Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 17. töönädal 8. – 11. juunini

Esmaspäev, 8. juuni
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastavad kultuuriminister Laine Jänes ja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Riigikogu liikmete arupärimistele, mis käsitlevad vastavalt Neitsitorni tagastamist (nr 286), Niguliste muuseum-kontserdisaali (nr 293), Saaremaa rannamaanteed (nr 295), riigimetsamaa müüki (nr 296) ning ebaseaduslikku prügilat (nr 299).
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 14 Eesti seisukohad 11. – 12. juunini toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb bussireisijate õigusi ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta;
keskkonnakomisjonis – keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe erakorralised valimised; kohtumine keskkonnaminister Jaanus Tamkiviga; riigikontrolli auditi „Kalanduse järelevalve Läänemerel” kontrolliaruanne; kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (485 SE);
kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (506 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – konkurentsiseadus ja ühistegevus põllumajanduses;
majanduskomisjonis – liiklusseaduse eelnõu (475 SE); alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE); sadamaseaduse eelnõu (393 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu bussireisija õigusi ja vedaja vastutust käsitleva määruse eelnõu osas (ruum L 332);
põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse eelnõu (508 SE); pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (509 SE); erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE);
rahanduskomisjonis – rahanduskomisjoni esimehe valimised; riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seaduse eelnõu (510 SE); otsuse „Stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmine“ eelnõu (499 OE); ülevaade Eesti Panga 2008. aasta aruandest ja Finantsinspektsiooni 2008. aasta aastaraamatust, osalevad Eesti Panga president Andres Lipstok ja Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein;
riigikaitsekomisjonis – otsuse “Eesti kaitseväe kasutamine Afganistani presidendivalimiste julgestamisel” eelnõu (496 OE); otsuse “Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 13. rotatsiooni koosseisus” eelnõu (495 OE);
sotsiaalkomisjonis – Eesti seisukohad Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) kalandustöö konventsiooni nr 188 ja kalandustöö soovituse nr 199 suhtes;
õiguskomisjonis – kohtutäituri seaduse eelnõu (462 SE); karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja vangistusseaduse muutmise eelnõu (382 SE), kutsutud justiitsminister Rein Lang;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigikontrolli auditiaruande „Kalanduse järelevalve Läänemerel” arutelu, kutsutud keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus ja põllumajandusministeeriumi kantsler Ants Noot; riigikontrolli auditiaruannete „Riigikohtu 2008. aasta majandusaasta aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“, „Vabariigi Presidendi Kantselei 2008. aasta majandusaasta aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“, „Õiguskantsleri Kantselei 2008. aasta majandusaasta aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ ning „Riigikogu Kantselei 2008. aasta majandusaasta aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ arutelu; komisjoni tegevuse aruande kinnitamine (ruum L 333);
 
Teisipäev, 9. juuni
 
Kell 10 algaval istungil tuleb teisele lugemisele valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (467 SE).
Esimesele lugemisele on kavandatud 10 eelnõu: otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riikliku arengukava koostamisega“ eelnõu (498 OE), töölepingu seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (518 SE), sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu (505 SE), perekonnaseaduse eelnõu (515 SE), töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (512 SE), nimeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (464 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (474 SE), teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (473 SE), looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (503 SE) ning metsaseaduse § 23 muutmise seaduse eelnõu (504 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjonis – kell 14 väljasõiduistung Keskkonnainvesteeringute Keskuse Sihtasutusse, teemaks on keskkonnavaldkonna rahastamine läbi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus;
kultuurikomisjonis – kell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis kell 14 taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, riigilõivuseaduse ning taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (500 SE); maareformi seaduse, maakatastriseaduse ning Vabariigi Valitsuse määruse sätete vastavus põhiseadusele, arvamus riigikohtule;
põhiseaduskomisjonis kell 13.15 hädaolukorra seaduse eelnõu (447 SE); erakorralise seisukorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (448 SE); avaliku teenistuse seaduse § 74 muutmise seaduse eelnõu (521 SE);
rahanduskomisjonis – kell 14 riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (511 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (468 SE);
riigikaitsekomisjoniskell 14 kaitseväe pensionid, kutsutud kaitseminister Jaak Aaviksoo ja Eesti Eruohvitseride Kogu esindajad;
väliskomisjoniskell 14 Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik, alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Marten Kokk ja suursaadik Jüri Seilenthal; ülevaated Balti Assamblee Eesti delegatsiooni ja Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni tegevusest;
õiguskomisjoniskell 14 politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seaduse eelnõu (519 SE), kutsutud siseminister Marko Pomerants;
 
Kohtumised:
 
Kell 9.30 – Euroopa Liidu asjade komisjon (ELAK) kohtub Tšehhi Senati Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsiooniga (ELAKi ruumis).
Kell 10.35 – väliskomisjon kohtub Tšehhi Senati Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsiooniga (väliskomisjoni ruumis L 252).
 
Kolmapäev, 10. juuni
 
Kell 13 algavas infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, sotsiaalminister Hanno Pevkur ning põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele 8 eelnõu: Taimetoodangu Inspektsiooni, piirkondlike maaparandusbüroode ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo Põllumajandusametiks ümberkorraldamisega seonduva Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (470 SE), liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE), investeerimisfondide seaduse, kindlustustegevuse seaduse, krediidiasutuste seaduse, väärtpaberituru seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (461 SE), riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE), maagaasiseaduse ja kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE), perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (489 SE), maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (459 SE) ning riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (481 SE).
Teisele lugemisele planeeritakse 11 eelnõu: otsuse „Stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmine“ eelnõu (499 OE), otsuse „Eesti kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude 13. rotatsiooni koosseisus“ eelnõu (495 OE), otsuse „Eesti kaitseväe kasutamine Afganistani presidendivalimiste julgestamisel“ eelnõu (496 OE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse teadus- ja tehnoloogiakoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (480 SE), riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seaduse eelnõu (510 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (416 SE), karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE), ülikooliseaduse, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, Eesti Rahvusraamatukogu seaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE), kutseõppeasutuse seaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (490 SE), kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (486 SE) ning elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (424 SE).
Jätkatakse sadamaseaduse eelnõu (393 SE) teist lugemist.
Esimesele lugemisele tuleb 6 eelnõu: loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (502 SE), Tervishoiuameti, Tervisekaitseinspektsiooni ja Kemikaalide Teabekeskuse Terviseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (501 SE), välismaalaste seaduse eelnõu (508 SE), pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (509 SE), avaliku teenistuse seaduse eelnõu (484 SE) ning korruptsioonivastase seaduse eelnõu (494 SE).
 
Neljapäev, 11. juuni
 
Kell 10 algaval istungil esitab Eesti Panga president Andres Lipstok Riigikogule ülevaate Eesti Panga 2008. aasta aruandest ning Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein esitab aruande Finantsinspektsiooni 2008. aasta tegevusest.
Kolmandale lugemisele tuleb ülikooliseaduse, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, Eesti Rahvusraamatukogu seaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE) ja teisele lugemisele hädaolukorra seaduse eelnõu (447 SE) ning erakorralise seisukorra seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (448 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis – kell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
majanduskomisjonis – otsuse eelnõu “Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 kinnitamine” (443 OE); reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (471 SE); riigivara tasuta võõrandamise küsimused;
rahanduskomisjoniskell 14 riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (511 SE); 
sotsiaalkomisjonis – kell 13 töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (512 SE); sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu (505 SE);
 
Reede, 12. juuni
 
Kell 10 väliskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni ühisistung – Eesti seisukohad 15. – 16. juunini 2009 toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu (GAERC) kohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Paet; Eesti positsioon Euroopa Komisjoni ja Vene Föderatsiooni vahelisteks läbirääkimisteks Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi 2007-2013 raames piiriülese koostöö rakenduskavade sõlmitava rahastamislepingu osas, kutsutud regionaalminister Siim Kiisler;
 
Pühapäev, 14. juuni – Leinapäev
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb kõnega Leinapäeva üritusel Linda kivi juures.
 
*       *       *
 
 
Välislähetused:
 
 
8. juuni
 
Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser võtab Belgias Brüsselis külalisesinejana osa NATO Sõjalise Komitee üritusest.
 
12. – 14. juunini
 
Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb Saksamaal Berliinis 143. Bergedorfi ümarlaual „Kas Euroopa ühtne välispoliitika on võimalik?”.

 

5. juuni 2009
 
Riigikogu pressitalitus
Margit Liivoja, pressisekretär, tel 631 6353
 
 
 
 
 
Tagasiside