Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 4. töönädal 8. – 11. veebruarini

Esmaspäev, 8. veebruar
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse 4. töönädala päevakord. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
keskkonnakomisjonis – Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (670 SE); Euroopa Komisjoni kohtuasjad Eesti Vabariigi vastu (kaevandustööstuse jäätmete käitlemise direktiiv ja elektri- ja elektroonikaseadmete direktiiv);
kultuurikomisjonis – õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (579 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (648 SE); keeleseaduse ja kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (635 SE); Rahvusooperi Nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu algatamine;
maaelukomisjonis – ebasoodsamate piirkondade määratlemine Euroopa Liidus;
majanduskomisjonis – riigihangete seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (665 SE); Kaliningradi oblastisse rajatava Balti tuumaelektrijaama keskkonnamõju hindamise aruande tutvustus (ruum L 332);
põhiseaduskomisjonis – püsiasustusega väikesaarte seaduse § 2 muutmise seaduse eelnõu (650 SE); arvamuse andmine Euroopa Komisjoni rohelise raamatu „Euroopa kodanikualgatus” kohta; Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse ühendatud eelnõu (341 SE) ja (524 SE);
rahanduskomisjonis – ülevaade stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse kohta; tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (631 SE);
riigikaitsekomisjonis – kaitseväe peainspektori ametikohast;
sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE);
väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul, väliskomisjoni ettekande ettevalmistamine; Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika aluste uuendamine;
õiguskomisjonis – tutvumine kriminaalpoliitika ettekandega, kutsutud justiitsminister Rein Lang; karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (642 SE); liiklusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (673 SE); 
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 komisjoni edasisest tegevusest valimisliitude osas, kellel on 2009. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimise kampaania rahastamise aruannete kohaselt tasumata arveid; komisjoni 2010. aasta esimese poolaasta tegevuskava projekt;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 ülevaade Riigi Kinnisvara AS-i tegevusformaadist ning struktuurimuudatuste tegemise vajadusest (RKAS analüüs); laekunud Riigikontrolli aruannetest (ruum L 333);
 
Teisipäev, 9. veebruar
 
Kell 10 algaval täiskogu istungil esineb justiitsminister Rein Lang ettekandega kriminaalpoliitika arengusuundade aastani 2010 elluviimisest ja kuritegevusest 2009. aastal. Seejärel tuleb esimesele lugemisele 2 eelnõu: asjaõigusseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seaduse eelnõu (593 SE) ning asjaõigusseaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis – kell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE) muudatusettepanekud;
maaelukomisjonis – väljasõiduistung Balti Karusnahk ASi;
põhiseaduskomisjoniskell 13.15 Riigi Teataja seaduse eelnõu (654 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang; isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja arhiiviseaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE);
rahanduskomisjoniskell 14 ülevaade 2010. aasta konvergentsiprogrammist ja majandusprognoosist; tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE), (ruum L 332);
riigikaitsekomisjoniskell 14 kaitseväe korralduse seaduse rakendamine; informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;
väliskomisjoniskell 14 välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogus, valitsuse ettekanne (kutsutud välisminister Urmas Paet); välispoliitika arutelu väliskomisjoni ettekanne;
õiguskomisjoniskell 13 abipolitseiniku seaduse eelnõu (633 SE); Vabariigi Valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu suhtes, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste ja ametlike dokumentide tunnustamist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist;
 
Üritused ja kohtumised:
 
Kell 15 – Riigikogu esimee Ene Ergma annab üle Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu nõukogu poolt valitus kodanikuühiskonna aasta tegijate auhinnad (Valges saalis).
 
Kell 17.40 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson ning komisjoni liikmed Aleksei Lotman, Sven Mikser ja Taavi Rõivas kohtuvad Sloveenia välisministri Samuel Žbogar’iga.
 
Kolmapäev, 10. veebruar
 
Kel 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, justiitsminister Rein Lang ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts
 
Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele 2 eelnõu: Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (524 SE) ja (341 SE); ning Euroopa ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (646 SE).
 
Teisel lugemisel on karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (640 SE) ning pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE).
 
Esimesele lugemisele tuleb tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja asjaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (657 SE).
 
Üritused:
 
Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kosmoseuuringute toetusrühma nõupidamisel;
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja Ida-Viru maavanem Riho Breivel avavad Ida-Virumaa maakonna kuu. Riigikogu hoone vestibüülis saab vaadata piirkonna tööstust, loodust ja elulaadi tutvustavat näitust ja II korrusel on üleval loodusfotode näitus „Võrratu Virumaa”. Maakonna kuu jooksul toimuvad Ida-Viru Omavalitsusliidu, Maavalitsuse, Ida-Viru Ettevõtluskeskuse ja Ida-Virumaa Tööstusalade Arenduse esindajate kohtumised Riigikogu komisjonides: keskkonnakomisjonis on arutusel põlevkivivaldkond, majanduskomisjonis – Ida-Virumaa tööstusalad ja nendega seotud arendustegevus ning kultuurikomisjonis – ettevõtlik haridus ja muinsuste kaitse. Kuu lõpetab 5. märtsil Ida-Virumaal toimuv traditsiooniline Riigikogu teabepäev.
 
Kell 17Ene Ergma osaleb TEA entsüklopeedia akadeemilise kolleegiumi koosolekul (TEA kirjastuses).
 
Neljapäev, 11. veebruar
 
Kell 10 algaval istungil toimub täiskogus olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu. Ettekannetega esinevad välisminister Urmas Paet ja Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser. Otseülekannet välispoliitika arutelust saab jälgida ETVst.
 
Kolmandale lugemisele tuleb karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (640 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjonis – kell 14 Ida-Virumaa kuu raames kohtumine Ida-Virumaa omavalitsuste esindajatega, teemad: avatavad kaevandused (Ojamaa, Kiviõli II) ja ressursimaks omavalitsuste tulubaasi taustal (ruum L 332);  
kultuurikomisjoniskell 14 kooli lõpueksamite arutelu, osalevad haridus- ja teadusministeeeriumi, Rektorite Nõukogu, Koolijuhtide Ühenduse, Eesti Õpilasesinduste Liidu, Eesti Üliõpilasesinduste Liidu ja Õpetajate Liidu esindajad (Riigikogu konverentsisaalis);
majanduskomisjoniskell 13.30 ühisistung rahanduskomisjoniga, kohtumine kodanikualgatuste Minu Eesti ja Tark Eesti esindajatega, ettepanekud tööpuuduse leevendamiseks ja uute teadmispõhiste töökohtade loomiseks (ruum L 333); järgneb majanduskomisjoni istung, kus kohtutakse Ida-Virumaa esindajatega, arutusel on Ida-Virumaa tööstusalad ja nendega seotud arendustegevus ja väikesadamate areng;
sotsiaalkomisjoniskell 13.30 (ruum L 353) sotsiaalhoolekande seaduse § 22² täiendamise seaduse eelnõu (639 SE); kell 14 algab avalik istung Valges saalis teemal „Laste õiguste tagamise strateegia tulemused ja arengusuunad”;
õiguskomisjonis – kell 14 karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, karistusregistri seaduse ning kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE);
 
Reede, 12. veebruar
 
Euroopa liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 16. veebruaril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel (kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi); Eesti seisukohad 15. veebruaril toimuval haridus-, noorte- ja kultuurinõukogu kohtumisel; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule Euroopa kodanikualgatuse kohta; Euroopa Liidu Üldkohtu töö tutvustamine (kutsutud kohtunik Küllike Jürimäe); subsidiaarsuse kontroll ja seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb pärimisasjade lahendamist;
 
Üritused:
 
Kell 12Ene Ergma avab haridusmessi „Intellektika 2010” (Tartu Näituste messikeskuses).
 
Kell 14Ene Ergma osaleb Tartu Observatooriumi teadusnõukogu koosolekul.
 
Laupäev, 13. veebruar
 
Kell 11 osaleb Ene Ergma Põltsamaa Emade Klubi sünnipäeval.
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Põlvamaal, kus ta külastab kohalikke omavalitsusi ja ettevõtteid.
 
*       *       *
 
Välislähetused:
 
7. – 12. veebruar
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb ENPA raportöörina Aserbaidžaanis infokogumise missioonil.
 
7. – 14. veebruar
 
Riigikogu liige Vladimir Velman osaleb Liibanonis Beirutis Parlamentidevahelise Õigeusu Assamblee rahvusvahelisel konverentsil „Traditsioonilised vaimsed ja kultuurilised väärtused kui stabiilse arengu alus”.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside