Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15- täiskogu istung

Vastamisel on kolm arupärimist

1. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Vladimir Velmani, Olga Sõtniku, Nelli Privalova, Kalev Kallo, Eldar Efendijevi, Enn Eesmaa, Inara Luigase, Tiit Kuusmiku, Heimar Lengi, Marika Tuusi, Lauri Laasi ja Valeri Korbi poolt 8.10.2008 esitatud arupärimisele nr 94 tegevuse kohta Gruusias, milles arupärijad tunnevad huvi, kellena tegutseb Gruusias Mart Laar ja milline on tema mandaat. Ka küsivad arupärijad, kui palju Eesti riigiametnikke ja spetsialiste Gruusias veel tegutseb.

2. Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Tiit Kuusmiku, Evelyn Sepa, Eldar Efendijevi, Nelli Privalova, Valeri Korbi, Toomas Vareki, Vladimir Velmani, Toivo Tootseni, Kalle Laaneti ja Ain Seppiku poolt 9.10.2008 esitatud arupärimisele nr 95 arhiivide sulgemise kohta. Arupärijad viitavad ajalehes „Eesti Ekspress“ ilmunud artiklile, kus väidetakse, et pärast peaministri minevikku puudutava artikli ilmumist oktoobris 2007 on parteiarhiivi lugemissaali laenutuspoliitikat muudetud ja piiranguid suurendatud. Arupärijad küsivad, milline on arhiivide kasutamise küsimuses peaministri seisukoht.

3. Justiitsminister Rein Lang vastab Riigikogu liikmete Kadri Simsoni, Toomas Vareki, Valeri Korbi, Tiit Kuusmiku, Heimar Lengi, Vilja Savisaare, Ain Seppiku, Kalle Laaneti, Aadu Musta, Jaak Aabi, Toivo Tootseni, Kalev Kallo, Olga Sõtniku ja Jüri Ratase poolt 15.10.2008 esitatud arupärimisele nr 96 RAS Ookean kohustustega seotud kohtuvaidluse kohta, milles arupärijad esitavad ministrile hulganisti küsimusi selle üksikasjade kohta.

Töönädala päevakord asub siin.  

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – seisukoha andmised: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse direktiive 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ seoses keskasutustega seotud pankade, teatavate omavahendite kirjete, suure riskide kontsentreerumise, järelevalvesüsteemide ja kriisijuhtimisega COM(2008)602; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse direktiivi 1994/19/EMÜ hoiuste tagamise skeemide kohta seoses hoiuste tagamise ulatuse ja hüvitamise tähtajaga COM(2008)661; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule direktiivi 1999/62/EÜ raskeveokite maksustamisest teatud infrastruktuuri kasutamise eest, muutmiseks (COM(2008) 436). Eesti seisukohad 21. novembril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu kohtumisel (eelarve-ECOFIN). Eesti seisukohad 20.-21. novembril toimuval haridus-, kultuuri- ja noorteministrite nõukogu kohtumisel. Eesti seisukohad 25.-26. novembril toimuval mitteametlikul haridusministrite kohtumisel. Kutsutud kultuuriminister Laine Jänes, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas.

Keskkonnakomisjonis – metsaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu; Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ärakuulamine seoses komisjonile laekunud kirjaga; metsaseaduse, keskkonnatasude seaduse ja riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu; laevade kahjulike kattumisvastaste süsteemide kontrolli rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu; säästva arengu seaduse täiendamise seaduse eelnõu.

Kultuurikomisjonis – haridus- ja teadusminister tutvustab vajadustepõhise õppetoetuse põhimõtteid; arvamuse andmine ELAKile Euroopa Komisjoni rohelise raamatu “Autoriõigus teadmistepõhises majanduses” kohta.

Maaelukomisjonis – kohtumine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) esindajatega; probleemid toiduseaduse tõlgendamisega. Kutsutud veterinaar- ja toiduameti peadirektor Ago Pärtel, põllumajandusministeeriumi toidu- ja veterinaarosakonna juhataja Hendrik Kuusk.

Majanduskomisjonis – postiseaduse muutmise seaduse eelnõu; Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu põhikirja ja konventsiooni 2006. aasta muutmise aktide ratifitseerimise seaduse eelnõu; tööstusomandi õiguskaitset reguleerivate ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu.

Põhiseaduskomisjonis – digitaalallkirja seaduse ja haldusmenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (320 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 75¹ kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (363 SE).

Rahanduskomisjonis – arvamuse andmine EP ja nõukogu direktiivile, millega muudetakse direktiive seoses keskasutustega seotud pankade, teatavate omavahendite kirjete, suure riskide kontsentreerumise, järelevalvesüsteemide ja kriisijuhtimisega, eelnõu ja Eesti seisukohtade suhtes; arvamuse andmine EP ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi hoiuste tagamise skeemide kohta seoses hoiuste tagamise ulatuse ja hüvitamise tähtajaga, eelnõu ja Eesti seisukohtade suhtes; Eesti Vabariigi ja Bulgaaria Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu ( 385 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Punase risti nimetuse ja embleemi seaduse ning karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu; kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu; korrakaitseseaduse eelnõu.

Sotsiaalkomisjonis – Eesti Haigekassa seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Väliskomisjonis – Albaania Vabariigi ja Horvaatia Vabariigi ühinemist käsitlevate Põhja-Atlandi lepingu protokollide heakskiitmise seaduse eelnõu (379 SE).

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE); tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE); saneerimisseaduse eelnõu (334 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (194 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – kokkuvõte Riigikogu liikmete, Vabariigi Valitsuse liikmete ja maavanemate poolt erikomisjonile esitatud muudatuste kohta nende majanduslike huvide deklaratsioonides; majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine ja avalikustamiseks esitamine.

Riigieelarve kontrolli komisjonis – Riigikontrolli auditiaruande „Riigieelarvest erivajadustega inimeste rehabiliteerimiseks teenuste osutamine (järelaudit)” arutelu. Riigikontrolli auditiaruande „Riigi tegevus tööturult tõrjutute tagasitoomiseks tööturule” jätkuarutelu. Kutsutud sotsiaalministeeriumi kantsler Riho Tapfer.

Kohtumised, üritused, foorumid

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Laagna gümnaasiumi õpilastega Riigikogus.

Kell 19 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Kaitseväe 90. aastapäeva tähistamisel Mustpeade Majas.

Riigikogu ENPA Eesti delegatsiooni liige Kristiina Ojuland osaleb (17.11-20.11) Pariisis ENPA poliitikakomitee töös.

* NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Jürgen Ligi ning liikmed Kadri Simson ja Sven Mikser osalevad (kuni 19. 11) Hispaanias Valencias NATO PA aastaistungil.

* Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb (kuni 29.11) Malis Tombouctous ja Lõuna Aafrika Vabariigis Kaplinnas Rahvusvahelise Akadeemikute Liidu (UAI) juhatuse väljasõiduistungil, UAI esindajana Rahvusvahelise Sotsiaalteaduste Nõukogu üldkoosolekul, sümpoosionil „Teadmine ja ühiskonna muutused: sotsiaalteadused ja humanitaarteadused Aafrikas“.           

* Riigikogu liige Mart Jüssi osaleb (17.11-21.11) Pariisis rahvusvahelisel konverentsil „Biomitmekesisus ja tööstus“.

* Riigikogu liige Jüri Tamm osaleb (17.11-21.11) Monaco rahvuspüha raames toimuval majanduse ja välissuhete teemalisel foorumil.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside