Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 15 – täiskogu istung

Vastamisel on kuus arupärimist

1. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar vastab Riigikogu liikmete Indrek Raudse ja Tiit Niilo arupärimisele nr 206 Koidula piiripunkti ehitamise rahastamise kohta. Arupärijad tunnevad huvi, millised on võimalused Koidula piiripunkti ehitamise rahastamiseks Euroopa Liidu abiraha toel; milliseid konkreetseid samme on selleks astutud ja milliseks tähtajaks planeeritakse Koidula piiripunkti valmimist.

2. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar vastab ka Riigikogu liikmete Urmas Reinsalu, Andres Jalaku, Helir-Valdor Seederi ja Sven Sesteri arupärimisele nr 213 Euroopa Liidu vahendite kasutamise kohta. Arupärijad viitavad riigikontrolöri väidetele Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonis, et maanteede infrastruktuuri arendamiseks eraldatud raha võib jääda eraldatud mahus kasutamata, kuna Eesti projekteerijad ei jõua nõutud mahus ette valmistada teede renoveerimise projekte ja ka välisprojekteerijate kasutamine on tehnilistel põhjustel raskendatud, ning pärivad aru, kas need väited vastavad tõele ja mida on ministeerium ette võtnud nimetatud probleemide lahendamiseks.

3. Sotsiaalminister Jaak Aab vastab Riigikogu liikmete Urmas Reinsalu, Avo Üpruse, Tiit Niilo, Mihhail Lotmani, Urmo Kööbi ja Liina Tõnissoni arupärimisele nr 212 Euroopa Liidu vahendite kasutamise kohta sotsiaalsfääris. Ka selle arupärimise autorid viitavad riigikontrolöri poolt Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonis esitatud väidetele, mille kohaselt on ka sotsiaalministeeriumi valitsemisalas probleeme Euroopa Liidu vahendite kasutamisega, tuues näiteks tööturuteenuse puuduliku rakendamise ja haiglavõrgu reorganiseerimise, kus planeeritud väljamakseid oli selle aasta jaanuariks tehtud väidetavalt vaid 0,7% planeeritud mahust, ning pärivad, mida kavatsetakse ette võtta asjade paremaks korraldamiseks.

4. Põllumajandusminister Ester Tuiksoo vastab Riigikogu liikmete Urmas Reinsalu, Tiit Niilo, Helir-Valdor Seederi ja Ken-Marti Vaheri arupärimisele nr 211 Euroopa Liidu vahendite kasutamise kohta põllumajanduses. Sellegi arupärimise autorid tuginevad riigikontrolöri poolt Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonis esitatud väidetele, mille kohaselt ei ole ka põllumajanduse valdkonnas kõik meetmed Euroopa Liidu vahendite kasutamiseks veel avatud, projektide esitamise voor pole alanud ning väljamaksetega ei ole alustatud. Ka siin pärivad arupärijad, kas nimetatud väited vastavad tõele ja mida kavatsetakse teha asjade paremaks korraldamiseks.

5. Põllumajandusminister Ester Tuiksoo vastab ka Riigikogu liikmete Imre Sooääre, Ivari Padari, Indrek Raudse, Tiit Niilo ja Mart Nuti pool arupärimisele nr 218 Eesti maaelu arengu strateegia eelnõu kohta aastateks 2007-2013. Arupärijad viitavad 18 maaelu- ja ettevõtlusorganisatsiooni poolt põllumajandusministeeriumile ja valitsusele saadetud pöördumisele pealkirjaga „Eesti Maaelu tulevik on ohus”, jagades selles väljendatud muret, et kavandatavad meetmed soosivad eelkõige efektiivset tootmist suurpõllumajanduses, mis väidetavalt vähendab töökohtade arvu. Samas ei loo strateegia arupärijate hinnangul piisavalt võimalusi uute maaettevõtete tekkeks, mis võiksid töökohtade arvu suurendada. Arupärijad küsivad, miks eelistab ministeerium suurtootjaid ja miks ei pöörata tähelepane maaelu mitmekesistamisele.

6. Põllumajandusminister Ester Tuiksoo vastab samuti Riigikogu liikmete Tiit Niilo, Indrek Raudse, Helir-Valdor Seederi ja Ivari Padari arupärimisele nr 220 kvoodipoliitika kohta Eesti põllumajanduse kujundamisel. Arupärijad tunnevad huvi Euroopa Liidu piimatootmiskvootide ja põllumajandusministeeriumi kvoodipoliitika vastu, kuna 31. märtsil lõppes kvoodiaasta ja kvoodinõukogu alustas taotluste vastuvõttu kvootide suurendamiseks.

Arupärimised asuvad aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Peale arupärimistele vastamist on avatud vaba mikrofon.

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – seisukoha andmine Euroopa Liidu struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi kasutamist reguleerivatele Euroopa Liidu õigusaktide eelnõudele. Brüsselis 8.-9. mail toimuv Euroopa Parlamendi ja eesistuja poolt korraldatav Euroopa Liidu tulevikukonverents.

Keskkonnakomisjonis – metsaseaduse eelnõu (833 SE); kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (853 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu ja „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine” otsuse eelnõu algatamine.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – kohtumine Harku vallavolikogu esimehe Allan Kiiliga. Kõne all on Harku valla kogemused korruptsioonivastase seaduse rakendamisel. Arutelu toimub vastavalt korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni senisele praktikale kohtuda igal aastal erinevate kohalike omavalitsuse üksuse esindajatega.

Kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (866 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE).

Maaelukomisjonis – arutusel hoiu- ja laenuühistute alase seadusandluse kaasajastamine.

Majanduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2002/59/EÜ, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem, eelnõu arutelu ja arvamuse andmine ELAK-le. Mõõteseaduse, riigilõivuseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (852 SE). Informatsioon ja ettepanek Eesti seisukohtadeks Euroopa Komisjoni teatise COM(2005)702 suhtes, mis käsitleb siseturul väike- ja keskmise suurusega ettevõtete tulumaksutakistustega võitlemist.

Põhiseaduskomisjonis – Euroopa Liidu kodaniku seaduse eelnõu (864 SE); teenetemärkide seaduse muutmise seaduse eelnõu (840 SE).

Rahanduskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Liidu struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi kasutamist reguleerivate Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude suhtes.

Riigieelarve kontrolli komisjonis – arutusel auditiaruanded „Riigieelarvest omavalitsustele toimetulekutoetusteks antud raha kasutamine”; „Brüsseli Suursaatkonna ning Eesti Vabariigi Alalise Esinduse Euroopa Liidu juures raamatupidamiskorraldus ja tehingute seaduslikkus” ning „Eesti Rahvusraamatukogu majandustegevus”. Riigikontrolli auditi „Riigimaanteede hoolduse korraldus” arutelu. Riigi osalusega äriühingute AS Werol ja AS Eesti Viljasalv kontrolli vajaduse arutelu.

Riigikaitsekomisjonis – piirivalveameti ja õhuväe otsingu ning päästevõimekuse õhuturbe arutelu; kutsutud kaitseministeeriumi, siseministeeriumi ja piirivalveameti esindajad. Kaitseväeteenistuse seaduse § 160 muutmise seaduse eelnõu (843 SE).

Sotsiaalkomisjonis – arutusel valitsuse seisukohad ELi struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi kasutamist reguleerivate ELi õigusaktide eelnõude kohta. Ühisistung koos rahanduskomisjoniga.

Väliskomisjonis – kandidaadid Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Lätis ja Hollandis; kutsutud välisministeeriumi esindajad. Valitsuse algatatud välisteenistuse seaduse eelnõu (732 SE).

Õiguskomisjonis – lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse konventsiooniga ning selle protokollidega ühinemise konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (865 SE); elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (800 SE).

Üritused

Kell 11 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Itaalia suursaadiku Fabrizio Piaggesiga (RK esimehe külalistetoas).

* Riigikogu ENPA delegatsiooni liikmed Andres Herkel ja Sergei Ivanov ning asendusliige Toomas Alatalu osalevad (kuni 13.04) Strasbourgis ENPA täiskogu töös. Muu hulgas tulevad arutusele emakeelne kooliharidus ning võitlus natsionaalsotsialistliku ideoloogia uue levikuga. Lähemat käsitlust leiavad ka Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu vahelised suhted.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside