Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 11. töönädal 9. – 12. aprillini

Esmaspäev, 9. aprill

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 11. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele õiguskantsler Indrek Teder, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, justiitsminister Kristen Michal, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ning sotsiaalminister Hanno Pevkur. Arupärimised käsitlevad vastavalt võlaõigusseaduse § 134 lg 3 vastuolu põhiseadusega (nr 123), riigimaanteede hooldust (nr 130), korruptsioonikahtlust seoses ehitusloata ehitistega (nr 132), probleeme seoses Aardla maaparandusühistuga (nr 135), lastekaitseseadust (nr 125) ning laste vaesust leevendavaid meetmeid (nr 131). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13 seisukoha andmine loomade kaitse ja heaolu strateegiat aastateks 2012-2015 käsitleva Euroopa Komisjoni teatise kohta; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule Euroopa integreerituma kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete turu saavutamise kohta; konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ uuendamine; Eesti stabiilsusprogrammi projekt;

keskkonnakomisjonis – ühisistung maaelukomisjoniga teemal Riigikontrolli kontrolliaruanne „Peipsi järve seisundi parandamise meetmete tulemuslikkus“ (ruum L 332);

kultuurikomisjonis – Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse uuesti arutamine (89 UA), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; halduskoostöö seaduse ja spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (200 SE);

maaelukomisjonis – ühisistung keskkonnakomisjoniga, Riigikontrolli kontrolliaruanne “Peipsi järve seisundi parandamise meetmete tulemuslikkus”;

majanduskomisjonis – konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (195 SE); ehitusseaduse, korteriühistuseaduse, korteriomandiseaduse ja hooneühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE); liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (182 SE); Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Liidu eelnõude paketi osas, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 kohta;

põhiseaduskomisjoniskell 11.15 hädaolukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE), kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher, Eesti Pangaliidu juhatuse esimees Priit Perens ning tegevdirektor Katrin Talihärm, Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht Jüri Jõema, EMT juhatuse esimees Tiit Tammiste ning Eesti Panga esindajad; otsuse eelnõu õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse nimetamise kohta, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; arvamus isikuandmete kaitset puudutavate Euroopa Komisjoni algatuste kohta;

rahanduskomisjonis – Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga asutamislepingu artiklite 1 ja 18 muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (201 SE); Eesti Vabariigi ja India Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (207 SE); otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Nõukogu Arengupangas“ eelnõu (196 OE);

riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE);

sotsiaalkomisjonis – aktiivse vananemise ja põlvkondade vahelise solidaarsuse aasta teemalise olulise tähtsusega riikliku küsimuse ettevalmistamine – Euroopa Komisjoni tellimusel läbiviidud uuringu tutvustus, kutsutud EMOR juhtekspert Esta Kaal (ruum L 333);

väliskomisjonis – väliskomisjoni Aasia strateegia raporti kavandi tutvustamine; ülevaade välisministri 27. märtsil toimunud kohtumisest Ameerika Ühendriikide riigisekretäri Hillary Clintoniga, kutsutud välisminister Urmas Paet; 2013. aasta riigieelarve välisministeeriumi haldusala prioriteedid;

õiguskomisjonis – riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (206 SE), kutsutud justiitsminister Kristen Michal; täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (183 SE); töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE), kutsutud EAKLi esimees Harri Taliga, sotsiaalministeeriumi esindaja;

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13 korruptsioonivastase seaduse eelnõu (192 SE); 

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13 ülevaade rahandusministeeriumi 2012. aasta kevadisest majandusprognoosist, kutsutud rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad (ruum L 333), istung on avalik;

Üritused:

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Põhja-Tallinna sotsiaalkeskuse eakatega.

Teisipäev, 10. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Eesti Vabariigi ja Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni vahelise eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (194 SE), julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (199 OE) ning sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE).

Komisjonides:

keskkonnakomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (187 SE); raskeveokite täismassipiirangute regulatsioon metsanduse arengut toetava meetmena, raporti koostamine;

kultuurikomisjoniskell 14 Eesti seisukohad Euroopa Liidu eelnõude paketi osas, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020; Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse uuesti arutamine (89 UA);

majanduskomisjonis – kell 14 maagaasiseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (166 SE), kutsutud Riigikontrolli, Konkurentsiameti, Eesti Gaasi, Eleringi ja Teadusakadeemia energianõukogu esindajad (ruum L 333);

põhiseaduskomisjoniskell 14 erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu; avaliku teenistuse seaduse eelnõu (193 SE), kutsutud Tallinna Linnasekretär Toomas Sepp, Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Harri Taliga, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liidu ning justiitsministeeriumi esindajad (ruum L 241);

rahanduskomisjoniskell 13 arutelu rahanduskomisjonile laekunud maamaksuteemaliste pöördumiste põhjal; ülevaade Euroopa Stabiilsusmehhanismi, EFSFi ja Kreeka programmiga seonduvatest arengutest;

riigikaitsekomisjonis – kell 14 kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu (172 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 13 olulise tähtsusega riikliku küsimuse ettevalmistamine, kutsutud Eesti Noorteühenduste Liidu ning Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni esindajad;

väliskomisjonis – kell 14 väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: Energiajulgeolek ja Eesti Energia investeeringud, kutsutud Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive; 20. – 21. maini Chicagos toimuva NATO tippkohtumise ettevalmistamine;

õiguskomisjonis – kohtutäituri seaduse § 41 rakendusprobleemid, kutsutud vandeadvokaat Toivo Viilup, kohtutäitur Mati Kadak ning justiitsministeeriumi esindajad; arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõu Euroopa sihtasutuse (FE) põhikirja kohta, justiitsministeeriumi esindajad ning Eesti esindaja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees (EMSK) Mall Hellam; politsei ja piirivalve seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE), kutsutud siseministeeriumi, MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste, Vabatahtlik Merepäästeühing MTÜ Viimsi ning Eesti Priitahtliku Päästeliidu esindajad;

Üritused:

Kell 13 – Riigikogu hoone II korrusel avatakse fotograaf Andrey Dubinini näitus “KIRJAD: VAPRUS JA VALU”. Väljapanek peegeldab Valgevene 2010. aasta presidendivalimiste vastase meeleavalduse järgseid repressioone: näitusel on väljavõtteid kirjadest, mida poliitvangid on vangistusest oma peredele saatnud. Andrey fotod jäädvustavad hetki mil kirjad on just saabunud ja neid parasjagu loetakse. Näituse korraldavad noorteühing Avatud Vabariik, Valgevene toetusgrupp Eestis ning Vyzvalenne Civil Initiative.

Kell 14.45 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub programmi Minu Riik raames Tallinna Kunstigümnaasiumi õpilastega.

Kolmapäev, 11. aprill

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine: rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (157 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: otsuse “Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Nõukogu Arengupangas” eelnõu (196 OE); karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (191 SE);

Üritused:

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub programmi Minu Riik raames Tallinna Kunstigümnaasiumi õpilastega.

Kell 14 – Laine Randjärv osaleb Riigikogu konverentsisaalis toimuval ümarlaual “Kultuuripoliitika aluste uuendamine rahvusvähemuste kultuuri valdkonnas”.

Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb ettekandega korporatsioon Sakala koolitusüritusel.     

Neljapäev, 12. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine: õiguskantsleri seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE).

Komisjonides:

maaelukomisjonis – kell 14.30 ühisistung Läti Saeima majandus-, põllumajandus-, keskkonna- ja regionaalpoliitikakomisjoni ning Leedu Seimi maaelukomisjoni delegatsioonidega

majanduskomisjonis – kell 11 raamatupidamise seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (147 SE); elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE);

riigikaitsekomisjoniskell 14 ühisistung väliskomisjoniga, arutusel Poola ettepanek Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika parlamentaarse kontrolli teostamiseks, istungist võtab osa Riigikogu esimees Ene Ergma (ruum L 240);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.30 õiguskantsleri ettepanek nr 15 töötuskindlustuse seaduse § 7 lg 2 põhiseadusega kooskõlla viimiseks, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder ja Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel;

väliskomisjonis – kell 13 Eesti seisukohad 18. – 19. aprillini toimuval NATO välisministrite ja kaitseministrite kohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Paet; ülevaade Riigikogu välissuhtlemise 2012. aasta eelarve täitmisest ja 2013. aasta eelarve kavandamisest; kell 14 ühisistung riigikaitsekomisjoniga;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 9 Riigikontrolli uue auditiaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad;

Üritused:

12. – 13. märtsini on Eestis visiidil Läti Saeima majandus-, põllumajandus-, keskkonna- ja regionaalpoliitikakomisjoni ning Leedu Seimi maaelukomisjoni delegatsioonid. Neljapäeval, 12. aprillil kell 14.30 on kavas ühisistung Riigikogu maaelukomisjoniga. Reedel, 13. aprillil kohtutakse põllumajandusministeeriumi esindajatega ning külastatakse Saidafarmi, kus kohtutakse Eesti põllumajandustootjate ühenduste esindajatega.

*

Välislähetus:

10. – 11. aprillini

Riigikogu liige Kalev Lillo osaleb Belgias Brüsselis kohtumistel Euroopa Parlamendi ALDE fraktsiooni liikmetega.

11. – 14. aprillini

Riigikogu liige Yana Toom osaleb Peterburi linnavalitsuse Kroonlinna rajooni administratsiooni kutsel Venemaal Peterburis II rahvusvahelisel foorumil „Kroonlinn – 2025 ja noored“.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside