguskantsleri ettekanne järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse, põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle ja õiguskantsleri tegevusest ennetusasutusena, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder (ruum L333).  

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
kell 13.30 kohtumine siseminister Ken-Marti Vaheriga, arutusel on ülevaade Politsei- ja Piirivalveameti töökorraldusest korruptsioonivastases võitluses ja töö tõhustamise kavandatavatest meetmetest (ruum L 332).

Riigieelarve kontrolli komisjonis
kell 13.30 Riigikontrolli auditiaruande „Arvestus riigimetsast raiutud puidukoguste üle“, kutsutud keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus, Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse esimees Aigar Kallas ning Riigikontrolli esindajad (ruum L 333).
 
Kohtumised, üritused

Kell 12
– Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Laine Randjärv osalevad Eesti Keele Instituudi koostatud 960-leheküljelise „Eesti-vene õpilase ÕSi“ esitlusel Toompea lossi L-tiiva III korruse fuajees.

Kell 12.15
– Riigikogu väliskomisjon kohtub Soome parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga (ruum L 251).
* Riigikogu maaelukomisjoni esimees Kalvi Kõva osaleb (25.09-27.09) Poolas Varssavis Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide põllumajandus- ja maaelukomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika 2014-2020 ning toidu ohutuse ja kvaliteedi küsimused.

*
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsioon asejuht Aadu Must osaleb (26.09-29.09) Lätis Riias Balti Assamblee presiidiumi kohtumisel BA Läti delegatsiooni ning GUAMi Parlamentaarse Assamblee (PA) parlamendidelegatsiooniga. Arutusel on Balti Assamblee 20. aastapäeva tähistamisega seotud küsimused ning koostöö tihendamine GUAMi Parlamentaarse Assambleega.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside