Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Vastamisel on 5 arupärimist.

1. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastab Riigikogu liikmete Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi ja Eldar Efendijevi poolt 12.11.2008  esitatud arupärimisele nr 100 Narva elektrijaamade olukorra kohta. Arupärijad küsivad, milliseid ümberstruktureerimisi on kavas AS Eesti Energias ja selle allasutustes lähema aasta jooksul teha ning kui palju inimesi on kavas koondada.

Samuti tunnevad arupärijad huvi, kas plaanis on ka Eesti Energia erastamine.

2. Sotsiaalminister Maret Maripuu vastab Riigikogu liikmete Helle Kalda, Inara Luigase, Aadu Musta, Vladimir Velmani ja Valeri Korbi poolt 20.11.2008 esitatud arupärimisele nr 101 töövõimetuspensionide väljamaksmise kohta.

Arupärijad tunnevad huvi, miks ei ole sotsiaalministeerium suutnud õigeaegselt käivitada töövõimetuspenisonide väljamaksmisega seotud andmete sisestamise süsteemi ja välja anda vastavat määrust, ning küsivad, kuidas heastab sotsiaalministeerium nendele inimestele tekkinud moraalse ja materiaalse kahju.

3. Maret Maripuu vastab ka Riigikogu liikmete Vilja Savisaare, Kalle Laaneti, Evelyn Sepa, Arvo Sarapuu, Toivo Tootseni, Nelli Privalova, Enn Eesmaa, Inara Luigase, Kadri Simsoni, Helle Kalda, Valeri Korbi, Tiit Kuusmiku, Heimar Lengi ja Marika Tuusi poolt 10.12.2008 esitatud arupärimisele nr 108 töötukassa ja tööturuameti ühendamise kohta.

Arupärijad küsivad, kas oleks olnud võimalik kahe asutuse ühendamine edasi lükata või korraldada seda kuidagi teisiti, ning miks plaanitakse töötukassale liita tööturuamet, kus koondatavaid on kordi rohkem. Ka küsivad arupärijad, kui suureks paisuvad töötuskindlustusmaksed ettevõtjatele ja kui suureks töötajatele, kuna arupärijate väitel tuleb tulevikus üleval pidada ligi 500 töötajaga asutust senise 25 töötaja asemel.

4. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastab Riigikogu liikmete Aleksei Lotmani, Mart Jüssi, Toomas Trapido, Maret Merisaare ja Marek Strandbergi poolt 08.12.2008 esitatud arupärimisele nr 106 keskkonnamõju hindamisel tehtud märkuste arvestamise kohta.

Arupärijad küsivad, millised on seoses Tallinn-Paldiski maantee rekonstrueerimisega keskkonnamõju kohalikele põhjaveevarudele; kuidas on keskkonnamõju hindamise käigus arvestatud kavandatava projekti mõju kaitsealustele liikidele, sealhulgas nahkhiirtele ning kogu rohevõrgustiku terviklikkusele ja suurulukite liikumisteedele. Arupärijad küsivad samuti, miks ei vastata keskkonnamõju hindamise menetlemisel kodanike kirjadele õigeaegselt ja sisuliselt.  

5. Jaanus Tamkivi vastab ka Riigikogu liikmete Aleksei Lotmani, Marek Strandbergi, Toomas Trapido, Maret Merisaare ja Valdur Lahtvee poolt 17.12.2008 esitatud arupärimisele nr 116 Looduskaitse Arengukava valmimise pidurdamise kohta. Arupärijad küsivad, mis põhjusel ei ole Vabariigi Valitsus  esitanud Riigikogule juba eelmise valitsuse ajal välja töötatud Looduskaitse arengukava aastani 2035″ ja on asunud välja töötama täiesti uut arengukava.

Pärast arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Täiskogu päevakord asub siin

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 15. – 16. jaanuaril toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu mitteametlikul kohtumisel, kutsutud justiitsminister Rein Lang ja siseminister Jüri Pihl.

Keskkonnakomisjonis – keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ülevaade 2009. aasta õigusloome tööplaani ja aktuaalsete keskkonnaküsimuste kohta; säästva arengu seaduse täiendamise seaduse eelnõu (358 SE); kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (388 SE).

Kultuurikomisjonis – kohtumine kultuuriminister Laine Jänesega.

Maaelukomisjonis – mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (390 SE).

Majanduskomisjonis – otsuse “Riiklike tagatiste andmine energiasäästlikuks ehitamiseks ja renoveerimiseks” eelnõu (381 OE); raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (373 SE).

Põhiseaduskomisjonis - riigieelarve seaduse, riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (402 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 75¹ kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (363 SE).

Rahanduskomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule „Välismaksete kohta ühenduses“; tulumaksuseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (400 SE); investeerimisfondide seaduse, väärtpaberituru seaduse, äriseadustiku ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE).

Riigikaitsekomisjonis – doonorlus ja vere julgeolekuvaru, kutsutud kaitseministeeriumi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse ja Tartu Ülikooli kliinikumi verekeskuse esindajad.

Väliskomisjonis – komisjoni V istungjärgu töökava arutamine; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogus 26. veebruaril 2009.

Õiguskomisjonis – rahvusvahelistes äritehingutes välisriigi ametiisikute altkäemaksu andmise vastu võitlemise konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (361 SE); terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (403 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – majanduslike huvide deklaratsioonide ning komisjonile laekunud järelpärimisele koostatud vastuse projekti läbivaatamine.

Riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 riigikontrolör Mihkel Oviiri informatsioon (ruum L 333).

Kohtumised, üritused

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadikuga Eestis Stanley Davis Phillips’iga.

Kell 14.30Ene Ergma avab Toompea lossi lõunatiiva III korrusel GLEN (Global Education Network for Young Europeans) 2007 fotonäituse: Uganda. Lõuna-Aafrika Vabariik. Gruusia. India. Inimesed. Värvid.

Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ) saatis 2007. aastal neli noort laia maailma neljas erinevas arengukoostööprojektis osalema: tegelema Uganda lapssõdurite ühiskonnas taaskodunemisega, uurima Lõuna-Aafrika teeistanduste hingeelu, mõtisklema, kuidas turism kohalikule kogukonnale rohkem kasu võiks tuua, kaema kuidas majandada India MTÜle kuuluvat haiglat. Näitus on väike läbilõige võõrsil nähtud inimestest ja värvidest. Iga foto kannab endas mingit lugu: See on autorite esimene ühisnäitus.

GLEN on Euroopa Liidu kümne liikmesriigi (Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Slovakkia, Ungari, Sloveenia, Prantsusmaa, Malta) kodanikuühenduste ning Saksa maailmaharidusega tegeleva organisatsiooni ASA koostööprojekt, mille eesmärgiks on tõsta noorte teadlikkust arenguprobleemidest vaesemates riikides ning toetada noorte aktiivset osalemist säästliku ja solidaarse mõtteviisi edendamisel. Eesti -poolne partnerorganisatsioon GLEN-võrgustikus on Arengukoostöö Ümarlaud ning projekti rahastab Eesti Välisministeerium.

***

* Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni liige Maret Merisaar osaleb (12.01-15.01) Ungaris Budapestis G. Marshalli Keskuse korraldataval korruptsiooni vastu võitlemise teemalisel konverentsil.

* Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg osaleb (12.01-17.01) Korea Vabariigis Söulis Rahvusvahelise Rahuföderatsiooni korraldatavalt tippkohtumisel “Kestva maailmarahu nimel”.


 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside