Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 4. töönädal

9. – 12. oktoobrini

Esmaspäev, 9. oktoober

Vabariigi Presidendi ametisseastumise tseremoonia

Kell 14.45 algab Vabariigi Presidendi ametisseastumise pidulik tseremoonia Lossi platsil.

Kell 15 – Riigikogu istungi avamine, kus jätkub presidendi ametisseastumise tseremoonia. Kõnega esineb president Arnold Rüütel. Seejärel annab ametisse astuv president Toomas Hendrik Ilves ametivande. Pärast hümni esitamist RAM meeskoori poolt esineb T. H. Ilves kõnega.

Pärast tseremooniat istungisaalis teeb Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves sissekande Riigikogu auraamatusse Riigikogu esimehe külalistetoas. Kell 15.45 jätkub tseremoonia Lossi platsil, mille järel suundutakse tänujumalateenistusele Kaarli kirikusse.

 

Koostöös Eesti Televisiooniga toimub presidendi ametisseastumise tseremoonia otseülekanne ka internetis, seda on võimalik jälgida Windows Media formaadis aadressil: https://www.riigikogu.ee/live/otse.asx

Täiskogu istungil vastavad Riigikogu liikmete 3 arupärimisele peaminister Andrus Ansip ja Eesti Panga president Andres Lipstok. Arupärimised käsitlevad inimsusevastaste kuritegude uurimise rahastamise probleeme, „kingitusi” avaliku võimu teostajatele ning Eesti Panga reservide suurust pärast eurole üleminekut.

Päevakorra projekti leiad: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Arupärimised on aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, milles käsitletakse rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes ühenduse piires ja millega muudetakse direktiivi 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 12. oktoobril toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõule kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja.

Keskkonnakomisjonis – Ülevaade tanker Probo Koala juhtumist ja laiemalt pilsivee, fekaalvee, prügi ja muude saasteainete ning laevaheitmete vastuvõtmise ning käitlemise korrast ja järelevalvest Eestis; saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (984 SE).  

Kultuurikomisjonis – õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (957 SE); ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (968 SE); otsuse „Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006-2015 heakskiitmine” eelnõu (948 OE).

Maaelukomisjonis – ülevaade Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil arutatust.

Majanduskomisjonis – Euroopa Komisjoni teatise „Kaubaveologistika Euroopas – jätkusuutliku liikuvuse võti” arutelu ning arvamuse andmine ELAKile; otsuse „Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee ehitamisest” eelnõu (898 OE).

Põhiseaduskomisjonis – otsuse „Eesti kodanike võitlusest Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise eest” eelnõu (933 OE).

Rahanduskomisjonis – Struktuuritoetuse seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu  ( 936 SE);  käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (908 SE); seotud ettevõtjate kasumi korrigeerimisel tekkiva topeltmaksustamise kõrvaldamise konventsiooniga ühinemise konventsiooni ja selle allakirjutamise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu ( 959 SE).

Riigikaitsekomisjonis – ühine väljasõiduistung koos väliskomisjoniga Kaitsejõudude Peastaapi – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

Sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse, väljateenitud aastate pensionide seaduse ja välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (917 SE); töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (975 SE); riiklike peretoetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (896 SE).  

Väliskomisjonis – ühine väljasõiduistung koos riigikaitsekomisjoniga Kaitsejõudude Peastaapi – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas.

Õiguskomisjonis – piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni fakultatiivse protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (916 SE); Eesti Turvaettevõtete Liidu pöördumine turvaseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamiseks; Põhjamaade Nõukogu presidendi Ole Stavad’i pöördumine koostöö tihendamiseks Põhja- ja Baltimaade rahvusparlamentide alatiste komisjonide vahel.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – erakondade valimiskampaania rahastamise täiendavate aruannete läbivaatamine (2005. a. toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste kohta); avalikustamisele kuuluvate majanduslike huvide deklaratsioonide läbivaatamine ja Riigi Teatajale saatmise otsustamine.

Riigieelarve kontrollimise erikomisjonis – ülevaate auditiaruandest „Riigikontrolli kontrolliaruanne riigi 2005. aasta majandusaasta koondaruande kohta”; ülevaate auditiaruande „Kultuuriministeeriumi poolt omavalitsustele eraldatud investeeringud”.

Teisipäev, 10. oktoober

Kell 10 algaval istungil on esimesel lugemisel 3 otsuse eelnõu, mis kõik sisaldavad ettepaneku tegemist Vabariigi Valitsusele.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE); kell 13.30 kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Maaelukomisjonis – ülevaade piimakvoodi rakendumisest ja perspektiividest.

Põhiseaduskomisjonis – Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse rahvaalgatuse võimaldamiseks eelnõu (982 SE); Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (974 SE); Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks eelnõu (91 SE).

Rahanduskomisjonis – investeerimisfondide seaduse, krediidiasutuste seaduse, finantsinspektsiooni seaduse, tagatisfondi seaduse ja kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (919 SE).

Riigikaitsekomisjonis – rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (932 SE); strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse eelnõu (949 SE); otsuse „Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO kiirreageerimisüksuste koosseisus” eelnõu (950 OE).

Sotsiaalkomisjonis – töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu (928 SE); sotsiaalhoolekande seaduse, käibemaksuseaduse, rahvatervise seaduse, riigilõivuseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (918 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, riigilõivuseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade 28.-29. septembrini 2006 Sloveenias Portorožis toimunud NATO kaitseministrite mitteametlikust kohtumisest; ülevaade Soomes Levis 2.-3. oktoobrini 2006 toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikust kohtumisest, kutsutud kaitseminister Jürgen Ligi ja kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Lauri Lindström; olukord Georgias ja Eesti Georgia-suunaline tegevus, kutsutud välisminister Urmas Paet; ülevaade Cotonou lepinguga seonduvast, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; ““Partnerlus- ja koostöölepingu, millega seatakse sisse partnerlus ühelt poolt Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tadžikistani Vabariigi vahel” ratifitseerimise seaduse” eelnõu (956 SE).

Õiguskomisjonis – ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (980 SE), kutsutud sotsiaalminister Jaak Aab.

Kohtumised:

Kell 11 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Ruumeenia suursaadiku Lucian Fatu’ga.

Kell 15 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Vene Föderatsiooni suursaadiku Nikolai Uspenskiga (Riigikogu esimehe külalistetuba).

Muud üritused:

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek osaleb Euroopa keeltepäevaks korraldatud plakatikonkursi võitjatele auhindade üleandmisel Rahvusraamatukogus.

Kolmapäeval, 11. oktoobril

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, välisminister Urmas Paet ning minister Paul-Eerik Rummo.

Kell 14 algaval istungil tuleb päevakorra projekti kohaselt kolmandale lugemisele 3 eelnõu, teisele lugemisele 2 eelnõu ning esimesele lugemisele 6 eelnõu.

Muud üritused:

Kell 10.30 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma esineb ettekandega kosmoseuuringute programmidest Tartu Lennukolledži korraldataval rahvusvahelisel lennundusalasel seminaril („Recent research and design process in aeronautical engineering and its influence on education”) Viru hotelli konverentsikeskuses.

Neljapäev, 12. oktoober

Kell 10 algaval istungil on esimesel lugemisel 1 otsuse eelnõu, mis käsitleb Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee ehitamist.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – ettepanekud võimalikeks muudatusteks haridusseaduses ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses seoses religiooniõpetusega; keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (902 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtade suhtes Euroopa komisjoni teatisest Euroopa Tehnoloogiainstituudi kohta.

Rahanduskomisjonis – Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (979 SE ); 2007.aasta riigieelarve seaduse eelnõu ( 987 SE); riigi 2006. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (986 SE).

Sotsiaalkomisjonis – töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu (928 SE); riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (926 SE); sotsiaalhoolekande seaduse, käibemaksuseaduse, rahvatervise seaduse, riigilõivuseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (918 SE).

Kohtumised:

Kell 14 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Sloveenia suursaadiku Vojislav Suciga (Riigikogu esimehe külalistetuba).

Reede, 13. oktoober

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 16.-17. oktoobril toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Paet; direktiivide ülevõtmise hetkeseis, kutsutud Riigikantselei EL asjade direktor Gert Antsu; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatise „Kaubaveologistika Euroopas – jätkusuutliku liikuvuse võti” kohta, kutsutud: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; EL asjade komisjoni liikmete osalemine 20.-21. novembril COSAC konverentsil Helsingis.

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 16.-17. oktoobril 2006 toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet.

Muud üritused:

Kell 13 – Valge saali foorumi „Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006-2015” (jätkufoorum 22. aprillil 2005. a toimunud foorumile „Eesti ülikool avatud Euroopas”) avalik istung. Foorumist võtab osa ka Riigikogu esimees Toomas Varek. Foorumi eestvedajaks on Euroopa Liidu asjade komisjon.

*       *       *

Välislähetused:

9. – 10. oktoobrini

Riigikogu riigieelarve kontrollimise erikomisjoni liige Aivar Õun osaleb Belgias Brüsselis kohtumisel Euroopa Liidu liikmesriikide ning Rumeenia ja Bulgaaria parlamentide eelarve kontrollimise komisjonidega. Arutusel on riigieelarve kontrollikomisjonide roll rahvusparlamentides.

11. – 13. oktoobrini

Riigikogu maaelukomisjoni esimees Jaanus Marrandi ja liige Tiit Tammsaar osalevad Soomes Helsingis Euroopa Liidu liikmesriikide rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjonide kohtumisel, mille teemaks on „Euroopa põllumajandusmudel – tuleviku väljakutsed”.

12. – 14. oktoobrini

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb Leedus Vilniuses NATO PA ja Leedu Seimi korraldataval Valgevene teemalisel seminaril. Kõne all on Valgevene poliitilised arengud, majanduslik olukord, meediaprobleemid jmt.

12. – 14. oktoobrini

Riigikogu aseesimees Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Maret Maripuu osaleb Belgias Brüsselis WEU Assamblee laiendatud presidentide komitee, parlamentaarsete ja avalike suhete komitee, poliitika-, tehnoloogia- ja kaitsekomitee ning õhuruumi komitee istungitel ja kohtumistel WEU nõukoguga.

12. – 15. oktoobrini

Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp osaleb Türgis Gocekis Majanduse ja Välispoliitika Uuringute Keskuse (EDAM) korraldataval ümarlaual, kus käsitletakse Euroopa Liidu energiajulgeoleku probleeme, suhteid Lähis-Idaga, EL laienemise ja multikultuurse Euroopa väljakutseid.

12. – 16. oktoobrini

Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma aseesimees Ela Tomson osaleb USA-s New Yorgis iga-aastasel parlamentaarsel istungil ÜRO-s.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside