Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 täiskogu istung

 

Vastamisel on 8 arupärimist

1. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Ants Paulsi, Indrek Raudse, Juhan Partsi, Henn Pärna, Mihhail Lotmani, Peeter Tulviste, Urmas Reinsalu ja Olav Aarna arupärimisele nr 215 haridus- ja teadusministeeriumi koostatud investeeringute kava kohta. Arupärijatele teeb muret tõsiasi, et Narva linnavalitsus on blokeerinud Narva Kolledži uue hoone ehitamise, ja tunnevad huvi, kas antud küsimust on arutanud ka Vabariigi Valitsus. Samuti tunnevad arupärijad huvi, kuidas hindab peaminister Narva linnavalitsuse ja volikogu esimehe Mihhail Stalnuhhini tegevust Narva Kolledži uue hoone ehitamise takistamisel.

2. Peaminister Andrus Ansip vastab ka Riigikogu liikmete Henn Pärna, Sven Sesteri ja Ants Paulsi arupärimisele nr 216 Eesti Raudtee erastamise ja võimaliku tagasiostmise kohta. Arupärijad küsivad peaministrilt, kas ta peab õigeks, et majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar konsulteerib raudtee infrastruktuuri küsimustes firmaga Luxembourg Financial Services, mis väidetavalt on seotud Vene riigiga seotud raudtee ettevõttega. Samuti tunnevad arupärijad huvi, kas peaminister on Eesti Raudtee võimaliku tagasiostu küsimuses kohtunud Severstaltransi esindajatega või kas viimased on kohtunud majandus- ja kommunikatsiooniministriga ning milliseid seisukohti on nad Eesti riigile edastanud.

3. Peaminister Andrus Ansip vastab samuti Riigikogu liikmete Urmas Reinsalu, Avo Üpruse, Mihhail Lotmani, Ants Paulsi, Sven Sesteri, Urmo Kööbi, Peeter Tulviste ja Ken-Marti Vaheri arupärimisele nr 209 Euroopa Liidu vahendite kasutamise kohta. Arupärijad osutavad, et käesoleva aasta jaanuariks oli taotlusi struktuurifondide raha kasutamiseks rahuldatud 63% ehk 3,6 miljardi krooni eest ning tunnevad huvi kolme puudulikult rakendatud meetme kohta erinevate ministeeriumite valitsusalas. Arupärijatele teeb muret ka puudulik järelvalve struktuurifondidest rahastatavate projektide üle ja Eesti suutlikkus eraldatud vahendeid ära kasutada.

4. Siseminister Kalle Laanet vastab Riigikogu liikmete Urmas Reinsalu, Trivimi Velliste, Sven Sesteri, Ants Paulsi, Taavi Veskimägi, Olari Taali, Urmo Kööbi ja Ken-Marti Vaheri arupärimisele nr 210 Euroopa Liidu vahendite kasutamise kohta. Arupärijad tuginevad riigikontrolöri väidetele Euroopa Liidu asjade komisjonis, kus riigikonrolor tõi esile mitmeid probleeme, mis seotud Schengen Facility raha taotlemisega ning heitis asjaga seotud ametiasutustele ette halba asjaajamist. Schengen Facility vahenditega on kavas finatseerida mitmeid piirvalvetehnika hankeid. Arupärijad küsivad, kas siseminister nõustub riigikontrolöri seisukohtadega asjaajamisest oma valitsemisalas ja mida ta kavatseb ette võtta asjade paremaks korraldamiseks.

5. Õiguskantsler Allar Jõks vastab Riigikogu liikmete Urmas Reinsalu, Marko Pomerantsi, Olav Aarna ja Ants Paulsi arupärimisele nr 207, mis puudutab Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamise starteegia koostamist aastateks 2007-2013. Arupärijad küsivad, kas õigusriigi põhimõtetega on kooskõlas sellise kaaluga strateegia (maht umbk. 50 miljardit krooni) menetlemine vaid valitsuskabineti otsuste alusel, mis ei ole avalikud ega ole käsitletavad ka valitsuse õigusaktidena Vabariigi Valitsuse seaduse tähenduses.

6. Õiguskantsler Allar Jõks vastab ka Riigikogu liikmete Urmas Reinsalu, Mihhail Lotmani ja Ants Paulsi arupärimisele nr 208 sõnavabaduse kohta. Arupärijad viitavad erinevate riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste poolt edastatavatele väljaannetele, mis arupärijate väitel kujutavad endast tihtipeale massitiraažis poliitilist propagandat. Arupärijad küsivad, millised on õiguskantsleri hinnangul legitiimsed eesmärgid avalike vahendite eest tehtaval teavitustööl ning millisel juhul on tegemist demokraatia printsiibi ning sõnavabaduse põhiõiguse põhjendamatu riivega.

7. Sotsiaalminister Jaak Aab vastab Riigikogu liikme Ela Tomsoni arupärimisele nr 214 ravijärjekordade lühendamise kohta. Arupärija viitab 2005. aasta andmetele, mille kohaselt oli ambulatoorne vastuvõtu järjekord neli nädalat; plaaniline kirurgia järjekord kaheksa kuud, silmakae lõikus kolm aastat; liigeseproteesid neli aastat jne. Sama aasta III kvartali andmete põhjal oli Eestis ravijärjekordades 148 792 inimest. Arupärija tunneb huvi, mida on valitsus ette võtnud või võtmas ravijärjekordade lühendamiseks.

8. Välisminister Urmas Paet vastab Riigikogu liikmete Sven Mikseri, Katrin Saksa, Ivari Padari, Mark Soosaare, Jarno Lauri, Eiki Nestori ja Liina Tõnissoni arupärimisele nr 222 presidendivalimiste kohta Valgevenes. Arupärijad osutavad Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimehe Vladimir Velmani väidetele ajalehes „Kesknädal“, milles Velman õigustab Valgevenes toimunud presidendivalimisi, ja küsivad, kas Velmani hinnang Valgevene valimistele väljendab Eesti ametlikku seisukohta ja kas välisministeerium on sellest informeeritud.

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 20.-22. aprillil toimuval mitteametlikul konkurentsivõime nõukogu kohtumisel; kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar. Järgnevalt arutusel Euroopa Liidu tuleviku-teemalise arutelu algatamine Riigikogu kodulehel.

Keskkonnakomisjonis – punkrikütusereostusest põhjustatud kahju eest kantava tsiviilvastutuse 2001. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (877 SE); kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (853 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – kõne all riigiprokuratuuri tegevus korruptsioonivastases võitluses. Kutsutud riigi peaprokurör Norman Aasa.

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE). Osavõtt kodanikukasvatuse kordusuuringu “Noorte kodanikukultuur muutuvas ühiskonnas” lõppraporti esitlusest Eesti Rahvusraamatukogu kuppelsaalis.

Maaelukomisjonis – ülevaade Euroopa Liidu Nõukogu (põllumajandus ja kalandus) aprilliistungist; toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (878 SE).

Majanduskomisjonis – mõõteseaduse, riigilõivuseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (852 SE). Valitsuse esitatud Eesti seisukohad Euroopa Liidu struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi kasutamist reguleerivate ELi õigusaktide eelnõude kohta arutelu ja arvamuse andmine ELAK-le.

Põhiseaduskomisjonis – ELAKile arvamuse andmine Euroopa Komisjoni teatise eelnõu praktilise koostöö süvenemise kohta „Uued struktuurid ja meetodid: Euroopa ühise varjupaigasüsteemi otsustusprotsessi kvaliteedi parandamine” kohta.

Rahanduskomisjonis – Eesti Vabariigi valitsuse ja Sloveenia Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (873 SE). Arvamuse andmine Euroopa Komisjoni teatise eelnõu kohta, mis käsitleb siseturul väike- ja keskmise suurusega ettevõtete tulumaksutakistustega võitlemist. Maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (838 SE).

Riigieelarve kontrolli komisjonis – riigikontrolli auditi „Siseministeeriumi tegevus riigile kuuluvate hoonete haldamisel” ja keskkonnareostuse temaatika arutelu. Kutsutud siseministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajad. Seisukoha andmine riigikontrollile Kanada riigikontrolöri ettepaneku kohta Eesti riigikontrolöri INTOSAI keskkonnaauditite (WGEA) töörühma juhtimiseks.

Riigikaitsekomisjonis – ühisistung väliskomisjoniga, arutusel Euroopa Liidu Põhjala lahingrupp; kutsutud kaitseministeeriumi ja kaitsejõudude peastaabi esindajad. Arvamuse andmine Euroopa Liidu nõukogu otsuse eelnõule, millega luuakse ühenduse kodanikukaitse mehhanism.

Sotsiaalkomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste eelnõude kohta, mis käsitlevad sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist. Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (835 SE); lapsele elatise tagamise seaduse eelnõu (850 SE).

Väliskomisjonis – ühisistung riigikaitsekomisjoniga, arutusel Euroopa Liidu Põhjala lahingrupp; kutsutud kaitseministeeriumi ja kaitsejõudude peastaabi esindajad; välisteenistuse seaduse eelnõu (732 SE); välissuhtlemisseaduse eelnõu (365 SE).

Õiguskomisjonis – valitsuse algatatud lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse konventsiooniga ning selle protokollidega ühinemise konventsiooni ratifitseerimise seadus eelnõu (865 SE); valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE); õiguskomisjoni algatatud prokuratuuriseaduse, karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (791 SE)

Üritused

Kell 13 – Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed kohtuvad Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallasega. Kell 14 toimub ruumis L241 pressibriifing, millel Kallas annab ülevaate Euroopa Liidu päevakajalistest teemadest.

* Eestisse saabub viiepäevasele visiidile Moldova parlamendi delegatsioon, eesotsas Moldova parlamendi asespiiker Iurie Roscaga.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland ja komisjoni liige Urmas Reinsalu osalevad (kuni 19.04) Austrias, Viinis ja St. Pöltenis toimuval Euroopa subsidiaarsuskonverentsil „Euroopa algab kodust”. Konverentsi peateema on subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete elluviimine Euroopa Liidus. Arutusele tulevad rahvusparlamentide roll põhimõtete elluviimise jälgimisel, samuti nende printsiipide tõhusamad rakendamisvõimalused. Teemade raames käsitletakse ka regioonide ja kogukondade rolli Euroopa Liidus.

* Riigikogu OSCE PA Eesti delegatsiooni liige Väino Linde osaleb (kuni 19.04) Brüsselis OSCE korraldataval rahvusvahelisel konverentsil „OSCE: julgeolek Euroopas ja riskide ohjamine”.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside