Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

1. Õiguskantsler Allar Jõks vastab Riigikogu liikme Liina Tõnissoni arupärimisele nr 267 ministri volituste kohta eelnõu menetlemisel Riigikogus. Arupärija tunneb huvi, kas majandus- ja kommunikatsiooniministril Edgar Savisaarel oli õigus võtta valitsuse nimel Riigikogu menetlusest tagasi reklaamiseaduse eelnõu, kuigi selleks puudus valitsuse otsus. 

2. Justiitsminister Rein Lang vastab Riigikogu liikme Mart Opmanni  arupärimisele nr 258 seoses Eesti Ekspressis 21. detsembril ilmunud artikliga. Arupärija viitab Eesti Ekspressis ilmunud väitele, et kaitsepolitsei kuulas pealt endise keskkonnaministri Villu Reiljani ja AS Merko juhi Toomas Annuse telefonivestlust nn. maadevahetuse teemal, ning tunneb huvi, kuidas niisugused faktid saavad eeluurimise ajal jõuda ajakirjanduseni. See näib arupärija arvates viitavat sellele, et kaitsepolitseiametist või riigiprokuratuurist toimus ulatuslik menetlusinformatsiooni lekkimine. Arupärija palub teada anda, kuidas peab justiitsminister vajalikuks sellisele info lekkimisele reageerida.

3. Keskkonnaminister Rein Randver vastab Riigikogu liikme Tiit Niilo arupärimisele nr 263 talumetsade kohta. Arupärija viitab asjaolule, et alanud aastal algab tagastamata või erastamata jäänud endiste talumetsade liitmine riigimetsaga, mis on arupärija arvates vastuolus maareformi eesmärgi ja Eesti metsanduse arengukavaga aastani 2010. Arupärija arvates vaesestab see maaelu, kuna erasektori käibest jääb selliselt kõrvale ligi 400 miljonit krooni iga-aastast metsadest saadavat tulu. Kuna arupärija on seisukohal, et endised talumetsad peaksid kuuluma eraomanikele, küsib ta, miks kavatseb Riigimetsa Majandamise Keskus vormistada need maad riigimaadeks.

4. Keskkonnaminister Rein Randver vastab ka Riigikogu liikme Tiit Niilo  esitatud teisele arupärimisele nr 264 metsaseaduse rakendusaktide kohta. Arupärija küsib, miks pole keskkonnaministeerium vaatamata poole aasta möödumisele metsaseaduse vastuvõtmisest Riigikogus suutnud õigeaegselt välja töötada ja avaldada seadustest tulenevaid rakendusakte. Ka viitab arupärija mitmete vastuolule metsaseaduses endas ja küsib ministri seisukohta.

Arupärimised asuvad aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery ja töönädala päevakord http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 15. veebruaril toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud justiitsminister Rein Lang, siseminister Kalle Laanet; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni poolt avaldatud energiapaketile; Eesti seisukohad 15. veebruaril toimuval transpordi-, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar; Eesti seisukohad 16. veebruaril toimuval haridus-, noorte- ja kultuuriministrite kohtumisel, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi abiminister Erkki Piisang; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele ”Ühenduse meede tervishoiuteenuste valdkonnas”.

Keskkonnakomisjonis – Euroopa Komisjoni teatis „Ülemaailmse kliimamuutuse piiramine 2 Celsiuse kraadiga, edasine tegevuskäik aastaks 2020 ja järgnevateks aastateks”, Euroopa Komisjoni teatis „Ülemaailmse süsinikuturu väljaarendamine – direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt esitatud aruanne”; Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni muudatuste heakskiitmise ja Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1084 SE); pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (1043 SE).

Kultuurikomisjonis – põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse ning Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (1088 SE); kultuurikomisjoni võimaliku istungi korraldamisest (teema – Eesti Kodanikuühiskonna Arengu Kontseptsiooni rakendamise tegevuskava).

Maaelukomisjonis – loomakaitseseaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (1087 SE); toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (1086 SE); kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1082 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1091 SE).

Majanduskomisjonis – elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (1051 SE), riigivara tasuta üleandmise ja võõrandamisega seotud küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (1026 SE); püsiasustusega väikesaarte seaduse, riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (1081 SE).

Rahanduskomisjonis – maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1094 SE).

Sotsiaalkomisjonis – elatisabi seaduse eelnõu (1076 SE); Eesti Haigekassa seaduse, ravikindlustuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1093 SE); riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 muutmise seaduse eelnõu (1106 SE).

Väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul teisipäeval, 20. veebruaril – väliskomisjoni ettekande teesid; Ülevaade Euroopa Liidu ja Vahemeremaade Parlamentaarse Assamblee (EMPA) Eesti delegatsiooni 2006. aasta tegevusest. EMPA Eesti delegatsiooni esindaja Enn Eesmaa; informatsioon komisjoni liikmete tegevusest.

Õiguskomisjonis – üleühenduselise ettevõtja, üleühenduselise ettevõtjate grupi ja Euroopa äriühingu tegevusse töötajate kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1089 SE); piirivalveteenistuse seaduse eelnõu (1046 SE); tsiviilseadustiku üldosa seaduse, asjaõigusseaduse, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, ehitusseaduse, planeerimisseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1067 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – Riigikohtu üldkogu 2007. aasta 25. jaanuari kohtuotsus kohtuasjas nr 3-1-1-92-06 (korruptsioonivastase seaduse § 19 lõike 2 punktis 6 sisalduva töökoha- ja tegevuspiirangu põhiseaduspärasusest); komisjonile laekunud majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine.

Riigieelarve kontrollimise erikomisjonis – komisjoni tegevuse aruanne.

COSAC ja ÜRO

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Liina Tõnisson osaleb (kuni 12.02) Saksamaal Berliinis COSACi (Euroopa Liidu riikide parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverents) komisjonide esimeeste kohtumisel.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (kuni 23.02) eksperdina inimõiguste nõukogu koosseisus ÜRO kõrgetasemelisel missioonil Šveitsi Konföderatsioonis, Hollandis ja Sudaanis. Missioon keskendub inimõiguste olukorrale Darfuris.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside