Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Päevakorras on kaks arupärimist, mille vastab rahandusminister Jürgen Ligi. Arupärimiste teemad on järgmised:  FIE ettevõtte üleandmist (nr 46) ja Kasutamata saastekvoodi ühikute müügist laekunud raha kasutamist kohta (nr 55).
 
Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.
 
Komisjonides (kell 11)

Euroopa Liidu asjade komisjonis (kell 13.30)
– Eesti seisukohad 18. novembril toimuval majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil (eelarve); Eesti seisukohad 17. novembril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu e-valitsuse teemade eest vastutavate ministrite kohtumisel; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse Euroopa pangakonto arestimise määrus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, kohta, kutsutud Eesti Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm ning justiitsministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad.

Keskkonnakomisjonis
– välisõhu kaitse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (104 SE); arvamus Euroopa Komisjoni 2014 – 2020 Euroopa Liidu finantsraamistiku ning ühise strateegilise raamistiku fondide üldmääruse ja ühtekuuluvuspoliitika fondide määruste eelnõu keskkonna- ja kliimameetmete osas.

Kultuurikomisjonis
– parlamentaarne kuulamine Eesti Rahvusringhäälingu tegevusest, kutsutud Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) nõukogu esimees Hagi Šein, ERR nõukogu liige Andres Jõesaar ning ERR juhatuse esimees Margus Allikmaa; parlamentaarne kuulamine Eesti Teadusagentuuri käivitamise teemal, kutsutud Tartu Ülikooli professor ja Teaduskompetentsi nõukogu juht Volli Kalm ning haridus- ja teadusministeeriumi esindaja.

Maaelukomisjonis
– taimekaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE); vana-tori hobuse aretusega seotud probleemid; maaelu arengu aruanne.

Majanduskomisjonis
– Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise “ELi energiapoliitika: koostöö ELi-väliste partneritega” ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse “Liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid käsitleva teabevahetuse mehhanismi loomise kohta” eelnõu osas.

Majanduskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistung
(kell 11.30) –  arutusel on valitsuse algatatud riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (113 SE), kutsutud kaitseminister Mart Laar (ruum L 333); lennundusseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (103 SE), (ruum L 333).
 
Põhiseaduskomisjonis – arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Komisjoni 2014 – 2020 Euroopa Liidu finantsraamistiku ettepanekute kohta ning ühise strateegilise raamistiku fondide üldmääruse ja ühtekuuluvuspoliitika fondide määruste eelnõude kohta.

Rahanduskomisjonis
– 2011. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu (114 SE); otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas“ eelnõu (125 OE); arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Komisjoni algatuste kohta, mis puudutavad krediidiasutuste ja investeerimisühingute tegevust ning usaldatavusnõudeid; ülevaade 2012. aasta riigieelarve kaitseministeeriumi valitsemisalast; käibemaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu algatamine; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (94 SE); otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2011. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu algatamine.

Riigikaitsekomisjonis
– rahuaja riigikaitse seaduse ja sõjaaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE); Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seotud seaduste, riigieelarve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (101 SE).
 
Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni 2014 – 2020 Euroopa Liidu finantsraamistiku ettepanekute kohta ning ühise strateegilise raamistiku fondide üldmääruse ja ühtekuuluvuspoliitika fondide määruste eelnõu kohta; vanemahüvitise seaduse ja riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE).

Õiguskomisjonis
– otsuse “Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine” eelnõu (130 OE), kutsutud SA VEB juhataja Rein Järvelill ning rahandusministeeriumi esindajad; arvamus Euroopa Komisjoni 2014 – 2020 Euroopa Liidu finantsraamistiku ettepanekute ning ühise strateegilise raamistiku fondide üldmääruse ja ühtekuuluvuspoliitika fondide määruste eelnõude kohta.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis
(kell 13.30)  – ülevaade korruptsioonivastase seaduse kohaldamisest 2011. aastal; tervishoiusüsteemi pettusi ja korruptsiooniriske kaardistav uuring (ruum L 335).

Riigieelarve kontrolli komisjonis (kell 13) –
väljasõiduistung Riigikontrolli, arutusele tuleb koostöö kõrgeimate kontrolliasutuste ja parlamendikomisjonide vahel ning ülevaade auditiettepanekute täitmisest.

Kohtumised, üritused

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb spordi- ja liikumisharrastuste toetusrühma koosolekul (ruum L 332).

Kell 16.30
Ene Ergma osaleb Gustav Adolfi Gümnaasiumi 380. aastapäevale pühendatud pidulikul kontsertaktusel.

*
Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson on (13.11-14.11) Stockholmis Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel. Arutusel on Venemaal toimuvate valimistega seotud teemad, Euroopa majandus- ja finantskriis, aga ka Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida küsimused.

*
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb 13.11-15.11) Prantsusmaal Pariisis ENPA poliitikakomitee istungil. Toimub demokraatliku ja õiglase ühiskonna staatuse teemaline kuulamine. Samuti arutatakse inimõiguste universaalse käsitusega seonduvat ning religioossete kogukondade vastase vägivallaga seotud probleeme.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside