Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 4. töönädal 8. – 11. oktoobrini

Esmaspäev, 8. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung, kinnitatakse 4. töönädala päevakord. Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad peaminister Andrus Ansip, keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ning välisminister Urmas Paet. Arupärimised käsitlevad vastavalt Euroopa komisjoni soovitusi (nr 176), Eesti rahva ja eluruumide loendust (nr 178), Riigimetsa Majandamise Keskuse börsile viimist (nr 183), metallivargusi ja metalli kokkuostu punktide tegevust (nr 186), Baltikumi suurima poolkoksimäe põlengut (nr 188) ning vägivalda Gruusias (nr 191). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13 avalik ühisistung väliskomisjoniga: Euroopa Liidu tuleviku arutelu, kutsutud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Avaliku Õiguse Instituudi, riigi- ja haldusõiguse õppetooli riigiõiguse professor Ülle Madise, Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi direktor, Jean Monnet Euroopa õiguse õppetooli hoidja ja Euroopa õiguse professor Tanel Kerikmäe, Euroopa Komisjoni Kaubanduse peadirektoraadi kaubandusstrateegia- ja analüüsi ning turule juurdepääsu osakonna peadirektor Signe Ratso ning Tartu Ülikooli Ettevõttemajanduse Instituudi rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane (Riigikogu konverentsisaal);

keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (255 SE); looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE); arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõu, millega muudetakse direktiivi kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamist käsitlevate sätete täpsustamiseks, kohta;

kultuurikomisjonis – parlamentaarne kuulamine: harjutuskoolid, kutsutud TÜ Pedagogicumi juhataja kt Margus Pedaste, Tallinna Ülikooli dotsent, õppejõudude mentor Katrin Poom-Valickis, Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees Margit Timakov ja Eduko büroo tegevjuht Teibi Torm; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 82 muutmise seaduse eelnõu (240 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Janar Holm;

maaelukomisjonis – 2013. aasta riigieelarve põllumajandusministeeriumi haldusala; loomakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (288 SE);

majanduskomisjonis – kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 9. lisa heakskiitmise seaduse eelnõu (269 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse, millega muudetakse direktiivi kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamist käsitlevate sätete täpsustamiseks, kohta; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatuste kohta finantssektori tarbijakaitse regulatsiooni täpsustamiseks;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 õiguskantsleri ettepanek nr 20 üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirangu kohta, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; erakonnaseadusesse plaanitavad muudatused, mis seonduvad vajadusega korrastada erakonna rahastamise aruandluse tehnilist poolt;

rahanduskomisjonis – maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (241 SE); Riigikontrolli ülevaade riigi 2011. aasta majandusaasta koondaruande kohta koostatud kontrolliaruandest ning riigi vara kasutamisest ja säilimisest; kell 12 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE), osaleb keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus; arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Komisjoni algatuste kohta finantssektori tarbijakaitse regulatsiooni täpsustamiseks; majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (249 SE); otsuse Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Investeerimispangas eelnõu (285 OE);

riigikaitsekomisjonis – kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE); Eesti Politsei Kutseühingu selgitav analüüs;

sotsiaalkomisjonis – Riigikontrolli auditiaruanne ravimite hüvitamise korraldusest; õiguskantsleri ettepanek üldapteegiloa väljaandmise ja muutmise piirangu kohta;

väliskomisjonis – ülevaade 1. oktoobril toimunud Gruusia parlamendivalimistest; Riigikogu välissuhtlus; kell 13 avalik ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoniga Euroopa Liidu tuleviku teemal (Riigikogu konverentsisaal);

õiguskomisjonis – abieluvararegistri seaduse, notari tasu seaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE); äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (258 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja ja MTÜ Talumiskohustusega Maaomanike Ühingu juhatuse liige Andres Shapura; võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (266 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, rahandusministeeriumi ja MTÜ Lilleküla Seltsi esindajad ning Pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi ettepaneku suhtes, mis käsitleb autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivset teostamist ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalset litsentsimist siserutul; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil, kohta;

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjonis – kell 13.30 avalikustamisele kuuluvate ja avalikustamisele mittekuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine; Riigikogu liikmete, Vabariigi Valitsuse liikmete ning maavanemate küsitlusest (ruum L 335);

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 Riigikontrolli auditiaruanne „Ravimite hüvitamise korraldus“ arutelu, kutsutud sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa Konkurentsiameti, Ravimiameti, Terviseameti ja Riigikontrolli esindajad (ruum L 333), istung on avalik;

Kohtumised ja üritused

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Riigikontrolli esindajatega, kes annavad üle Riigikontrolli aastaaruande.

Esmaspäeval, 8. oktoobril külastab Riigikogu Namiibia Rahvusassamblee info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate komisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Moses Amweeloga. Kell 10 kohtutakse Eesti-Aafrika parlamendirühma liikmetega (ruum L 332), kell 10.45 toimub kohtumine Riigikogu Kantselei infotehnoloogia osakonna esindajatega. Eesti visiidi käigus kohtub Namiibia parlamendi delegatsioon veel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Levira, e-Riigi Akadeemia, välisministeeriumi, Riigikantselei, Politsei- ja Piirivalveameti, Vabariigi Valimiskomisjoni ja EMT esindajatega. Külastatakse Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogiate Demokeskust ja IT Kolledžit.

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Saarte ühenduse koosolekul.

Teisipäev, 9. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel. Ettekannetega esinevad peaminister Andrus Ansip ning Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas.

Esimene lugemine – 3 eelnõu: riikliku matusetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (235 SE), keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (234 SE) ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (233 SE).

Komisjonides

keskkonnakomisjoniskell 14 Riigikontrolli aruanne „Ülevaade elektritootmise võimalikest   valikutestˮ, keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE);

kultuurikomisjonis – kell 14 parlamentaarne kuulamine Vanalinna Hariduskolleegiumis: hariduslike erivajadustega laste õpetamisega seotud küsimused, osalevad Vanalinna Hariduskolleegiumi direktor Kersti Nigesen ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; 

maaelukomisjoniskell 14 globaalsed arengud toidutootmises FAO vaates; Rahvusvahelise Põllumajanduse Arengu Fondi asutamislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu ( 262 SE);

majanduskomisjonis – kell 13.30 väljasõiduistung ASi BLRT Grupp;  

põhiseaduskomisjonis – kell 14 hädaolukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE); Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (186 SE); arvamus õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE) kooskõla kohta põhiseadusega; kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE), kutsutud justiitsminister Kristen Michal;

rahanduskomisjonis – kell 14 ELAKile arvamuse andmine finantstehingute maksustamise alase tõhustatud koostöö algatamise taotluse esitamise kohta Euroopa Komisjonile; kohtumine Maksu- ja Tolliameti esindajatega (ruum L 333);

riigikaitsekomisjonis – kell 14 informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel;

väliskomisjonis – kell 14 ülevaade Eesti-Vene suhete hetkeseisust; 2013. aasta riigieelarve välisministeeriumi haldusala prioriteedid; Eesti seisukohad 15. oktoobril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil ning 15. oktoobril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil (arenguministrid), kutsutud välisminister Urmas Paet

Kohtumised ja üritused

Kell 15 – Riigikogu turismi ja kohaliku toidu toetusrühma koosolek (ruum L 262). Toimub kohtumine turismi- ja toiduvaldkonna organisatsioonide esindajatega eesmärgiga kaardistada probleemid ning selgitada välja peamised kitsaskohad, mis vajaksid lahendamist seadusloome tasandil.

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Lions Club Tallinn Kristiine esindusega.

Kolmapäev, 10. oktoober

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine: maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (241 SE).

Teine lugemine: elektroonilise side seaduse § 90 täiendamise seaduse eelnõu (243 SE).

Esimene lugemine: narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE).

Kohtumised ja üritused

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma esitleb Toompea lossis raamatut „60 kunstnikku Riigikogu kunstisaalis“. Raamatus on esindatud aastatel 2001 – 2011 kunstisaalis eksponeeritud kunstnike tööd, selle kujundas Eve Kask ja köite autor on Lennart Mänd.

Kell 16 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadiku Jeffrey D. Levine´ga.

Neljapäev, 11. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riiklik küsimus: 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse tulemused. Ettekannetega esinevad rahva ja eluruumide loenduse metoodikajuht Ene-Margit Tiit, MTÜ Noor Eesti eestvedaja Andrei Hvostov ning Isamaa- ja Res Publica Liidu fraktsiooni liige, sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna.

Esimene lugemine: karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (250 SE).

Komisjonides

kultuurikomisjonis – kell 14 ühisistung väliskomisjoniga, parlamentaarne kuulamine: Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni õppekava alusel õpetamise tulevikuvõimalused Eestis, kutsutud välisministeeriumi, IB õppekava alusel õpetavate koolide ja Skype esindajad (ruumis L 332);

rahanduskomisjonis – kell 14 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE) arutelu, osalevad välisminister Urmas Paet ja siseminister Ken-Marti Vaher.

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 9 Riigikontrolli uue auditiaruande tutvustamine;

Kohtumised

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub külalistega Suigu-Murru külade piirkonnast.

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Põhjamaade suursaadikutega.

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Kolumbia suursaadiku Victoria Gonzalez-Ariza’ga.

Kell 14.30 – Ene Ergma Tadzikistani suursaadiku Kozidavlat Koimdodoviga .

Reede, 12. oktoober

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Rahvusraamatukogus VII Riigikogu tööleasumise ja Riigikogu Kantselei loomise 20. aastapäevale pühendatud konverentsi „Quo vadis, Riigikogu?“. Põhiettekannetega esinevad Tartu Ülikooli Riigiteaduste Instituudi teadurid Vello Pettai ja Mihkel Solvak, paneeldiskussiooni juhib e-Riigi Akadeemia programmi direktor Liia Hänni (https://www.riigikogu.ee/index.php?rep_id=14569153).

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 15. oktoobril toimuval välisasjade nõukogu istungil (arengukoostöö) ja 16. oktoobril toimuval EL üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet; arvamus finantstehingute maksustamise alase tõhustatud koostöö algatamise taotluse Euroopa Komisjonile esitamise kohta; seisukoha andmine finantssektori tarbijakaitse täiendava regulatsiooni kehtestamise kohta ELis (pakett): Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta seoses depositooriumi funktsioonide, tasustamispoliitika ja sanktsioonidega; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus investeerimistoodete põhiteabe dokumentide kohta; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kindlustusvahenduse kohta;

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv esineb ettekandega rahvusvahelisel konverentsil “Emakeele ökoloogia”.

Pühapäev, 14. oktoober

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb leivanädala lõpetamisel ja tänujumalateenistusel Tartu Peetri kirikus.

*

Välislähetused

6. – 11. oktoobrini

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Maret Maripuu osaleb Ameerika Ühendriikides Washingtonis Alkoholipoliitika Rahvusvahelise Keskuse (ICAP) globaalse ühistegevuse sümpoosionil „Alkoholi tarbimise vähendamise initsiatiiv“.

7. – 11. oktoobrini

Riigikogu liige Mihhail Stalnuhhin osaleb Prantsusmaal Strasbourgis Rahvusvahelise Inimõiguste Liikumise (International Human Rights Movement) „Maailm natsismita“ peaassambleel.

9. – 10. oktoobrini

Riigikogu liige Urmas Klaas osaleb Poolas Varssavis Auschwitz-Birkenau Fondi rahvusvahelise komitee teisel kohtumisel.

9. – 10. oktoobrini

Riigikogu liige Aadu Must osaleb Eesti-Läti-Venemaa piiriülese koostööprogrammi raames Lätis Riias konverentsil „Piirideülene e-arhiiv“.

10. – 15. oktoobrini

Riigikogu Vahemere Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Imre Sooäär osaleb Itaalias Roomas Vahemere Liidu PA elukvaliteedi tõstmise ja kultuuridevahelise dialoogi komitee istungil. Arutusel on keeleõppe edendamine kui kultuuride integreerimise vahend, samuti kirjastamise, filmi valdkonna ja meedia alased kogemused.

11. – 12. oktoobrini

Riigikogu liige Tõnis Kõiv osaleb Belgias Brüsselis 9. iga-aastasel tipp-poliitikute, ärijuhtide ja arvamusliidrite ümarlaual „Euroopa staatus“, mille korraldab Euroopa Sõprade Fond.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside