Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Justiitsminister Rein Lang vastab Riigikogu liikme Avo Üpruse arupärimisele nr 248 arstiabi kättesaadavuse ja kvaliteedi kohta vanglates. Arupärija soovib teada, kui palju on praeguse seisuga kinnipeetavaid, kes on nakatunud tuberkuloosi, hepatiiti või on HIV viiruse kandjad; kas tervishoiu korraldamine vanglates ning kinnipeetavatele osutatav ravi on justiitsministri arvates rahuldav ja mida võtab justiitsministeerium ette puuduste kõrvaldamiseks.

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Arupärimised asuvad aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery ja Riigikogu töönädala päevakord http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonisseisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega kehtestatakse meretranspordi sektoris toimunud õnnetuste juurdluse põhimõtted ja millega muudetakse direktiive; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule laevaomanike tsiviilvastutuse ja finantstagatiste kohta; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule reisijate meritsi ja siseveekogudel vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule lipuriigi nõuete täitmise kohta; seisukoha andmine Rohelisele raamatule „ELi tulevase merenduspoliitika suunas: Euroopa seisukoht ookeanide ja merede küsimuses”.

Keskkonnakomisjonis välisõhu kaitse seaduse ja keskkonnajärelevalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (985 SE); kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (905 SE); looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE); Karepa piirkonna külade Toolse, Karepa, Rutja, Eisma, Andi, Kiva, Vainupea, Pajuveski elanike ja MTÜ Karepa Seltsi 21.10.2006 ühispöördumine; saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (984 SE).

Kultuurikomisjonis Euroopa Ülikool – Instituudi asutamise konventsiooni muutmise konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (998 SE); kutseõppeasutuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1016 SE); Eesti Vabariigi haridusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (193 SE).

Maaelukomisjonis – riigi 2006.a lisaeelarve seaduse eelnõu (986 SE).

Majanduskomisjonis – kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (995 SE); riigihangete seaduse eelnõu (816 SE).

Põhiseaduskomisjonis – otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine maavahetustehingute uurimiseks” eelnõu (1021 OE); kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (983 SE); ametlike teadaannetega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (997 SE); Riigikohtule arvamuse andmine ehitusseaduse § 13 põhiseadusele vastavuse küsimuses.

Rahanduskomisjonisarvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse nõukogu direktiive seoses finantssektoris vara omandamise ja osaluse suurendamise tehingute suhtes rakendatavate usaldatavusnormatiivide täitmise hindamise menetluskorra ja kriteeriumidega, kohta; krediidiasutuste seaduse ja finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (1017 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (1019 SE).

Riigikaitsekomisjonis kaitseväeteenistuse seaduse § 97 muutmise seaduse eelnõu (981 SE); otsuse “Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Lätis” eelnõu (1006 SE).

Sotsiaalkomisjonis – töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu (928 SE).

Väliskomisjonis uurimuse „Eesti välispoliitika Hiina suhetes: võimalused ja valikud” tutvustus, kutsutud uuringu autorid, Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste Sotsiaaluuringute Instituudi teadurid Raul Allikivi ja Tiago Marques.

Õiguskomisjonis kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (947 SE); äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (991 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – kohtumine GRECO Eesti delegaadiga ja OECD Eesti delegaadiga eesmärgiga saada informatsiooni Eesti II ringi hindamisaruande soovituste täitmise kohta, III hindamisvooru temaatika (hinnatakse muuhulgas poliitiliste parteide rahastamist) ja rahvusvahelise altkäemaksu alase töögrupi OECD Eesti I ringi hindamisest ja tehtud soovitustest ning Eesti II ringi hindamisest 2007. a sügisel.

Riigieelarve kontrollimise erikomisjonis – Riigikontrolli auditite „Riigieelarvest erivajadustega inimeste rehabiliteerimiseks teenuste ostmine” ja „Euroopa Sotsiaalfondi meede 1.3 “Võrdsed võimalused tööturul””, kutsutud sotsiaalminister Jaak Aab; laekunud Riigikontrolli aruanded.

Kohtumised, üritused, istungid

Kell 11 – riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen esineb avaettekandega Kaitseliidu koolis Alus riigikaitse erikursustel maavanematele ja linnapeadele.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma kohtub Soome Eduskunna endise spiikri Riitta Uosukaineni ja Eduskunna peasekretäri Seppo Tiitineniga.

Kell 18Ene Ergma osaleb juubelinäituse „Soome parlament Eduskund 100” näituse avamisel (Rahvusraamatukogu 5. korruse teatmesaal).

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser ja liikmed Margus Hanson ning Tiit Matsulevitš osalevad (kuni 19.11) Kanadas Quebecis NATO PA 52. aastaistungil.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Küllo Arjakas osaleb (kuni 15.11) Suurbritannias Londonis ja Manchesteris ENPA migratsiooni-, pagulaste- ja rahvastikukomitee istungil. Toimub kuulamine Ühendkuningriigi asustanud uute kogukondade integratsiooni teemal.

* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma asepresident Ela Tomson osaleb (kuni 16.11) Ameerika Ühendriikides New Yorgis iga-aastasel parlamentaarsel istungil ÜROs. Teemaks on „Konflikti ennetamine ja rahu tagamine: ÜRO võtmepositsiooni tugevdamine”.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb (kuni 18.11) Prantsusmaal Pariisis ja San Marinos ENPA poliitikakomitee istungitel. Teemadeks on energiavarustuse kasutamine poliitilise survevahendina, inimõiguste ja demokraatia hetkeseis Euroopas, ennetava sõja kontseptsioon ja selle tagajärjed rahvusvahelistele suhetele, Euroopa Nõukogu ja Liibanoni vahelise koostöö võimalused jpm.


Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside