Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on neli arupärimist, millele vastavad Eesti Panga president Andres Lipstok, regionaalminister Siim Valmar Kiisler ja rahandusminister Jürgen Ligi.
 
Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides
(kell 11)

Euroopa liidu asjade komisjonis
(kell 13)–Euroopa Komisjoni 2011. aasta tööprogramm, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Paavo Palk ja Euroopa Komisjoni kaubanduspeadirektoraadi direktor Signe Ratso; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Ühtse turu akt – kõrge konkurentsivõimega sotsiaalne turumajandus (50 ettepanekut ühise tööturu ja ettevõtlusmaastiku ning omavahelise kaubavahetuse parendamiseks)“ (COM(2010)608); Euroopa Komisjoni roheline raamatule „Euroopa lepinguõiguse loomise võimalused tarbijate ja ettevõtjate jaoks“ (COM(2010)348) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse hindamismehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks (COM(2010) 624).

Kultuurikomisjonis
(ruum L333)–riigikontrolli aruanded “Erikoolide ja alaealiste komisjonide järelaudit” ja “Investeeringute jaotamine kultuuriministeeriumis”.

Keskkonnakomisjonis
– SA Eestimaa Looduse Fondi kirja arutelu; looduskaitseseaduse, ehitusseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (867 SE).

Maaelukomisjonis
– Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva viienda aruande järeldused: ühtekuuluvuspoliitika tulevik“ suhtes. Arvamuse andmine EL asjade komisjonile.

Majanduskomisjonis
– parlamentaarne kuulamine: OÜ Elering tutvustus Eesti elektrivarustuskindluse väljakutsetest; ühistranspordiseaduse § 24 täiendamise seaduse eelnõu (868 SE) (Riigikogu konverentsisaalis).

Põhiseaduskomisjonis
– Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus seoses Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse ümberkorraldamisega Riigi Infosüsteemi Ametiks (916 SE); rahvastikuregistri seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (876 SE); riigivastutuse seaduse eelnõu (818 SE); hädaolukorra seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (871 SE); Riigikohtule täiendava arvamuse andmine Konekesko Eesti AS v Ain Kirsi tsiviilasja põhiseaduspärasuse kohta.

Rahanduskomisjonis
– arvamuse andmised EL asjade komisjonile Eesti seisukohtade osas Euroopa Parlamendi ja nõukogu lühikeseks müügi määruse eelnõu ja börsiväliste tuletisinstrumentide määruse eelnõu kohta; Eesti seisukohtade osas Euroopa Komisjoni teatise „Majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva viienda aruande järeldused: ühtekuuluvuspoliitika tulevik“ kohta; Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (911 SE).

Sotsiaalkomisjonis
– kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (787 SE); Euroopa Parlamendi finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjoni koostatud resolutsiooni arutelu.

Väliskomisjonis
–kohtumine välisministeeriumi kantsleri Alar Streimanniga; rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seaduse eelnõu (829 SE); investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (913 SE), kutsutud välisministeeriumi välismajanduspoliitika ja arengukoostöö osakonna rahvusvahelise koostöö büroo direktor Kairi Saar ja juriidilise osakonna rahvusvaheliste lepingute büroo vanemjurist Arnika Kalbus.
 
Õiguskomisjonis – elatisabi seaduse, riigi õigusabi seaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (917 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang; võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse rakendamisega seonduv.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis
(kell 13.30) –Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esitatud 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimise kampaania rahastamise täiendava aruande läbivaatamine; SDE esitatud 2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimise kampaania rahastamise täiendava aruande läbivaatamine; avalikustamisele kuuluvate uute majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine, komisjonile laekunud märgukirja läbivaatamine.

Riigieelarve kontrolli erikomisjonis
(kell 13.30, ruum L333) – komisjoni raporti „Väärteotrahvide laekumisest“ arutelu. Kutsutud politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja korrakaitsepolitsei alal Tarmo Miilits, justiitsministeeriumi asekantsler Marko Aavik, siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonnajuhataja Priit Heinsoo, kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja kantsler Sulev Lääne ja riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu.

Kohtumised, ENPA

Kell  10
– riigieelarve kontrolli erikomisjoni kohtumine Leedu parlamendi revisjonikomisjoni liikmetega(ruumis L332).

Kell 11
– Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb eurole ülemineku jäädvustamiseks vermitud meenemüntide esitlusel Eesti Pangas.

Kell 12
Ene Ergma osaleb Valijakompass 2011 avamisel Rahvusraamatukogus.

Kell 16.30
– Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Toompeal Tallinna Inglise Kolledži abiturientidega.
* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel (23.01- 27.01)ning delegatsiooni asendusliikmed Indrek Saar (23.01- 27.01)  ja Aleksei Lotman (23.01- 28.01) osalevad Prantsusmaal Strasbourgis ENPA 2011. aasta osaistungi töös. Indrek Saar teeb raportöörina ülevaate Moldova parlamendivalimistest ja Aleksei Lotman Berni konventsiooni rakendamise kohta.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside