Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Vastamisel on kolm arupärimist.

Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete Kadi Pärnitsa ja Eiki Nestori esitatud arupärimisele nr 185 inimkaubanduse kohta. Arupärijad viitavad Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni andmetele, mille kohaselt langeb igal aastal inimkaubanduse ohvriks umbes 500 Eestist pärit naist ja tütarlast. Arupärijate väitel osutavad uuringud, et enamiku juhtumite keskmes on 14-17 aastased probleemse taustaga tüdrukud, nii etnilised eestlased kui ka Kirde-Eestist pärit vene keelt kõnelevad inimesed, kes on langenud tasuvat tööd tõotava ajalehekuulutuse või baaris sõlmitud juhututvuse ohvriks. Arupärijad soovivad teada, mida on valitsus selle kuriteoliigiga võitlemiseks teinud; milles väljendub selle tegevuse prioriteetsus ja miks ei ole Vabariigi Valitsusele siiani esitatud Inimkaubanduse vastu võitlemise tegevuskava 2006-2009.

Peaminister Andrus Ansip vastab ka Riigikogu liikmete Tõnis Lukase ja Mart Laari poolt esitatud arupärimisele nr 187 haldusreformiga seotud dokumentide kohta. Arupärijad osutavad Tallinna Halduskohtu 27. septembri 2005. aasta otsusele nr 3-505/2005, millega leidis väidetavalt tuvastamist, et regionaalminister Jaan Õunapuu on seadusevastaselt püüdnud salastada haldusreformiga seonduvaid dokumente. Alles nimetatud kohtuotsuse alusel väljastas Õunapuu kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemisega seonduvate vaidlusaluste küsimuste lahendamiseks moodustatud töörühma (edaspidi haldusreformi komisjoni) protokollid, mis puudutasid Järvamaal asuva Kabala valla võimalikku ühinemist teiste omavalitsustega. 13. veebruaril 2004. aastal toimunud haldusreformi komisjoni istungi protokollist nähtub arupärijate kinnitusel, et konsensuse alusel otsustasid komisjoni liikmed, et uueks Türi vallaks ühinevad kolm omavalitsusüksust ilma Kabala vallata. Samas esitas regionaalminister Õunapuu valitsusele väidetavalt ettepaneku nelja omavalitsuse (sh Kabala valla) ühinemiseks uueks Türi vallaks. Arupärijad soovivad teada, millise hinnangu annab Ansip regionaalminister Õunapuu tegevusele ja kas eelöeldust lähtuvalt sobib Õunapuu regionaalministrina jätkama.

Õiguskantsler Allar Jõks vastab Riigikogu liikmete Andres Herkeli, Helir-Valdor Seederi, Mart Laari, Tõnis Lukase ja Trivimi Velliste esitatud arupärimisele nr 188 Riigikogu juhatuse otsusest Riigikogu Kantselei haldusdirektori valimisel. Arupärijad tahavad õiguskantslerilt teada, kas Riigikogu Kantselei haldusdirektori ametikohale kandideerinud Margus Oro kandidatuuri tagasilükkamine Riigikogu juhatuse poolt on käsitletav põhiseaduse rikkumisena. Arupärijad viitavad ajakirjanduses ilmunud andmetele, mille kohaselt oli Oro kandidatuuri tagasilükkamise põhjuseks väidetavalt tema kuulumine poliitilisse erakonda. Samuti tahavad arupärijad teada, kas Riigikogu juhatus oleks pidanud oma otsust ametlikult põhjendama.

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Arupärimistele vastamise järel on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta; kutsutud keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja –tehnoloogiaosakonna juhataja Rein Raudsepp.

Keskkonnakomisjonis – teatavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiididega rahvusvaheliseks kauplemiseks nõusoleku saamise korda käsitleva Rotterdami konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (796 SE); maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (824 SE); metsaseaduse eelnõu (833 SE). Arutusel on samuti Euroopa Komisjoni 2006. aasta õigusloome kava.

Kultuurikomisjonis – teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE).

Maaelukomisjonis – Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse “Piiritusjookide määratlemine, kirjeldamine, esitlemine ja märgistamine” eelnõu.

Majanduskomisjonis – Euroopa Komisjoni teatise, mis käsitleb Euroopa Liidu säästva arengu strateegia läbivaatamist, eelnõu arutelu; riigivara tasuta võõrandamise küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (829 SE); okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (803 SE).

Rahanduskomisjonis – Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (720 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Vabariigi Presidendi kui riigikaitse kõrgeima juhi töö- ja eluruumides toimunud intsidentide alusel algatatud juurdluse tulemused; kutsutud siseministeeriumi esindajad. Eesti Eruohvitseride Kogu ettepanekud kaitseväeteenistuse seaduse muutmiseks.

Sotsiaalkomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb uudseid ravimeid ning direktiivi nr 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) nr 726/2004 muutmist.

Väliskomisjonis – ülevaade Euroopa Liidu finantsperspektiivi 2007-2013 välisabi instrumentide määruste eelnõude hetkeseisust (naabrus- ja partnerlusinstrument; liitumiseelse abi instrument; arengu- ja majanduskoostöö instrument; stabiilsusinstrument); kutsutud välisministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad, samuti Riigikogu esindaja Brüsselis. Riigikogu avaldus olukorra kohta Valgevenes – eelnõu ettevalmistamine. Seisukoha andmine Euroopa Parlamendi liikme Tunne Kelami ettepaneku kohta küüditamisohvritele mälestustahvli paigaldamiseks Euroopa Parlamendi hoonesse Strasbourgis. Kutsutud Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni nõunik Arvi Karotam.

Õiguskomisjonis – Schengeni ruumiga liitumise temaatika arutelu.

Üritused:

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi lõunatiivas (III korrusel) Aare Hindremäe fotonäituse „Prohvet Maltsveti jälgedes”, mis tutvustab Krimmi eestlaste elu tänapäeval.

Kell 18 Ergma kohtub Leedu suursaadiku Antanas Vinkusega.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside