Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 4. töönädal 9. – 12. veebruarini

Esmaspäev, 9. veebruar
 
Kell 15 algaval täiskogu istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastab justiitsminister Rein Lang Riigikogu liikmete arupärimistele, mis käsitlevad seaduslikku olukorda Narva-Jõesuus (nr 122), prokuratuuri tegevust ja järelevalvet prokuratuuri üle (nr 114) ning riigiprokuröri väidetavat ebaseaduslikku tegevust (nr 129). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13 Eesti seisukohad 10. veebr.toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel, kutsutud rahandusminister Ivari Padar; seisukoha andmine ja subsidiaarsusele vastavuse hinnangu andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb siirdamiseks ettenähtud inimelundite kvaliteedi- ja ohutusstandardeid, Euroopa Komisjoni teatisele „Elundidoonorluse ja elundite siirdamise tegevuskava (2009-2015): liikmesriikidevaheline tugevdatud koostöö“;
keskkonnakomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse biotsiidide turuleviimist käsitlevat nõukogu direktiivi seoses teatavate tähtaegade pikendamisega, eelnõu; Euroopa Komisjoni ametlik teatis ja põhjendatud arvamus rikkumismenetluses;
kultuurikomisjonis – arutelu teemal „Erikool koolikohustuse täitmise tagamise meetmena”, kutsutud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, õiguskantsler Indrek Teder, aga ka justiitsministeeriumi ja erikoolide esindajad (ruum L 332);
maaelukomisjonis – ülevaade riikliku maaeluvõrgustiku loomisest ja tegevusest;
majanduskomisjonis -kaubamärgiõiguse Singapuri lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (409 SE); raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (373 SE); majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettekanne teemal „Avalik teenus ja IT äri”;
põhiseaduskomisjonis – ühendatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE ja 368 SE); Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE); Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE); Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE);
rahanduskomisjonis – otsuse „Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (413 OE), kutsutud Eesti Panga Nõukogu esimees Jaan Männik; ülevaade 2009. aasta riigieelarves kavandatavatest muudatustest;
riigikaitsekomisjoniskell 9 algab Riigikogu konverentsisaalis riigikaitsekomisjoni, G. Marshalli Keskuse ja USA saatkonna poolt korraldatav tsiviilkontrolli teemaline kahepäevane konverents (lisainfo: riigikaitsekomisjoni nõunik Helena Koff, tel 6316672);
sotsiaalkomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb siirdamiseks ettenähtud inimelundite kvaliteedi- ja ohutusstandardeid; riikliku pensionikindlustuse seaduse § 4 muutmise seaduse eelnõu (396 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse biotsiidide turuleviimist käsitlevat nõukogu direktiivi seoses teatavate tähtaegade pikendamisega;
väliskomisjonis – ülevaade Eesti-Vene suhetest; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 26. veebruaril, kutsutud välisminister Urmas Paet;
õiguskomisjonis – tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE); tutvumine ettekandega turvalisuspoliitika põhisuundade elluviimisest ja korrakaitse olukorrast riigis;
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 14 kohtumine justiitsministeeriumi esindajatega, et saada ülevaade kooskõlastusringile saadetud uuest korruptsioonivastase seaduse eelnõust;
Riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 Riigikontrolli auditite „Sisekontrollisüsteemide toimimine isikuandmete kaitsel riiklikes andmekogudes” ning „Eesti valmisolek terroriaktist tingitud hädaolukorraks” arutelu (ruum L 333);
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 13 – Tartu maavanem Esta Tamm ning maavalitsuse ja omavalitsuste liidu esindajad kohtuvad Tartumaa kuu raames Tartu- ja Jõgevamaalt ning Tartu linnast valitud Riigikogu liikmetega. Arutusel on piirkonna arengutrendid, tugevused ja vajadused (ruum L 262).
Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma, Tartu maavanem Esta Tamm ja Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Aivar Soop avavad Riigikogu vestibüülis Tartumaa kuu Riigikogus. Samas avatakse ka Tartumaa fotode näitused ning noorte ettevõtluse ja õpilasfirmade näitus. Muusikalise tervitusega esineb noorte meeste ansambel „Võta See“.
Tartumaa kuu raames on kavas veel 17. veebruaril maavalitsuse esindajate kohtumine Riigikogu majanduskomisjoniga, kus arutusel on sadamaseaduse regulatsioonid sisevete sadamatele ja paadisildadele, Tartumaa veeteede ja sadamate seisukord ja areng ning majandustegevuse (turismi) arengukavad.
19. veebruaril toimub Riigikogus Tartu maakonna haridusjuhtide kohtumine Riigikogu kultuurikomisjoniga, arutusel on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu, õppekavad ja riigieksamid.
Samal päeval kohtub Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof Tartu maavalitsuses omavalitsuste perearstide teabepäeval osalejatega, räägitakse tervishoiuteenuste korraldamise ja Haigekassaga seonduvast.
Lisaks mainituile on kavas veel mitu kohtumist Tartumaal.
 
Teisipäev, 10. veebruar
 
Kell 10 algaval istungiltuleb esimesele lugemisele 4 eelnõu: otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Vene Föderatsiooniga kahepoolse lepingu sõlmimiseks kohaliku piiriliikluse korra kujundamiseks“ eelnõu (397 OE); Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu (413 OE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (420 SE) ning välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (422 SE).
 
Komisjonides:
keskkonnakomisjonis – maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse eelnõu (380 SE);
kultuurikomisjoniskell 12 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (420 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – ülevaade põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasi analüüsi viimastest tulemustest;
majanduskomisjonis – planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE); Euroopa Parlamendi ja nõukogu tarbija õigusi käsitleva direktiivi eelnõu arutelu; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega kehtestatakse raamistik intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteesektoris ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega, eelnõu ning Euroopa Komisjoni teatise „Tegevuskava intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtuks Euroopas”, arutelu; Euroopa Komisjoni raamteatise „Teine strateegiline energiaülevaade – Euroopa Liidu tegevuskava varustuskindluse ja solidaarsuse tagamiseks energiavaldkonnas” arutelu; Kohustusliku vedelkütusevaru direktiivi muutmist käsitleva nõukogu määruse eelnõu ja maagaasi tarnekindlust käsitleva teatise arutelu; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ehitiste energiatõhususe kohta muudetud eelnõu arutelu;
rahanduskomisjonis - (10 min pärast istungi lõppu) kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu (366 SE); perioodi 2004 – 2006 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu;
riigikaitsekomisjoniskell 14 ühine väljasõiduistung koos väliskomisjoniga Kaitsejõudude Peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas; otsus “Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 12. rotatsiooni koosseisus” (408 OE);
sotsiaalkomisjoniskell 13 olukorrast tööturul; Euroopa sotsiaalõiguste komitee järeldused parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta kohta;  
õiguskomisjoniskell 11.30 politseiteenistuse seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse, piirivalveteenistuse seaduse, prokuratuuriseaduse, õiguskantsleri seaduse, Riigikontrolli seaduse, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seaduse ning Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (375 SE);
 
Kolmapäev, 11. veebruar
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.
Kell 14 algaval istungil tulevad teisele lugemisele otsuse „Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 12. rotatsiooni koosseisus“ eelnõu (408 OE) ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE) ning esimesele lugemisele otsuse „Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (414 OE).
 
Neljapäev, 12. veebruar
 
Kell 10 algaval istungil annab siseminister Jüri Pihl ülevaate turvalisuspoliitika põhisuundade elluviimisest ja korrakaitse olukorrast riigis. Teisele lugemisele tuleb politseiteenistuse seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse, piirivalveteenistuse seaduse, prokuratuuriseaduse, õiguskantsleri seaduse, Riigikontrolli seaduse, Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seaduse ning Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (375 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis – kell 13.30 arutelu teemal „Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilased koolis”, kutsutud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna esindajad, Eesti Koolijuhtide Ühenduse esindajad (ruum L 333);
majanduskomisjonis – planeerimisseaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (410 SE); sadamaseaduse eelnõu (393 SE);
väliskomisjoniskell 13 ülevaade 1. – 6. veebruarini toimunud väliskomisjoni töövisiidist Gruusiasse; uuringu „Vene Föderatsiooni Gruusia-vastase agressiooni mõju Lõuna-Kaukaasia regioonis“ arutelu; võimalike välispoliitiliste uuringuteemade arutelu;
õiguskomisjonis – kell 14 karistusseadustiku ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (360 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse seoses Politsei- ja Piirivalveameti loomisega (344 SE); politsei ja piirivalve seaduse eelnõu (343 SE);
 
Üritused:
 
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tänuüritusel „Aasta Tegu 2008“ (Valge saal).
 
Reede, 13. veebruar
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 16. veebr. toimuval haridus-, kultuuri- ja noorteministrite nõukogu kohtumisel, kutsutud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas; Läänemere strateegia mitteametlik dokument ja Eesti projektide prioriteedid ning ülevaade Rostockis toimunud konverentsist, kutsutud välisministeeriumi asekantsler Kaja Tael; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule tarbija õiguste kohta,  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega kehtestatakse raamistik intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, seoses teatavate tähtaegade pikendamisega.
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 16.50 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eestisse visiidile saabuva Tadžikistani presidendi Emomalii Rahmon’iga.
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Valgamaal.
 
*      *      *
 
Välislähetused:
 
9. – 11. veebruar
 
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Tšehhis Prahas Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste kohtumisel. Muuhulgas on arutusel COSACi edasised kohtumised ja protseduuriküsimused, subsidiaarsuse printsiip, Tšehhi eesistumise prioriteedid ning idapartnerlus.
 
10. – 11. veebruar
 
Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Ene Kaups osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi regionaalarengu komisjoni koosolekul. Teemaks on ühtekuuluvuspoliitika tulevik pärast 2013. aastat.
 
10. – 12. veebruar
 
Riigikogu liikmed Margus Tsahkna ja Taavi Veskimägi on Euroopa Parlamendi (EP) liikme Tunne Kelami kutsel visiidil Belgias Brüsselis. Kohtutakse EP liikmete ja ametnikega.
 
11. – 13. veebruar
 
Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb Prantsusmaal Pariisis Rahvusvahelise Teaduste Akadeemiate Liidu juhatuse koosolekul.
 
12. – 13. veebruar
 
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liikmed Ott Lumi ja Kalvi Kõva osalevad Lätis Riias BA majandus-, sotsiaal- ja hariduskomisjoni ümarlaual tööjõuturu küsimustes.
 
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
 

 

Tagasiside