Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 7. töönädal 7. – 10. novembrini

Esmaspäev, 7. november
 
Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 7. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo. Arupärimised käsitlevad vastavalt AS Eesti Raudtee nõukogu otsuseid (nr 43), uusi kooliõpikuid (nr 44) ning hariduskulusid riigieelarves (nr 45).
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13 Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011 – 2015 eelnõu;
keskkonnakomisjonis – puidu roll kliimapoliitikas, puidu CO2 sidumisvõime ning puidust ehitamise keskkonnamõju (ruum L 332);
kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; arvamus Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (101 SE) §-ga 1 muudetava autoriõiguse seaduse muudatuse kohta, kutsutud kultuuriministeeriumi kantsler Siim Sukles ja justiitsministeeriumi kantsler Margus Sarapuu; 
maaelukomisjonis – taimekaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE); ülevaade Eesti maaelu arengukava LEADER-meetme rakendamisest;
majanduskomisjonis – kaubandusliku meresõidu seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE); ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõule (115 SE); elektrituruseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 83 SE);
põhiseaduskomisjonis – riigivastutuse seaduse (7 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi esindajad; Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seotud seaduste, riigieelarve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (101 SE); prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine;
rahanduskomisjonis – ülevaade 2012. aasta eelarve kultuuriministeeriumi valitsemisalast; 2012. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (99 SE); ülevaade 2012. aasta eelarve välisministeeriumi valitsemisalast; maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (106 SE); 2011. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (114 SE);
riigikaitsekomisjonis – otsuse eelnõud “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” (121 OE), “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Iraagis” (120 OE) ning “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos” (118 OE); strateegilise kauba seaduse eelnõu (96 SE); George C. Marshalli Keskuse korraldatavad kursused aastal 2012;
sotsiaalkomisjonis – kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu võimalik algatamine;
väliskomisjonis – analüüs „Eesti välisesindused kuni 2015 ja 2015+“, kutsutud välisminister Urmas Paet ja välisministeeriumi kantsler Alar Streimann; ülevaade Eesti konsulaaresinduste tööst ja Eesti elamislubade taotlemisega seotud küsimustest; investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (87 SE); ülevaade väliskomisjoni töövisiidist Jaapanisse ja Korea Vabariiki;
õiguskomisjonis – politsei ja piirivalve seaduse, päästeseaduse, päästeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus tulenevalt asutuste ümberkorraldamisest (116 SE), kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher; kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (123 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa pangakonto arestimise määrus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, eelnõu osas;
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 kohtumine Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektori Ott Kasuri ja Eesti Linnade Liidu tegevdirektori Jüri Võigemastiga, arutelu teemaks on korruptsioonivastase seaduse täitmine kohalikes omavalitsustes, võimalikud projektid ja koolitused korruptsiooni ennetamiseks ning sellekohased lüngad seadusandluses, samuti ettepanekud korruptsiooni tõkestamiseks omavalitsustes, sh seisukohad uue korruptsioonivastase seaduse eelnõu osas; majanduslike huvide deklaratsioonide kontrollimine (ruum L 332);
riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 ülevaade Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamisest ja kontrollisüsteemidest, kutsutud rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali ja asekantsler Ivar Sikk (ruum L 333); laekunud Riigikontrolli aruanded;
 
Üritused:
 
Kell 12.30 – Riigikogu konverentsisaalis algab kolmanda energiasäästunädala avaüritus, mis keskendub koduse energiakasutusega seotud teemadele. Avasõnad ütleb Riigikogu majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas, energiasäästunädalast räägib KredeExi esindaja Mirja Adler, ülevaate kodusest energiakasutusest teeb Marja-Liisa Alop Eesti Energiast. Toimub Riigikogu fraktsioonide vaheline energiasäästu viktoriin, mida modereerib Toomas Luhats Eesti Rahvusringhäälingust. Kuulutatakse välja kõige energiasäästu teadlikum fraktsioon. Ajakirjanikud on oodatud.
 
Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb raamatute „Gustav Adolfi Gümnaasiumist võrsunud akadeemikud” ja „Gustav Adolfi Gümnaasium – XXI sajandi muuseumkool” esitlusel.
 
Teisipäev, 8. november
 
Kell 10 – täiskogu istung
 
Esimene lugemine: tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (74 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjonis – kell 11 või 10 min pärast täiskogu istungi lõppu ühisistung maaelukomisjoniga, arutusel on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformi pakett (ruum L 333);
kultuurikomisjonis kell 14 erakooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (92 SE);
maaelukomisjonis – kell 11 või 10 min pärast täiskogu istungi lõppu ühisistung keskkonnakomisjoniga, arutusel on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformi pakett (ruum L 333);
põhiseaduskomisjoniskell 14 Euroopa Inimõiguste Kohtu menetluses osalevaid isikuid käsitleva Euroopa kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (81 SE); arvamus käibemaksuseaduse § 442 ning vedelkütuse seaduse paragrahvide, mis puudutavad majandustegevuse registris registreeritud kütuse müüjaid, põhiseaduspärasuse kohta;
majanduskomisjonis – kell 13.30 väljasõiduistung ASi Estonian Air, uue strateegia tutvustus;
rahanduskomisjonis – kell 14 ülevaade 2012. aasta eelarve siseministeeriumi valitsemisalast; kohtumine Töötukassa ja Haigekassa esindajatega 2012. aasta riigieelarve seadusega seonduvalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, Eesti Haigekassa seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (100 SE) menetluse raames; kohtumine Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajatega eelnõu (100 SE) menetluse raames; 2012. aasta riigieelarve seadusega seonduvalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, Eesti Haigekassa seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (100 SE) (ruum L 241);
riigikaitsekomisjoniskell 13 riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (113 SE); kell 14 ühine väljasõiduistung koos väliskomisjoniga kaitseväe peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, sh Afganistanis, Iraagis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;
sotsiaalkomisjoniskell 13 arutelu teemal lastega perede vaesus ja toimetulek;
väliskomisjonis – kell 14 ühine väljasõiduistung koos riigikaitsekomisjoniga kaitseväe peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, sh Afganistanis, Iraagis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 9.30 riigieelarve kontrolli komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine (ruum L 263);
 
Üritused:
 
Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse istungil.
 
Kell 13Ene Ergma esineb tervituskõnega Balti Assamblee medalite üleandmise tseremoonial Toompea lossi Valge saalis. Tseremooniast võtab osa ka Riigikogu aseesimees Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Laine Randjärv.
 
Kell 15 – Laine Randjärv osaleb Rahvusvähemuste nõukoja koosolekul.
 
Kell 16Ene Ergma esineb Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži Väärikate Ülikoolis.
                       
Kolmapäev, 9. november
 
Kell 13 – infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad keskkonnaminister Keit Pentus peaministri ülesannetes, justiitsminister Kristen Michal ning regionaalminister Siim Valmar Kiisler
 
Kell 14 – täiskogu istung
 
Kolmas lugemine: kasuliku mudeli seaduse, patendiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (5 SE).
           
Teine lugemine – 2 eelnõu: otsuse “Riigi 2010. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (91 OE) ning Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu põhikirja ja konventsiooni 2010. aasta muutmise aktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (60 SE).
 
Esimene lugemine – 6 eelnõu: Eesti Vabariigi ja Jersey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (111 SE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Singapuri Vabariigi valitsuse vahelise 18. septembril 2006 Singapuris allakirjutatud tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (112 SE), 2011. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (114 SE), Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seotud seaduste, riigieelarve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (101 SE), hasartmänguseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (88 SE) ning tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (84 SE).
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 11.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Serbia siseministri Ivica Dačić’iga.
 
Kell 12.30Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis Lilian Mosolaineni maalide näituse “Fauni pärastlõuna 2”.
 
Kell 12.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Soome noorte diplomaatide kursusel osalejatega.
                       
Neljapäev, 10. november
 
Kell 10 – täiskogu istung
 
Teine lugemine: rahuaja riigikaitse seaduse ja sõjaaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (78 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis – kell 12: ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo; erakooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (92 SE);
majanduskomisjonis – kell 14: Eesti Arengufondi seaduse muutmise seaduse eelnõu (102 SE); Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seotud seaduste, riigieelarve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (101 SE); majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe erakorralised valimised;
rahanduskomisjonis – kell 12 väljasõiduistung Finantsinspektsioonis ja Eesti Pangas;
riigikaitsekomisjoniskell 13 avalik ühisistung koos väliskomisjoniga Riigikogu konverentsisaalisteemal „Arengud Afganistanis“, välisministeeriumi ettekanne arengutest Afganistanis ning Eesti Afganistani kontseptsioon, kaitseministeeriumi ettekanne ISAFi tegevusest ja tulevikust kuni 2014. a, Afganistani relvajõudude ja politsei väljaõppest, sõjalise panuse vähendamisest ja tsiviilpanuse suurendamisest ning kaitseväe esindaja ettekanne Afganistani julgeolekuolukorrast ning julgeolekuvastutuse üleandmisest, istungit saab jälgida aadressil: http://live.riigikogu.ee/live.
kell 14.30 otsuse eelnõud “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis” (119 OE), “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusvastase operatsiooni Atalanta ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus” (122 OE) “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” (117 OE); 
sotsiaalkomisjonis – 10 min pärast täiskogu istungi lõppu tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE);
väliskomisjoniskell 13 avalik ühisistung koos riigikaitsekomisjoniga Riigikogu konverentsisaalisteemal „Arengud Afganistanis“, välisministeeriumi ettekanne arengutest Afganistanis ning Eesti Afganistani kontseptsioon, kaitseministeeriumi ettekanne ISAFi tegevusest ja tulevikust kuni 2014. a, Afganistani relvajõudude ja politsei väljaõppest, sõjalise panuse vähendamisest ja tsiviilpanuse suurendamisest ning kaitseväe esindaja ettekanne Afganistani julgeolekuolukorrast ning julgeolekuvastutuse üleandmisest;
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Konrad Adenaueri Fondi Eesti Esinduse juhataja Thomas Schneideriga.
 
Kell 13.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ja fraktsioonide esindajad tervitavad Riigikogu hoone vestibüülis Vanalinna Hariduskolleegiumi ligi 200 mardisanti, kes traditsiooniliselt tulevad mardipäeval Riigikogu liikmetele õnne tooma.
 
Reede, 11. november
                         
Kell 10väliskomisjoni istung, arutusel on Eesti seisukohad 14. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu ja arenguministrite istungitel, kutsutud välisminister Urmas Paet

ülevaade Eesti elamislubade taotlemisega seotud küsimustest;
 
Kell 11 – Euroopa Liidu asjade komisjoni istung, arutusel on Eesti seisukohad 15. novembril toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu ja 14. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Paet; Eesti seisukohad ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformipaketi kohta, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder; Eesti seisukohad 14. novembril toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja keskkonnaminister Keit Pentus.
 
Üritused, kohtumised:
 
Kell 11 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv võtab osa Järlepa haridus- ja kultuurikeskuse pidulikust avamisest.
Kell 15 – EL asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas kohtub Eestis töövisiidil viibiva Türgi Euroopa Liidu asjade ministri ja pealäbirääkija Egemen Bağış’iga.

Laupäev, 12. november
 
Kell 12 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv juhib Pelgulinna sünnitusmaja heategevusliku isadepäeva spordipäeva.
 
*
 
Välislähetused:
 
7. – 8. novembrini
 
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Sotsiaaldemokraatide naiskogu volikogul.
 
8. – 11. novembrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb ENPA delegatsiooni koosseisus Venemaal Moskvas Venemaa parlamendi valimiste eelvaatlemise missioonil. Toimuvad kohtumised Riigiduuma fraktsioonide poliitiliste liidrite, valimiskomisjoni esindajate, parlamendis mitte esindatud erakondade liikmete ja valitsusväliste organisatsioonide esindajatega.
 
9. – 10. novembrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb Soomes Helsingis Euroopa Liberaalide ja Demokraatide Ühenduse seminaril „Demokraatia ja õigusriik Venemaal“.
 
9. – 12. novembrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb ENPA delegatsiooni koosseisus Marokos Rabatis Maroko parlamendi valimiste eelvaatlemise missioonil.
 
10. november
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Laine Randjärv osaleb Lätis Riias Balti Assamblee medalite üleandmise tseremoonial, mis toimub Läti parlamendis.
 
 
Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside