Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung
 

Vastamisel on kolm arupärimist.

1. Rahandusminister Ivari Padar vastab Riigikogu liikmete Ester Tuiksoo, Villu Reiljani, Tarmo Männi, Karel Rüütli ja Jaanus Marrandi poolt 8.12. 2008 esitatud arupärimisele nr 104 maksu- ja tolliameti tööst seoses kütuseaktsiisiga. Arupärijate väitel jääb igal aastal maksupettuste tõttu kütuste eest käibemaksu laekumata hinnanguliselt 200 miljonit krooni, ning küsivad, kuidas ministeerium antud olukorda hindab. Ka teeb arupärijaid murelikuks asjaolu, et kõrge aktsiismaksu tõttu tuuakse Lõuna-Eestisse kütust sisse Lätist, mistõttu jääb Eestil osa aktsiisitulu saamata.

2. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastab Riigikogu liikmete Toomas Trapido, Mart Jüssi, Aleksei Lotmani, Maret Merisaare ja Marek Strandbergi poolt 8.12.2008 esitatud arupärimisele nr 105 kohalike elanike kaasamisest teede arendamisega seotud aruteludesse. Seoses Tallinn-Paldiski maantee rekonstrueerimisega küsivad arupärijad, miks ei ole ministeeriumile alluv maanteeamet arvestanud kohalike elanike pöördumisega trassi valiku suhtes ja miks maanteeamet ei ole õigeaegselt vastanud kodanike teabenõuetele. Arupärijaid ei rahulda samuti info vähene kättesaadavus kõnealuse trassi kohta avalikes kanalites.

3. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastab ka Riigikogu liikmete Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Tiit Kuusmiku ja Eldar Efendijevi poolt 13.01.2009 esitatud arupärimisele nr 118 Narva elektrijaamade olukorra kohta. Arupärijad küsivad, milliseid ümberstruktureerimisi on kavas AS Eesti Energias ja selle allasutustes lähema aasta jooksul teha ning kui palju inimesi on kavas koondada. Samuti tunnevad arupärijad huvi, kas plaanis on ka Eesti Energia erastamine ning millist mõju omavad plaanitud koondamised ja ümberstruktureerimised sealsete piirkondade tööhõivele ja majanduslikule olukorrale.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Nädala päevakord asub siin

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 22. – 24. jaanuarini toimuval töö- ja sotsiaalministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Maret Maripuu,

Keskkonnakomisjonis – veeseaduse § 262 muutmise seaduse eelnõu (405 SE).

Kultuurikomisjonis – kohtumine haridus- ja teadusminister Tõnis Lukasega.

Maaelukomisjonis – maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse eelnõu (380 SE); piima kokkuostu probleemid.

Majanduskomisjonis – Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu põhikirja ja konventsiooni 2006. aasta muutmise aktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (371 SE); riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (395 SE); korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE) § 131 menetlemisel tõusetunud probleemid.

Rahanduskomisjonis – riigieelarve täitmine 2008. aastal, uuendatud konvergentsiprogramm 2008 ja finantsstabiilsus Eestis, ülevaate teeb rahandusminister Ivari Padar; arvamuse andmine riigieelarve seaduse, riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse, Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõule (402 SE); Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv, milles käsitletakse elektronrahaasutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide täitmise üle teostatavat järelevalvet.

Riigikaitsekomisjonis – riigi julgeolekualased küsimused; otsuse “Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 12. rotatsiooni koosseisus” eelnõu (408 OE).

Sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (399 SE); ülevaade pensionide ja toetuste väljamaksmise olukorrast; ülevaade Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse tööst.

Väliskomisjonis – uuringu „Vene Föderatsiooni Gruusia-vastase agressiooni mõju Lõuna-Kaukaasia regioonis“ tutvustamine, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse juhataja Kadri Liik; Riigikogu välissuhtlemine 2009. aasta; ülevaade 13. – 14. jaanuarini 2009 toimunud Eesti, Läti ja Leedu väliskomisjonide kohtumisest.

Õiguskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse nõukogu direktiive seoses aruandlus- ja dokumenteerimisnõuetega ühinemise ja jagunemise korral, eelnõu kohta; mittetulundusühingute seaduse, sihtasutuste seaduse, tulundusühistuseaduse ja äriseadustiku muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (271 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kohtumine siseminister Jüri Pihliga, KAPO tegevus korruptsioonikuritegude kohtueelsel menetlemisel ning Politseiameti ja tema hallatavate asutuste tegevus korruptsioonikuritegude kohtueelsel menetlemisel kohalikes omavalitsusüksustes, mis jääb välja KAPO uurimisvaldkonnast.

Riigieelarve kontrolli komisjonis – ülevaade majanduse hetkeolukorrast, kutsutud rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak (ruum L 333).

Üritused

Riigikogu Euroopa asjade komisjoni aseesimees Ester Tuiksoo osaleb (18.01-21.01) Saksamaal Berliinis rahvusvahelisel põllumajandussaaduste, toiduainetetööstuse ja aianduse messil Internationale Grüne Woche 2009. Messi raames toimub rida sümpoosione, seminare ja foorumeid. Neist olulisemad on rahvusvaheline konverents teemal „Ülemaailmne toiduohutuse kindlustamine – väljakutse poliitikutele ja tööstusele“ ning foorum „Maailma toidu olukord 2020“.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside