Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on 10 arupärimist, millele vastavad rahandusminister Ivar Padar, sotsiaalminister Maret Maripuu, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ja keskkonna minister Jaanus Tamkivi.

1. Rahandusminister Ivari Padar vastab Riigikogu liikme Taavi Rõivase poolt 21.04.2008 esitatud arupärimisele nr 57Tallinna eelarve tasakaalu kohta.

2. Sotsiaalminister Maret Maripuu vastab Riigikogu liikmete Mailis Repsi, Ain Seppiku, Olga Sõtniku ja Jaak Aabi poolt 23.04.2008 esitatud arupärimisele nr 60 lasteaia kohtade vähesuse kohta.

3. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastab Riigikogu liikme Heimar Lengi poolt 6.05.2008 esitatud arupärimisele nr 62 postkontorite sulgemise kohta  maapiirkondades.

4. Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas vastab Riigikogu liikmete Mailis Repsi, Ain Seppiku, Olga Sõtniku ja Jaak Aabi poolt 23.04.2008 esitatud arupärimisele nr 59 pikapäevakoolide kohta.

5. Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas vastab Riigikogu liikme Aadu Musta poolt 6.05.2008 esitatud arupärimisele nr 63 üliõpilaste ühiselamute renoveerimise võimaluste kohta.

6. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastab Riigikogu liikmete Arvo Sarapuu, Rein Ratase, Tiit Kuusmiku, Jaak Aabi ja Valeri Korbi poolt 5.05.2008 esitatud arupärimisele nr 61 keskkonna ja GMO-de kohta.

7. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastab Riigikogu liikmete Inara Luigase, Arvo Sarapuu, Jaak Aabi, Lauri Laasi, Jüri Ratase ja Helle Kalda poolt 6.05.2008 esitatud arupärimisele nr 64 Eesti metsade kohta.

8. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastab Riigikogu liikmete Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Tiit Kuusmiku, Heimar Lengi, Toomas Vareki ja Vladimir Velmani poolt 7.05.2008 esitatud arupärimisele nr 65 radooniriski kohta.

9. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastab Riigikogu liikmete Jaanus Marrandi, Ester Tuiksoo, Karel Rüütli, Mai Treiali ja Villu Reiljani poolt 7.05.2008 esitatud arupärimisele nr 66 põllumajandustootjate maksustamise kohta.

10. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastab Riigikogu liikme Marek Strandbergi poolt 13.05.2008 esitatud arupärimisele nr 72 põlevkivi arengukava 2008-2015 ja selle rakendusplaani kohta.

Arupärimise tekstid avanevad Riigikogu päevakorra alt.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30)  Eesti seisukohad 5. – 6. juunini toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele raudteeinfrastruktuuri kvaliteedi käsitlevate mitmeaastaste lepingute kohta; Eesti seisukohad 6. juunil toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika (energeetika osa) nõukogu kohtumisel; Eesti seisukohad 5. juunil toimuval keskkonnaministrite nõukogu kohtumisel, kutsutud keskkonnaminister Jaanus Tamkivi; Eesti seisukohad 3. juunil toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel, kutsutud rahandusminister Ivari Padar; Eesti seisukohad 5. – 6. juunini toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel (siseküsimused), kutsutud siseminister Jüri Pihl.

Keskkonnakomisjonis Euroopa Komisjoni teatis „Ühise kalanduspoliitika roll ökosüsteemil põhineva lähenemisviisi rakendamisel merenduse juhtimises”; otsuse „Abinõud geneetiliselt muundatud organismide kontrollimatust levikust tulenevate ohtude vältimiseks” eelnõu (256 OE); geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletus keskkonnas kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE); maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE).

Kultuurikomisjonis välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse eelnõu (259 SE), väärteomenetluse seadustiku, kohtute seaduse, kriminaalmenetluse seadustiku ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (260 SE), ülikooliseaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (272 SE).

Maaelukomisjoni maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse eelnõu (275 SE); Euroopa komisjoni teatis „Ühise kalanduspoliitika roll ökosüsteemil põhineva lähenemisviisi rakendamisel merenduse juhtimises”.

Majanduskomisjonis Euroopa komisjoni teatis „Raudteeinfrastruktuuri kvaliteeti käsitlevate mitmeaastaste lepingute kohta”; rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE); lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE), riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE); okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (237 SE); võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (262 SE).

Rahanduskomisjonis ülevaade struktuuritoetuste kasutamisest, ettekande teeb regionaalminister Siim-Valmar Kiisler; perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (266 SE); hoiu–laenuühistu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (240 SE).

Riigikaitsekomisjonis otsuse “Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (254 OE); surma põhjuse tuvastamise seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (242 SE); kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (244 SE); kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE); kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE).

Sotsiaalkomisjonis riikliku pensionikindlustuse seaduse ja riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE); ravikindlustuse seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (246 SE); ravikindlustuse seaduse § 63 muutmise seaduse eelnõu (196 SE); puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (234 SE).

Väliskomisjonis Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava 2006-2010 täiendamine ja selle rakendusplaan; välisministeeriumi valitsemisala 2008. aasta lisa-eelarve ning 2009. aasta eelarve, kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi asekantsler haldusküsimustes Marten Kokk; Euroopa Liidu ja Venemaa vahelised läbirääkimised koostöö- ja partnerlusleppe üle (Urmas Paet).

Õiguskomisjonis politseiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (222 SE); otsuse “Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015 heakskiitmine” (263 OE).

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30) ülevaade auditiaruande „Väärteotrahvide laekumisest „ kohta; info laekunud Riigikontrolli aruannetest.

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 17 – Riigikogu väliskomisjon kohtub Vabariigi Presidendiga Kadriorus.

* Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb (30.05-6.06) Saksamaal Münchenis FDP (Freie Demokratische Partei) 60. aastapäeva kongressil, kohtumistel Saksamaa liberaalidega ning 7. Müncheni majandusalasel tippkohtumisel (Munich Economic Summit) teemal „Euroopa üleilmses võistluses andekuse eest“.

* Riigikogu maaelukomisjoni esimees Kalev Kotkas ja komisjoni liige Jaanus Marrandi osalevad (1.06-4.06) Sloveenias Ljubljanas Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide rahvusparlamentide, Euroopa Parlamendi ja EL kandidaatriikide parlamentide põllumajanduskomisjonide kohtumisel. Arutusel on kliimamuutuse mõju põllumajandustoodangule ning ühtse põllumajanduspoliitika ja toiduohutuse tulevik.

* Riigikogu liige Hannes Astok osaleb (1.06-4.06) Makedoonias Skopjes Makedoonia-Eesti infotehnoloogia konverentsil, kus ta esineb ettekandega.

* Riigikogu liige Arvo Sarapuu osaleb (1.06-5.06) Taanis haldusreformialasel koolitusreisil.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ning liige Kalev Kallo osalevad (2.06-6.06)  Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee 54. täiskogu 1. osaistungil. Muuhulgas on arutusel Venemaa kaitsepoliitika, 2008. aasta arengud Lääne-Balkanil, poliitilised arengud Afganistanis ja Pakistanis, terrorismiaktid Türgis jmt.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside