Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest ja välislähetustest.

Riigikogu IV istungjärgu 7. töönädal

8.- 12. november 2004

Esmaspäev, 8. november

Kell 15 algaval istungil vastab keskkonnaminister Villu Reiljan arupärimisele pakendiaktsiisi kohta (nr 111) ja siseminister Margus Leivo arupärimisele rahvastikupoliitika kohta (nr 115). Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab kõnesoovide ammendumiseni.

Arupärimised asuvad aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:
Euroopa Liidu asjade komisjonis
– EL-i ametikohtadele Eesti kandidaatide määramise reguleerimine, kutsutud õiguskantsler Allar Jõks.

Keskkonnakomisjonis – Euroopa Parlamendi ja Nõukogu kemikaalide registreerimist, hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist käsitlev määrus ja direktiiv. Arutusel jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE), pakendiaktsiisi seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (490 SE), maapõueseaduse eelnõu (409 SE).

Kultuurikomisjonis – õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (449 SE), loovisikute ja loomeliitude seaduse eelnõu (412 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse täiendamise ja muutmise seaduse eelnõu (445 SE), põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse §-de 32 ¹ ja 51 muutmise seaduse eelnõu (454 SE), ülikooliseaduse § 18 muutmise seaduse eelnõu (456 SE).

Maaelukomisjonis – arutusel maade munitsipaliseerimine ja riigi omandisse jätmine ning maareformi seaduse muutmisega seonduv. Arvamuse andmine Euroopa Komisjoni ettepaneku eelnõule ÜPP ja suhkrusektori reformi kohta.

Majanduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (REACH) ja direktiiv, samuti Euroopa Parlamendi ja Nõukogu siseturu teenuste direktiiv. Arutusel Riigikogu otsuse "Kütuse- ja energiamajanduse pikaajalise riikliku arengukava aastani 2015 kinnitamine" eelnõu (474 OE).

Põhiseaduskomisjonis – Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni põhikirja vastuvõtmise seaduse eelnõu (448 SE), Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine riigi viljareservi kadumise uurimiseks" eelnõu muutmine (473 OE), kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE), Euroopa Liidu põhiseaduse lepingu ratifitseerimise ettevalmistamise arutelu.

Rahanduskomisjonis – seaduse "2005. aasta riigieelarve" eelnõu (453 SE), krediidiasutuste seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse¹ eelnõu (414 SE), Riigikogu otsuse "Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu koosseisu muutmine" eelnõu (482 OE), alkoholi-, tubaka-ja kütuseaktsiisi seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse¹ eelnõu (450 SE).

Riigikaitsekomisjonis – arutusel Eesti kaitseväe osalemine rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis ja Kosovos, kutsutud kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts. Rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE).

Sotsiaalkomisjonis – töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töö- ja puhkeaja seaduse muutmise seaduse* eelnõu (440 SE), Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) tööstuse ja kaubanduse tööinspektsiooni konventsiooni ( NR 81) ning Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põllumajanduse tööinspektsiooni konventsiooni (NR 129 ) ratifitseerimise seaduse eelnõu (394 SE), ravimiseaduse eelnõu (360 SE).

Väliskomisjonis – arutusel Euroopa Liidu ja Venemaa tippkohtumine 11. novembril 2004, kutsutud välisminister Kristiina Ojuland , välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna 5. büroo direktor Jaan Hein ja sama büroo atašee Toomas Moor . Välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogus 16. novembril Vabariigi Valitsuse ettekande arutelu. Kutsutud välisminister Kristiina Ojuland ja välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhataja Raul Mälk .

Õiguskomisjonis – Euroopa Liidu Nõukogu määruse ( EÜ) nr 2157/2001 "Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta" rakendamise seaduse eelnõu (431 SE), päästeseaduse muutmise seaduse eelnõu (498 SE), tunnistajakaitse seaduse eelnõu (486 SE). Elektroonilise side seaduse eelnõule arvamuse andmine, arvamus Euroopa Liidu asjade komisjonile ”Euroopa Parlamendi ja Nõukogu siseturu teenuste direktiivi eelnõu” kohta.

Üritused:

Kell 13 – ruumis L241 toimub pressibriifing, kus Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson teeb kokkuvõtte komisjoni töövisiidist Aserbaidžaani ja Türgi Vabariiki, kultuurikomisjoni aseesimees Signe Kivi kõneleb loovisikute ja loomeliitude seaduse eelnõust (412 SE) ning sotsiaalkomisjoni liige Leino Mägi tutvustab eelnõu 452 SE, mille põhisisuks on sotsiaalhoolekande seaduse muutmine (rehabilitatsiooniteenus, toimetulekutoetuse määramise ja maksmise alused jm).

Eestisse saabub kahepäevasele visiidile Poola Seimi delegatsioon eesotsas parlamendi esimehe Józef Oleksy`ga. Kell 15.30 võtab delegatsiooni vastu Riigikogu esimees Ene Ergma. Pärast seda, kell 16.20 on ajakirjanikel võimalik esitada küsimusi mõlemale osapoolele. Järgnevalt leiab aset külaliste kohtumine Riigikogu ENPA delegatsiooni esindajatega.

Teisipäev, 9. november

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda kolme eelnõu, millest üks tuleb teisele ja kaks esimesele lugemisele. Teisel lugemisel menetletakse Isamaaliidu fraktsiooni algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse alaealistele alkoholi müügi kriminaliseerimiseks eelnõu (371 SE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – väljasõiduistung.

Maaelukomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse (471 SE) võimalikud muudatusettepanekud. Arvamuse andmine EL Nõukogu määruse eelnõule ”Euroopa Põllumajandusfondi Maaelu Arendamiseks (EAFRD) poolt maaelu arendamiseks antava toetuse kohta”.

Majanduskomisjonis – väljasõiduistung.

Põhiseaduskomisjonis – kohtumine Vabariigi Presidendi Arnold Rüütliga. Justiitsministri Ken-Marti Vaheri ja siseministri Margus Leivo kuulamine 2005. aasta riigieelarve eelnõu asjus.

Rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse "2003. aasta riigieelarve täitmise aruande kinnitamine" eelnõu (400 OE), väärtpaberituru seaduse, Finantsinspektsiooni seaduse ja Eesti väärtpaberi keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE).

Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (463 SE), sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, töötu sotsiaalse kaitse seaduse, ravikindlustuse seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (439 SE), ravimiseaduse eelnõu (360 SE).

Väliskomisjonis – Riigikogu välisdelegatsioonide 2004. aasta ja 2005. aasta I poole töökava ning 2005. aasta eelarve. Kutsutud IPU Eesti rühma president Signe Kivi, NATO PA Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser, OSCE PA Eesti delegatsiooni juht Jaak Allik, BA Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla, WEU Assamblee Eesti delegatsiooni juht Maret Maripuu ja GLOBE Eesti delegatsiooni esindaja ning Riigikogu välissuhete osakonna juhataja Merle Pajula, IPU Eesti rühma sekretär Annika Milt, NATO PA ja ENPA Eesti delegatsioonide sekretär Tanja Espe, OSCE PA ja BA Eesti delegatsioonide sekretär Ene Rõngelep, WEU Assamblee Eesti delegatsiooni sekretär Annika Milt, GLOBE Eesti delegatsiooni sekretär Riina Otsepp.

Õiguskomisjonis – Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väljaandmise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (399 SE), Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väljaandmise lihtsustatud korra konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (401 SE), Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooniga, Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni protokolliga ja Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni teise protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (406 SE), Euroopa Liidu lepingu artikli k.3 lõike 2 punktil c põhineva Euroopa Ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitleva konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (416 SE), tsiviilkohtumenetluse seadustiku eelnõu (208 SE).

Üritused:

Kell 9 – Riigikogu väliskomisjoni ja ELAK`i liikmed kohtuvad Poola parlamendi delegatsiooniga. Poola delegatsioonil on plaanitud kohtumised ka Eesti Vabariigi Presidendi Arnold Rüütli ja välisministri Kristiina Ojulandiga. Kell 10.15 esineb Poola Seimi esimees Józef Oleksy ettekandega välisministeeriumis.

Kell 12 – Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Enn Eesmaa ja riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser ning aseesimees Trivimi Velliste kohtuvad USA Välisministeeriumi Euroopa ja Euraasia asjade büroo juhataja Elisabeth Jones´iga.

Kolmapäev, 10. november

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Ken-Marti Vaher, keskkonnaminister Villu Reiljan ja kultuuriminister Urmas Paet. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 14 eelnõu, millest neli tuleb kolmandale, kaheksa teisele ja kaks esimesele lugemisele. Muu hulgas tuleb kolmandale lugemisele seaduse ”Riigi 2004. aasta lisaeelarve” eelnõu (444 SE). Seaduse ”2005. aasta riigieelarve” eelnõu (453 SE) menetletakse teisel lugemisel.

Neljapäev, 11. november

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda nelja eelnõu. Juhul kui õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (449 SE) teine lugemine ning loovisikute ja loomeliitude seaduse eelnõu (412 SE) teine lugemine lõpetatakse kolmapäeval, 10. novembril, siis tulevad mõlemad valitsuse algatatud eelnõud kolmandale lugemisele. Esimesel lugemisel menetletakse kahte Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud eelnõu.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, täiskasvanute koolituse seaduse, avaliku teenistuse seaduse, riigilõivuseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (487 SE), Eesti Vabariigi haridusseaduse, valla- ja linnaeelarve seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (488 SE).

Majanduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja Nõukogu siseturu teenuste direktiiv, samuti elektrituruseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE), elektroonilise side seaduse¹ eelnõu (404 SE), masina ohutuse seaduse muutmise seaduse¹ eelnõu (435 SE).

Põhiseaduskomisjonis – kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (443 SE), kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (457 SE).

Sotsiaalkomisjonis – ravimiseaduse eelnõu (360 SE).

Väliskomisjonis – Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi kokkuleppe parlamentaarsest ja valitsustevahelisest koostööst muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (395 SE). Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee (Balti Assamblee) Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmise eelnõu. Riigikogu otsuse " Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine " muutmise eelnõu.

Õiguskomisjonis – kohtumine justiitsminister Ken-Marti Vaheriga, arutusel ettekanne Riigikogule kriminaalpoliitika arengusuundade elluviimise kohta.

Üritused:

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma astub üles Õpilaste Teadusliku Ühingu seminaril. Ettekande teemad puudutavad teaduse rahvusvahelisust, koostööd ja teadlaste mobiilsuse vajalikkust (üritus toimub Teaduste Akadeemias, Kohtu 6).

Kell 13 – Riigikogu juhatuse kohtumine Riigikohtu liikmetega.

Kell 16.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma annab intervjuu Vikerraadio lastesaatele "Mina lood".

Reede, 12. november

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – arutusel Eesti seisukohad 15.-16. novembril toimuval EL-i haridus-, kultuuri- ja noorsooküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud haridus- ja teadusminister Toivo Maimets ja kultuuriminister Urmas Paet. Eesti seisukohad 16. novembril toimuval ECOFIN-i kohtumisel, kutsutud rahandusminister Taavi Veskimägi. Eesti seisukohad 19. novembril toimuval EL-i justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud justiitsminister Ken-Marti Vaher ja siseminister Margus Leivo, keda asendab siseministeeriumi välissuhete ja eurointegratsiooni osakonna juhataja Natalja Mjalitsina. Seisukohtade andmine EL-i Nõukogu määruse Euroopa Kalandusfondi kohta ja Euroopa Komisjoni teatise jätkusuutliku põllumajandusmudeli saavutamise kohta Euroopas ÜPP reformi kaudu.

Üritused:

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eesti Huvikeskuste Juhtide Kogu esindajatega. Kohtumise eesmärgiks on võimaluste otsimine teaduspõhise ja tehnilise huvialahariduse arendamiseks Eestis (kohtumine RK esimehe kabinetis).

***

Välislähetused

10. – 13. november

Riigikogu majanduskomisjoni liige Liina Tõnisson osaleb Haagis rahvusvahelisel sisenavigatsioonialasel konverentsil.

11. – 17. november

Riigikogu liikmed, NATO PA Riigikogu delegatsiooni juht Sven Mikser (11.- 17.10) ja liikmed Tiit Matsulevitš ja Toomas Tein (12.- 17.10) osalevad Veneetsias NATO PA aastaistungi töös.

11.- 12. november

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Riias konverentsil ”Venemaa kui Euroopa Liidu naaberregiooni ja Balti riikide suhete väljavaated”.

12.- 18. november

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Kyotos rahvusvahelisel foorumil ”Teaduse ja tehnoloogia osa ühiskonnas.”

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside