Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 17. töönädal 9. – 12. juunini

Esmaspäev 9. juuni

Kell 15 algaval istungil vastab peaminister Andrus Ansip Riigikogu liikmete arupärimistele, mis käsitlevad Euroopa Liidu tõukefondide vahendite kasutamist (nr 58), olukorda Narvas (nr 67), eurotoetuste kasutamist ja kaasfinantseerimise tagamist (nr 68), koolide ühendamist Järvamaa Kutsehariduskeskuseks (nr 70), kodanike põhiseaduslike õiguste tagamist (nr 71) ning lasteaiakohtade probleemi lahendamist (nr 74).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Vt päevakorda:

Riigikogu juhatuse liikmete nädalakavaga saab lähemalt tutvuda aadressidel:

Riigikogu esimees Ene Ergma

Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas

Komisjonide istungid algavad kell 11:

Euroopa Liidu asjade komisjonis kell 13.30 seisukoha andmine Euroopa Nõukogu määruse ja otsuse eelnõudele, mis käsitlevad migreerumist Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II); vahearuanne EL asjade komisjoni tellitud EL Ministrite nõukogu töörühmade esindatuse uuringust, kutsutud Eesti Diplomaatide Kooli direktor Ekke Nõmm; Eesti seisukohad 12. – 13. juunini toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika (transpordi ja telekommunikatsiooni osa) nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega hõlbustatakse karistuste piiriülest täitmist liiklusohutuse valdkonnas;

keskkonnakomisjonis – Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (258 SE), 1992. aasta rahvusvahelise konventsiooni rahvusvahelise naftareostuskahjude hüvitamise fondi loomisest 2003. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (247 SE), keskkonnatasude seaduse §-de 16 ja 19 muutmise seaduse eelnõu (264 SE), looduskaitseseaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (212 SE);

kultuurikomisjonis – Elektroonilise side seaduse § 90 muutmise seaduse eelnõu (261 SE), ülikooliseaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (272 SE);  

maaelukomisjonis – ühise põllumajanduspoliitika “tervisekontroll”, kutsutud põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler Andres Oopkaup;

majanduskomisjonis – liikluskindlustus seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (255 SE), riigivara tasuta võõrandamise küsimused;

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (248 SE), ELAK-ile arvamuse andmine nõukogu määruse ja otsuse eelnõude kohta, mis käsitlevad migreerumist Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II), Riigikohtule arvamuse andmine riikliku pensionikindlustuse seaduse (RPKS) § 28 lg 2 punkti 3 vastavuse kohta põhiseadusega osas, milles see kehtestab piirangu kohustusliku sõjaväe teenistuse aja pensioniõigusliku staaži hulka arvamiseks, sätestades tingimuse „kui isik suunati teenistusse Eestist”;

rahanduskomisjonis riigi 2008.aasta lisaeelarve eelnõu ( 273 SE), Eesti Panga 2007. aasta aruanne, osaleb Eesti Panga president Andres Lipstok, Finantsinspektsiooni 2007. aasta aruanne, osaleb Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein;

riigikaitsekomisjonis – kaitseväe korralduse seaduse eelnõu (202 SE), kriminaalmenetluse seadustiku, rahuaja riigikaitse seaduse, sõjaaja riigikaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE);

sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (246 SE) ja (196 SE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise endise NSV Liidu territooriumil täitunud kindlustusperioodide arvessevõtmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (230 SE), tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (285 SE), ravikindlustuse seaduse § 63 muutmise seaduse eelnõu (249 SE);

väliskomisjonis – kohtumine Rootsi Euroopa Liidu asjade ministri Cecilia Malmström’iga, arutusel on Rootsi eesistumine Euroopa Liidus 2009. aasta teisel poolaastal, kohtumine Rahvusvaheliste Kaitseuuringute Keskuse töötajatega;

õiguskomisjonis – politseiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (222 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (225 SE);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13 ülevaade auditiaruandest „Väärtuslike metsa-elupaikade kaitse Natura 2000 võrgustiku aladel”;

Kohtumised ja üritused:

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu hoone II korrusel Aksel Sildose fotonäituse “Küüditatuna Siberis”. 1925. a sündinud noormees küüditati 14. juunil 1941. a koos ema Adele ja õe Vaikega Siberisse ning oli sundasumisel Tomski oblasti põhjaosas, Vasjugani rajoonis. See on ajaloost tuntud sundasumise piirkond, Narõmimaa. Noormehe hobiks oli fotograafia ning temast on maha jäänud tuhandeid fotosid. Näituse on koostanud Riigikogu liige ja Tartu Ülikooli arhiivinduse professor Aadu Must, kujundanud Tiiu Laur Rahvusraamatukogust.

Teisipäev 10. juuni

Kell 10 algaval istungil on kavas arutada 16 päevakorrapunkti. Riigikohtu esimees Märt Rask teeb ülevaate kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduse ühetaolise kohaldamise kohta.

Teisele lugemisele tulevad otsuse eelnõu “Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” (254 OE), kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (218 SE), surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (242 SE) ning kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (244 SE).

Esimesele lugemisele on kavandatud otsuse eelnõu “Abinõud geneetiliselt muundatud organismide kontrollimatust levikust tulenevate ohtude vältimiseks” (256 OE), otsuse eelnõu “Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015 heakskiitmine” (263 OE), väärtpaberituru seaduse § 265¹ muutmise seaduse eelnõu (282 SE), audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (283 SE), keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (280 SE), Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (235 SE), Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE), okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (237 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse, riiklike peretoetuste seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (221 SE), võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (262 SE) ning puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (234 SE).

Komisjonides:

keskkonnakomisjoniskell 13.15 Riigikontrolli aruanne „Väärtuslike metsa-elupaikade kaitse Natura 2000 võrgustiku aladel”;

kultuurikomisjoniskell 14 õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (223 SE), noorsootöö seaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE), ülikooliseaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (272 SE);

maaelukomisjonis – maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse eelnõu (275 SE);

majanduskomisjoniskell 13 kohtumine AS Eesti Energia esindajatega, arutusel on Eesti Energia arendusprojektid, sh Jordaania projekt;

põhiseaduskomisjoniskell 14 julgeolekuasutuste seaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (231 SE), Riigikohtule arvamuse andmine riigihangete seaduse § 129 lg 2 osas, milles see ei võimalda vaidlustajal kohtusse kaebust esitada, kui vaidlustaja õigusabi kulude väljamõistmise taotlus on vaidluskomisjoni otsusega jäetud rahuldamata;

riigikaitsekomisjoniskell 14 surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (242 SE), kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (244 SE);

sotsiaalkomisjoniskell 14 ravikindlustuse seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (246 SE) ja (196 SE), kohtumine USA saatkonna poliitika ja majanduspoliitika osakonna juhataja Jessi Adkinsiga HIV/AIDS ennetustegevuse teemadel;

väliskomisjoniskell 14 kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Belgia Kuningriigis ja Luksemburgi Suurhertsogiriigis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas ja suursaadikukandidaat, ülevaade 27. – 29. juunini Hantõ-Mansiiskis toimuvast soome-ugri rahvaste V maailmakongressist, kutsutud Riigikogu soome-ugri toetusrühma aseesimees Mart Nutt ning Tartu Ülikooli dotsent ja soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee liige Tõnu Seilenthal, ülevaade 21. mail toimunud Gruusia üldvalimistest, kutsutud ENPA Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ja OSCE PA Eesti delegatsiooni liige Mart Nutt;

õiguskomisjoniskell 14 advokatuuriseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (253 SE), Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepinguga ühinemise seaduse eelnõu (233 SE);

Kohtumised ja üritused:

Kell 14.15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Kadriorus Eestisse visiidile saabuva Belgia kuningas Albert II saabumistseremoonial.

Kell 16.20Ene Ergma kohtub kuningas Albert II-ga (Riigikogu esimehe külalistetuba).

Kell 19Ene Ergma osaleb Mustpeade majas Albert II auks korraldataval õhtusöögil.

Kolmapäev 11. juuni

Kell 13 algavas infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, rahandusminister Ivari Padar ja kultuuriminister Laine Jänes.

Kell 14 algavale istungile on planeeritud valitsuse algatatud 15 päevakorrapunkti arutelu.

Kolmandale lugemisele tulevad kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (218 SE), politseiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (222 SE) ning maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE).

Teisel lugemisel on 9 eelnõu: Lissaboni lepingu, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut, ratifitseerimise seaduse eelnõu (193 SE), rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE), ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE), riigi 2008. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (273 SE), välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse eelnõu (259 SE), väärteomenetluse seadustiku, kohtute seaduse, kriminaalmenetluse seadustiku ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (260 SE), ravikindlustuse seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seaduse eelnõu (246 SE) ja (196 SE), looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE) ning lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE).

Esimesele lugemisele tuleb 3 eelnõu: geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE), Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE) ning meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (274 SE).

Kohtumised ja üritused:

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland avab Toompea lossi kunstisaalis Valgevene kunstnike rändnäituse „Kunst diktatuuri vastu“. Näitus on mõeldud tutvustamaks alternatiivset Valgevenet, maad sügavate ajalooliste traditsioonide ja euroopaliku kultuuriga, loomeeliidiga, kes pole valmis nõustuma praeguse asjade seisuga riigis. Seda Valgevenet, mis on alati olnud osa Euroopa kultuuriruumist. Näitusel osalevad Ales Šaternik, Ales Maraškin, Juri Platonov, Janka Romanovitš, Julia Šaternik loomerühmast “Погоня”, mis on tuntud oma pühendumuse poolest demokraatia ja Valgevene rahvusliku taassünni ideedele, mistõttu teda väga ei armasta Valgevene võimud. Näituse korraldaja on Eesti ühiskondlik organisatsioon “Valgevene uus tee” partnerluses ühendusega «Третий Путь» ja Valgevene Muuseumiga New-Yorgis, Riigikogu ja Avatud Eesti Fondi toel.

Neljapäev 12. juuni

Kell 10 algaval istungil on kolmandale lugemisele kavandatud 4 eelnõu: väärteomenetluse seadustiku, kohtute seaduse, kriminaalmenetluse seadustiku ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (260 SE), välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse eelnõu (259 SE), ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE) ning lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE).

Teisel lugemisel on elektroonilise side seaduse § 90 muutmise seaduse eelnõu (261 SE) ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (225 SE).

Komisjonides:                                                         

rahanduskomisjonis kell 14 väärtpaberituru seaduse §265 muutmise seaduse eelnõu (282 SE), audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (283 SE), tulumaksuseaduse §4 muutmise seaduse eelnõu (250 SE);

Kohtumised ja üritused:

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Pokumaal Pokukoja. 

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland kohtub Pärnumaa Vähemusrahvuste Liidu “Raduga” esindajatega (ruum L 240).

Reede 13. juuni

Kell 10Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) ja väliskomisjoni ühisistung – Eesti seisukohad 16. – 17. juunini 2008 toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet.

Ühisistungile järgneb ELAKi istung, kus on arutusel Eesti majanduskasvu ja tööhõive kava 2008–2011 eelnõu Lissaboni strateegia elluviimiseks, kutsutud Riigikantselei strateegiadirektor Keit Kasemets.

*       *       *

Välislähetused:

11. – 12. juunini

Riigikogu NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb Soome Helsingis NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee transatlantilise kaitse  ja julgeolekualase koostöö alakomitee visiidil. Toimuvad kohtumised Soome välisministeeriumis ja kaitseministeeriumis.

11. – 15. juunini

Riigikogu väliskomisjoni liige Silver Meikar osaleb Suurbritannias Bristolis Euroopa regionaalse Informatsiooni Assotsiatsiooni aastakonverentsil (eris@ Annual Conference). Konverentsil käsitletakse informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (ITC) prioriteete Prantsusmaa EL eesistumise ajal, e-kaasamise ja e-kuritegevusega seonduvat. Meikar esineb ettekandega „Rünnak Eesti vastu – äritegevuse ja valitsuse kaitse tulevikus“.

12. – 15. juunini

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb Luksemburgis Beneluxi parlamentide konsultatiivnõukogu suveistungil ja Balti Assamblee presiidiumi kohtumisel Beneluxi parlamentide konsultatiivnõukogu presiidiumiga.

 

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

Tagasiside