Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15täiskogu istung
Päevakorras on 11 arupärimist. Neile vastavad peaminister Andrus Ansip, siseminister Marko Pomerants, justiitsminister Rein Lang, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning välisminister Urmas Paet. Arupärimised käsitlevad tööhõivet (nr 313), pensionikassa IT-süsteemi eurokõlbmatust (nr 314), Eesti Telekomi aktsiate müüki (nr 319), olukorda Eesti põllumajanduses (nr 323), valimisvabaduse piiramist (nr 324), Vabariigi Valitsuse asjatundjate komisjoni tööd (nr 305), lubatud joobeastme tõstmist liiklusseaduses (nr 317), soojuse piirhinda (nr 311), majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hallatavate asutuste politiseerimist (nr 318 SE), väidetavate korruptantide töötamist välisministeeriumis (nr 322), piiriületusproblemaatikat Kagu-Eestis ja Ida-Virumaal (328).
 
Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis
(kell 14) – Eesti seisukohad 23. oktoobril toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud siseminister Marko Pomerants ja justiitsminister Rein Lang; Eesti seisukohad 20. oktoobril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel; seisukoha andmine uuele Euroopa finantsjärelvalve raamistikule; seisukoha andmine Euroopa Nõukogu direktiivi eelnõule, millega rakendatakse Euroopa Tööstuse ja Tööandjate Keskliitude Ühenduse, Euroopa Käsitööga Tegelevate, Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtete Keskliidu, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt lapsehoolduspuhkuse kohta sõlmitud muudetud raamkokkulepet.

Keskkonnakomisjonis
(kell 11) – veeseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (581 SE); Riigikogu esindatus SA Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogus; Vene-Saksa gaasitrassi Nord Stream keskkonnamõjude hindamise aruande täiendmaterjalide kohta kolme komisjoni ühise arvamuse projekti arutelu.

Kultuurikomisjonis
(kell 12) – 2010. a riigieelarve eelnõu, haridus- ja teadusministeerium; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Riigikaitsekomisjonis
(kell 11) – kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (535 SE); isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja arhiiviseaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE); sõjalise kaitse arengukava 2009-2018 rakendamise hetkeseis sh seos kavandatava 2010. aasta kaitsekulutustega (kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo); informatsioon Göteborgis 28. – 29. septembrini toimunud EL liikmesriikide kaitseministrite mitteametlikust kohtumisest.

Riigieelarve kontrolli komisjonis
(kell 13.30) riigikontrolli auditiaruanded „Riigi tegevus laste riikliku hoolekande korraldamisel“ ning „Riigikontrolli aruanne riigi 2008. aasta majandusaasta koondaruande kohta“ (ruum L 333).

Üritused, assambleed

Kell 11
– Riigikogu esimees Ene Ergma annab Vabariigi Presidendi ja Sihtasutuse Noored Kooli algatuse „Tagasi kooli” raames ühiskonnaõpetuse tunni Keila Koolis.
* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni esimees Ivi Eenmaa (17.10-20.10) ning delegatsiooni liikmed Jüri Tamm (17.10 -21.10), Erki Nool (18.10 -20.10) ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul (19.10 – 21.10) osalevad Šveitsis Genfis IPU 121. assambleel. Assambleel arutusele tulevate paneeldiskussioonide teemadeks on koostöö ja jagatud vastutus ülemaailmses võitluses organiseeritud kuritegevusega narkootikumide salakaubanduse, illegaalse relvaäri, inimeste illegaalse transportimise ja piirideülese terrorismi valdkonnas. Samuti käsitletakse parlamentide rolli Aasia arenguriikide ja abistavate doonorriikide vahelise koostöö arendamisel ning noorte osalust demokraatlikes protsessides. Arutusele tulevad veel HIVi/AIDSi ennetustöö ja raviga seotud probleemid, väljakutsed rahvusvahelise humanitaarseaduse väljatöötamiseks, aga ka inimõiguste probleemide kajastamine ülemaailmses perioodilises väljaandes.
* Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb (18.10-19.10) Soomes Helsingis Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on Kopenhaageni kliimamuutuste konverentsiga seonduv, Läänemere probleemid ning olukord Afganistanis. Külastatakse ka rannapiirivalve juhtimiskeksust.
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside