Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Peaminister Andrus Ansip vastab kahele arupärimisele.
 

1. Riigikogu liikmete Mai Treiali, Karel Rüütli, Villu Reiljani, Ester Tuiksoo ja Tarmo Männi poolt 5.06.2008 esitatud arupärimises nr 76 Euroopa Sotsiaalharta täitmise kohta osutavad arupärijad, et Eesti ei täida harta põhimõtet, mille kohaselt ei tohi sissetulekut asendavad hüvitised langeda allapoole vaesuspiiri, mis on määratletud 50%-ga leibkonnaliikme mediaansissetulekust. Arupärijad viitavad Harta üle järelevalvet teostavale Euroopa Sotsiaalõiguste Komitee 2006. aasta järeldustele, mille kohaselt olukord Eestis ei vasta harta nõuetele ning Eesti on Euroopa viimase viie riigi hulgas koos Leeduga, kus Komitee hinnangul minimaalse vanaduspensioni ja rahvapensioni tase on selgelt ebapiisav ega kindlusta kaitset vaesuse vastu. Arupärijad küsivad, millal kavatseb valitsus asuda täitma Euroopa Sotsiaalharta ja Euroopa Sotsiaalkindlustuskoodeksi vastavaid sätteid.

2. Riigikogu liikmete Heimar Lengi, Inara Luigase, Jaak Aab ja Toivo Tootseni poolt 18.06.2008 esitatud arupärimises nr 78 kutseõppe kohta Valgamaa Kutseõppekeskuse Helme osakonnas küsivad allakirjutanud peaministri seisukohta haridus- ja teadusministeeriumi tegevuse kohta. Väidetavalt soovib kohalik vallavalitsus Helme õppekekust munitsipaliseerida, et tagada selle säilimine, kuid haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas on olnud selle taotluse rahuldamise suhtes arupärijate kinnitusel eitaval seisukohal. Arupärijad küsivad, miks soovitakse kaotada järjekordset maakooli, mis oleks nende sõnul suur hoop kogu Helme valla arengule.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.
 
Arupärimised asuvad siin ja nädala päevakord siin

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis
 Riigikantselei Euroopa Liidu teabetalituse tegevus EL info levitamisel. Kutsutud Riigikantselei EL teabetalituse juhataja Villu Känd ja teabetalituse nõunik Eve Paavel.
 
Keskkonnakomisjonis – otsuse „Riigikogu 4. detsembri 2002. a otsuse „Üleriigilise jäätmekava heakskiitmine“ kehtetuks tunnistamine” eelnõu (304 OE); metsaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE).
 
Kultuurikomisjonis – kohtumine kultuuriminister Laine Jänesega.
 
Maaelukomisjonis – väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE).
 

Majanduskomisjonis – kohtumine Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindajatega olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti ettevõtluskeskkonna arendamine” ettevalmistamise raames; Euroopa Komisjoni teatise „“Kõigepealt mõtle väikestele“ Euroopa väikeettevõtlusalgatus“, arutelu (ruum L 333).

Põhiseaduskomisjonis võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (262 SE); õiguskantsleri ettepanek nr 2 „Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse poliitilist välireklaami keelustavate sätete põhiseaduspärasuse kohta“ osas eelnõu algatamise arutelu. 

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse, ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Riigikontrolli aruanne “Meditsiiniseadmete soetamine ja kasutamine tervishoiuasutustes”; ettepanekud Riigikontrollile auditite läbiviimiseks.

Väliskomisjonis kuulamised Eesti välismajanduspoliitika teemal: majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvõttel koostatav rahvusvahelistumise strateegia; Riigikogu välissuhtlemine 2008. aasta sügisistungjärgul.

Õiguskomisjonis – piirivalveteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (269 SE); jäätmeseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (305 SE); kutsutud justiitsminister Rein Lang.
 
Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13.30) – riigikontrolli auditi „Riigi tegevus reformimata maaga” arutelu, kutsutud keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus (ruumis L 333).

Üritused, kohtumised, istungid

* Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Jürgen Ligi osaleb (14.09-15.09) Prantsusmaal Pariisis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide rahanduskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on fiskaalkonkurentsiga seonduv. 

* Põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde osaleb (14.09-16.09) Prantsusmaal Pariisis Euroopa Liidu liikmesriikide ja kandidaatriikide parlamentide ning Euroopa Parlamendi õigus- ja siseasjade komiteede esimeeste kohtumisel. Arutusel on Euroopa justiitsvõrgu areng, Euroopa Liidu kohtunike haridus, perekondade taasühendamine jpm. 

* Riigikogu liige Hannes Astok osaleb (14.09-17.09) Türgis Antalyas m-valitsuse teemalisel konverentsil, kus ta esineb ka ettekandega. 

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (14.09-18.09) Aserbaidžaanis Bakuus WEU Assamblee poliitikakomitee kohtumistel Aserbaidžaani valitsus- ja armeestruktuuride esindajatega. Kohtumised toimuvad seoses poliitikakomitee raportiga „Kaspia regioon ja Euroopa julgeolek“. 

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ja liige Indrek Saar osalevad (14.09-19.09) ENPA delegatsiooni koosseisus Aserbaidžaanis Bakuus presidendivalimiste eelvaatlemisel. 
 

* OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Paul-Erik Rummo ning liikmed Mart Nutt ja Toivo Tootsen osalevad (15.09-24.09) Kanadas Torontos OSCE PA alalise komitee istungil ning parlamentaarsel konverentsil „OSCE avatud maailmas: kaubandus, julgeolek ja migratsioon“. 

Riigikogu pressitalitus

 
Tagasiside