Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung
 
Arupärimisi päevakorras ei ole. Avatud on vaba mikrofon, mis kestab kuni Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.
 
Algava töönädala päevakord asub aadressil:
 
Komisjonides
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte järelevalve: Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2201/2003 seoses kohtualluvusega ning abieluasjades kohaldatavat õigust käsitlevate eeskirjade kehtestamisega.
 
Keskkonnakomisjonis – otsuse „Eesti looduskaitse arengukava aastani 2035 kinnitamine” eelnõu (962 OE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Säästva lähenemisviisi rakendamine Euroopa Liidu kalanduses maksimaalse jätkusuutliku saagikuse kaudu” kohta; Eesti seisukohad Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas ning millega muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ, eelnõu kohta; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Pestitsiidide säästva kasutamise temaatiline strateegia” ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks, eelnõu kohta ning Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse „Taimekaitsevahendite turule lubamise kohta” eelnõu suhtes.
 
Kultuurikomisjonis – õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (957 SE); ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (968 SE); otsuse „Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006-2015 heakskiitmine” eelnõu (948 OE).
 
Maaelukomisjonis – Eesti seisukohad komisjoni teatise “Pestitsiidide säästva kasutamise temaatiline strateegia” ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks eelnõu suhtes, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse “Taimekaitsevahendite turule lubamise kohta” eelnõu suhtes ning komisjoni teatise “Säästva lähenemisviisi rakendamine Euroopa Liidu kalanduses maksimaalse jätkusuutliku saagikuse kaudu” suhtes; loomatauditõrje seaduse ja toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (955 SE).
 
Majanduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes ühenduse piires ja millega muudetakse direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja –teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta, eelnõu arutelu.
 
Põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud EV omandireformi aluste seaduse § 7 lg 3 kehtetuks tunnistamise seaduse arutelu; tsiviilkohtumenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku, riigivastutuse seaduse, väärteomenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (545 SE); erakonnaseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (875 SE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (891 SE).
 
Rahanduskomisjonis – Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (951 SE).
 
Riigikaitsekomisjonis – kohtumine mittetulundusühingu EST-TATTOO juhatuse esimehe Tiit Rammo ja Eesti kaitseväeorkestri peadirigendi Peeter Saaniga.
 
Sotsiaalkomisjonis – riiklike peretoetuste seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (977 SE); riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (917 SE).
 
Väliskomisjonis – Schengeni viisaruumi laienemise edasilükkumise välispoliitilised mõjud, kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna direktor Simmu Tiik; Eesti välispoliitkast Ukraina suunal, kutsutud Urmas Paet ja Simmu Tiik; riigi 2006. aasta lisaeelarve ja 2007. aasta riigieelarve välisministeeriumi haldusala, kutsutud Urmas Paet; ülevaade NATO välisministrite kohtumisest 21. sept. 2006 New Yorgis, kutsutud Urmas Paet.
 
Õiguskomisjonis – otsuse “Ettepanek Vabariigi Valitsusele” eelnõud (900 OE ja 914 OE); “Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise lepingu vastastikusest õigusabist kriminaalasjades muutmise kokkuleppe” ratifitseerimise seaduse eelnõu (970 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang; “Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise väljaandmislepingu” ratifitseerimise seaduse eelnõu (971 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang; tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (966 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang; kriminaalhooldusseaduse, vangistusseaduse, karistusseadustiku, karistusseadustiku rakendamise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (923 SE).
 
Erikomisjonis riigieelarve kontrollimiseks – Riigikontrolli auditi „Ohtlike jäätmete käitlemine vaheladudes ja prügilates” arutelu; Riigikontrolli 2007. aasta tööplaani koostamiseks ettepanekute tegemine.
 
 
Seminar Šveitsis
 
Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Evelyn Sepp osaleb (kuni 27. 09) Šveitsis Genfis Parlamentidevahelise Liidu (IPU) korraldataval õigusemõistmise ja parlamentaarse kontrolli alasel seminaril, kus käsitletakse vabadusekaotuse, õiglase kohtuprotsessi tagamise, õigusemõistmise turvalisuse ning karistamatuse vastase võitlusega seotud küsimusi.
 
Riigikogu presstalitus
 
Tagasiside