Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 7. töönädal 8. – 11.

Esmaspäev, 8. november
 
Kell 15 – täiskogu istung, kus Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad riigikontrolör Mihkel Oviir, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Arupärimised käsitlevad vastavaltEesti Omanike Keskliidu rahastatud valimisreklaami (nr 507), ASi Emajõe Veevärk tegevust (nr 508) ning Eesti Energia Jordaania-projekti (nr 509). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13 ülevaade Euroopa Ülemkogu 28. ja 29. oktoobri kohtumisest; Eesti seisukohad 8. – 9. novembrini toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Rein Lang; Eesti seisukohad 11. novembril toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil; Eesti seisukohad 10. novembril toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu erakorralisel istungil; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu hoiuste tagamise skeeme käsitleva direktiivi eelnõule ning investeeringute tagamise skeemide muutmist käsitleva direktiivi eelnõule; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Euroopa kui liiklusohutusala: poliitikasuunised liiklusohutuse valdkonnas aastateks 2010 – 2020“;
keskkonnakomisjonis – metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (843 SE); looduskaitseseaduse ja ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (825 SE); kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (798 SE);
kultuurikomisjonis – 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (822 SE); Eesti Rahvusraamatukogu seaduse eelnõu algatamine;
maaelukomisjonis – Eesti maaelu arengukava 2007-2013 vahearuanne;
majanduskomisjonis – Eesti logistikaklastri tutvustus ja koostöövõimalused Riigikogu majanduskomisjoniga; riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (783 SE); hasartmänguseaduse § 111 muutmise seaduse eelnõu algatamine (ruum L 333);
põhiseaduskomisjonis – erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE); Euroopa Liidu lepingu, Euroopa Liidu toimimise lepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu üleminekusätteid käsitleva protokolli muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (807 SE); arvamus tsiviilkohtumenetluse seadustiku vastavusest põhiseadusele;
rahanduskomisjonis – otsuse „Riigi 2009. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (820 OE); maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (802 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE); käibemaksuseaduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE); käibemaksuseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (816 SE);
riigikaitsekomisjonis – välisteenistuses olevate kaitseväelaste teenistuse erisusest;
sotsiaalkomisjonis – rahvastiku tervise arengukava (RTA) 2009-2020 ülevaade ja 2011. aasta tegevuskava tutvustus; olulise tähtsusega riikliku küsimuse ettevalmistamine;
väliskomisjonis – Vabariigi Presidendi välissuhtlemisest, kutsutud presidendi välisnõunik Margus Laidre; Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooniga ühinemiseks vajalike lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (830 SE);
õiguskomisjonis – abipolitseiniku seaduse eelnõu (633 SE); ringhäälinguseaduse, kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamine teiseks lugemiseks (656 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 Transparency Internationali poolt avalikustatud 2010. aasta korruptsioonitajumise indeksist; IRL poolt esitatud 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimise kampaania ning 2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimise kampaania rahastamise täiendavad aruanded; Pärnu linna valimisliidu Aus Pärnu, Kuressaare linna valimisliidu Kuressaare kodanik, Tõrva linna valimisliidu Tõrvakad poolt esitatud 2009. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimise kampaania rahastamise täiendav aruanne; kokkuvõte Riigikogu liikmete, Vabariigi Valitsuse liikmete ja maavanemate küsitlusest, majanduslike huvide deklaratsioonid;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 laekunud Riigikontrolli aruannetest: riigi tegevus puuetega inimeste ja töövõimetuspensionäride toetamisel ning avalike teenuste kvaliteet infoühiskonnas 2010, ruum L 333);
 
Kohtumised:
 
Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Hollandi suursaadiku Maurits Robbert Jochemsiga. Ergmakohtub esmaspäeval veel Poola suursaadiku Grzegorz Marek Poznańskiga, ning Venemaa suursaadiku Juri Merzljakoviga.
 
Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilastega Riigikogus. Nädala jooksul kohtub Ratas veel Kuristiku Gümnaasiumi, Vanalinna Hariduskolleegiumi, Läänemere Gümnaasiumi ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilastega.  
 
Teisipäev, 9. november
 
Kell 10 – täiskogu istung.
 
Esimene lugemine – 5 eelnõu: riigivaraseaduse § 66 täiendamise seaduse eelnõu (840 SE), sihtasutuste seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (839 SE), kohalike maksude seaduse täiendamise seaduse eelnõu (782 SE), tulumaksuseaduse § 4 muutmise seaduse eelnõu (780 SE) ning ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (781 SE).
 
Komisjonide istungid:
 
keskkonnakomisjoniskell 13.15 töögrupp kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõudele (724 SE), (798 SE) ja (828 SE) kolmanda sektori esindajatelt laekunud ettepanekute arutamiseks (ruum L 333);
kultuurikomisjoniskell 13 muinsuskaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (806 SE);
maaelukomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse nõukogu määrust, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse nõukogu määrust Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta;
majanduskomisjoniskell 14 kohtumine Harjumaa esindajatega (ruum L 262);
põhiseaduskomisjoniskell 13.30 isikut tõendavate dokumentide seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (844 SE), kutsutud siseminister Marko Pomerants; kell 14 ühisistung sotsiaalkomisjoniga, arutusel onMTÜ Lastekaitse Liidu pöördumise lasteõiguste ombudsmani loomisest, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur, õiguskantsler Indrek Teder, MTÜ Lastekaitse Liit juhataja Alar Tamm, Lapse Huvikaitse Koja (vabaühenduste huvikaitsevõrgustik) esindajad (ruum L 332);
rahanduskomisjonis kell 14 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (822 SE), kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi;
riigikaitsekomisjoniskell 14 väljasõiduistung koos väliskomisjoniga kaitseväe peastaapi; informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Afganistanis, Iraagis (NTM), Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;
sotsiaalkomisjoniskell 14 ühisistung põhiseaduskomisjoniga, arutusel on MTÜ Lastekaitse Liidu pöördumine lasteõiguste ombudsmani loomisest (ruum L 332);
väliskomisjonis – kell 14 ühine väljasõiduistung riigikaitsekomisjoniga kaitseväe peastaapi;
õiguskomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse eelnõu (743 SE); kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (286 SE);
 
Kolmapäev, 10. november
 
Kell 13 – infotund. Küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, justiitsminister Rein Lang ja välisminister Urmas Paet.
 
Kell 14 – täiskogu istung.
 
Kolmas lugemine – 2 eelnõu: meditsiiniseadme seaduse ja euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (791 SE) ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (800 SE).
           
Teine lugemine – 6 eelnõu: otsuse „Riigi 2009. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (820 OE), Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooniga ühinemiseks vajalike lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (830 SE), ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (811 SE), väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (793 SE), rahuaja riigikaitse seaduse ja kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (805 SE) ning abipolitseiniku seaduse eelnõu (633 SE).
                         
Esimene lugemine – 6 eelnõu: finantsinspektsiooni seaduse, investeerimisfondide seaduse, krediidiasutuste seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (834 SE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (835 SE), notariaadiseaduse, päästeseaduse, riigilõivuseaduse, tuleohutuse seaduse, äriseadustiku ja euro kasutusele võtmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (833 SE), isikut tõendavate dokumentide seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (844 SE), konsulaarseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (824 SE) ning rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seaduse eelnõu (829 SE).
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Kanada suursaadiku R. Scott Heatheringtoniga.
 
Kell 11.30 – Riigikogu külastavad mardisandid.
 
Kell 12 –Riigikogu esimees Ene Ergma avab Riigikogu hoone vestibüülis Kihnu kultuuripäeva. Oma kultuuri tutvustavad külalised Kihnust ja Manijalt.  
 
Kell 15 – riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni liikmed kohtuvad Afganistani Islamivabariigi Helmandi provintsi kuberneri Gulab Mangal´iga.
 
Neljapäev, 11. november
 
Kell 10 – täiskogu istung.
 
Kolmas lugemine – 2 eelnõu: väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (793 SE) ja ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (811 SE).
           
Olulise tähtsusega riiklik küsimus: „Maaelu vajab uusi sihte“. Ettekannetega esinevad Eesti Keskerakonna esimees Edgar Savisaar, Soome Kymenlaakso maakonna Eesti esinduse juht Pekka Linnainen, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esimees Aavo Mölder ning Eesti Keskerakonna fraktsiooni liige Arvo Sarapuu.
 
Teine lugemine: võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse eelnõu (743 SE).
 
Komisjonide istungid:
 
riigikaitsekomisjoniskell 14 ühisistung väliskomisjoniga, arutusel on Eesti seisukohad 19.- 20. novembrini Lissabonis toimuval NATO tippkohtumisel, kutsutud peaminister Andrus Ansip;
õiguskomisjoniskell 14 kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (599 SE);
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 11.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Euroopa Komisjoni arenguvoliniku Andris Piebalgsiga.
 
Kell 12.15Ene Ergma kohtub Gruusia välisministri Grigol Vašadzega.
 
Kell 19Ene Ergma esineb sõnavõtuga Kaitseliidu 92. aastapäeva vastuvõtul (Laululava ruumides).
 
Reede, 12. november
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 17. novembril toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil;
 
Üritused:
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb sõnavõtuga UNICEFi Sinilinnu-aastapreemia laureaatide tseremoonial Toompea lossi Valges saalis.
 
*
 
Välislähetused:
 
7. – 11. novembrini
 
Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ja liikmed Kalev Kallo (8. – 11. nov) ning Imre Sooäär (8. – 11. nov) osalevad Saksamaal Berliinis 9. Euroopa julgeoleku- ja kaitsekongressil teemaga Euroopa julgeoleku- ja kaitsearhitektuuri tulevik kui Euroopa Liidu ja NATO väljakutse.
 
8. – 10. novembrini
 
Riigikogu keskkonnakomisjoni liige Kalle Palling osaleb Poolas Sopotis 5. Energiafoorumil, kus käsitletakse Euroopa energiapoliitikat, taastuvenergiaallikaid, tuumaenergiaga seotu küsimusi, energiajulgeolekuküsimusi, energiaalaseid investeeringuid jpm.
 
10. – 11. novembrini
 
Riigikogu liige Mart Jüssi osaleb Soomes Helsingis Helsingi Ülikooli ja JAKFISHi projekti (Euroopa Liidu 7. raamprogramm) arutelul. Projekt puudutab kalavarude majandamist.
 
10. – 13. novembrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Türgis Antalyas ENPA büroo ja alalise komitee istungil.
 
11. – 16. novembrini
 
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma ja liikmed Kadri Simson ning Sven Mikser osalevad Poolas Varssavis NATO PA 56. aastaistungil. Arutusel on rahvusvahelise julgeoleku ühised probleemid ning võetakse vastu Riias toimunud NATO PA kevadistungil arutusel olnud mitmete komiteede resolutsioonid.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside