Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Algab Riigikogu täiskogu VI istungjärk.

Kell 15 täiskogu VI istungjärgu pidulik avamine. Istungjärgu avakõne peab Riigikogu esimees Ene Ergma. Seejärel esineb kõnega Vabariigi President Arnold Rüütel.

 

 

Vastamisele tuleb ka Ken-Marti Vaheri arupärimine (nr 159) siseminister Kalle Laanetile. Arupärimine puudutab organiseeritud kuritegevuse uurimist. Vaheri hinnangul on organiseeritud kuritegevuse, eriti raskete narko- ja korruptsioonikuritegude uurimise kvaliteet ja tulemused olnud pikka aega Eestis probleemiks. Kõige suuremaks kitsaskohaks nende kuriteoliikidega võitlemises, eriti majandus- ja korruptsioonikuritegude osas, on Vaheri arvates kvalifitseeritud ja motiveeritud uurijate ning jälitusametnike puudus.

 

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

 

Pärast arupärimisele vastamist algab vaba mikrofon, kus Riigikogu liikmetel on võimalus vabalt valitud teemal sõna võtta.

 

Komisjonides:

 

Euroopa Liidu asjade komisjonis – seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu raamotsuse eelnõule, mis käsitleb EL-i liikmesriikide vahel süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmist uue kriminaalmenetluse korral, kutsutud justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik Elina Elkind; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule, mis käsitleb finantsteenuste alast poliitikat aastatel 2005-2010. Kutsutud rahandusministeeriumi finantspoliitika osakonna juhataja kt Lelo Liive.

 

Keskkonnakomisjonis – Riigikogu otsuste “Eesti keskkonnastrateegia aastani 2010 kinnitamine” (652 OE) ja Eesti säästva arengu riikliku strateegia “Säästev Eesti 21” heakskiitmine (619 OE) eelnõud; kasutatud tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete ohutu käitlemise ühendkonventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (684 SE).

 

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (669 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse täiendamise ja muutmise seaduse eelnõu (633 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning alaealise mõjutusvahendite seaduse muutmise seaduse eelnõu (654 SE).

 

Maaelukomisjonis – maareformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (696 SE).

 

Majanduskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Leedu Vabariigi vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (682 SE); töö- ja puhkeaja seaduse ning mereteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE); Eesti Arengufondi seaduse eelnõu (635 SE).

 

Põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (621 SE), osalevad siseminister Kalle Laanet, regionaalminister Jaan Õunapuu ja justiitsminister Rein Lang ; Vabariigi Valitsuse seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (675 SE); õiguskantsleri ettekanne nr. 17 ”Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse kooskõla kohta Eesti Vabariigi põhiseadusega”.

 

Riigikaitsekomisjonis – Eesti kaitseväe üksuste osalemine rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis ja Kosovos. Kutsutud kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts . Kaitseväe distsiplinaarseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE).

 

Sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste ja -toetuste seaduse eelnõu (611 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade väliskomisjoni V istungjärgu tööst ning VI istungjärgu töökava arutelu.

Tagasiside