Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vastab Rahvaliidu fraktsiooni liikmete arupärimisele keskkonnasõbraliku majanduse meetmete kohta (nr 276 SE), mis puudutab maaelus rakendada kavatsetavaid keskkonnasõbraliku majandamise meetmeid. Bioloogilise mitmekesisuse saavutamise eesmärgil on kavandatud rakendada piirangut, mille kohaselt 10 hektarist suurema toetusõigusliku maa ääres peab olema 2-5 m laiune mitmeaastase taimestikuga rohumaa riba, kiviaed või muu maastikuelement. Arupärijate hinnangul on niisugune meede ebamõistlik, ei piira tegelikult põllule antavat lämmastiku kogust ja pärsib kokkuvõttes teraviljakasvatust. Arupärijad tunnevad huvi, miks vaatamata teadlaste vastupidistele soovitustele kavatsetakse niisuguseid meetmeid rakendada.

Peale arupärimisele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Vt 12. töönädala päevakorda:

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30) – Eesti seisukohad 23. – 24. aprillini toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder; Eesti seisukohad 23. – 24. aprillini toimuval regionaalministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud regionaalminister Siim Valmar Kiisler; seisukoha andmine Euroopa Liidu määrustele, millega kehtestatakse teatud ühenduse ainupädevuses olevates valdkondades liikmesriikide poolt kolmandate riikidega kahepoolsete lepingute sõlmimise kord; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatis „Digitaalallkirjade ja elektroonilise identifitseerimise tegevuskava piiriüleste avalike teenuste osutamise edendamiseks ühtsel turul“; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele “Energiatõhusus: eesmärgiks seatud 20% energiasäästu saavutamine”; seisukoha andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomine.

Keskkonnakomisjonis – ülevaade “Eesti keskkonnastrateegiast aastani 2030“ tulenevast Eesti keskkonnategevuskava 2007-2013 täitmisest, Riigikogu otsuse Eesti säästva arengu riikliku strateegia „ Säästev Eesti 21“ ökoloogilise tasakaalu osa täitmisest ning teiste strateegiadokumentide koostamise hetkeseisust; looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (457 SE); maareformiseaduse § 23³ muutmise seaduse algatamine.

Kultuurikomisjonis – riiklike õppekavade ja riigieksamite sätted eelnõus (412 SE) – laiendatud arutelu.

Maaelukomisjonis – olukord Eesti piimandusturul, kohtumine piimatootjate esindajatega.

Majanduskomisjonis – otsuse eelnõu “Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 kinnitamine” (443 OE); planeerimisseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (410 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu tulenevalt Autoregistrikeskuse ja Maanteeameti ühendamisest (439 SE); Rahvusvaheliste näituste konventsiooni ja selle muutmise protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (454 SE);

Põhiseaduskomisjonis – Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (428 SE); arvamuse andmine Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni muutmist käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude kohta.

Rahanduskomisjonis – Eesti Panga ülevaade majanduse olukorrast ja kevadprognoosist; otsuse “Euroopa Nõukogu Arengupanga ning Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx vahelisele laenule riigigarantii andmise kohta” eelnõu ( 469 OE); maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (459 SE) (ruum L 333).

Riigikaitsekomisjonis – rakenduskõrgkooli seaduse § 11 lõike 1² muutmise seaduse eelnõu (431 SE).

Sotsiaalkomisjonis – õiguskantsleri kiri eluruumi kasutamise õiguslikest alustest toimetulekutoetuse määramisel.

Väliskomisjonis – konsulaarseaduse eelnõu (378 SE); ülevaade OSCE Parlamentaarse Assamblee (OSCE PA) Eesti delegatsiooni 2008. aasta tegevusest.

Õiguskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seoses Politsei- ja Piirivalveameti loomisega (344 SE); politsei ja piirivalve seaduse eelnõu (343 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis (kell 14) – Vabariigi Valitsuse korruptsioonivastase strateegia aastateks 2008-2012 2008. aasta täitmise aruanne; majanduslike huvide deklaratsioonide laekumise vahekokkuvõtte läbivaatamine.

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30) – riigikontrolli auditi „Teabele juurdepääsu võimaldamine ja selle piiramine valdades ja linnades” arutelu (ruum L 333).

Üritused, kohtumised

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas esitleb Riigikogu hoone I korruse vestibüülis Riigikogu juubeliks valminud Toompea lossi maketti, mille autor on oma ala tunnustatud meister Peet Veimer.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (18.04-24.04) Ameerika Ühendriikides Washingtonis Euroopa Julgeoleku ja Kaitseassamblee poliitikakomitee kohtumistel USA Riigidepartemangus, Pentagonis, Luure Keskagentuuris (CIA) ning USA poliitikaanalüütikutega. Arutusel on üle-atlandilised suhted, NATO tulevik, suhted Venemaaga ning Afganistani ja Pakistani suhtes teostatav poliitika, samuti energiajulgeolek, relvastuse vähendamine, olukord Balkanil, Lähis-Idas, Iraanis ja Iraagis.

* Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osaleb ( 20.04.21.04) Norras Oslos Põhjamaade ja Balti riikide (NB) parlamentide peasekretäride kohtumisel seoses 2009. a augustis Oslos kavandatava Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide spiikrite konverentsi ettevalmistamisega.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside