Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, sündmustest ja välislähetustest.

Esmaspäev, 7. juuni – kell 15 algaval istungil vastab välisminister Kristiina Ojuland arupärimisele Tallinna linnapea Edgar Savisaare Moskva visiidist ning arupärimisele kohalike omavalitsuse tegevuse täpsustamise kohta välissuhtlemisseaduse eelnõus. Õiguskantsler Allar Jõks vastab arupärimisele Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE) vastavuse kohta põhiseaduse proportsionaalsuse nõudega, samuti arupärimisele riigiõigusliku hinnangu saamiseks küsimuses, kas Eesti oli endise Nõukogude Liidu vabariik ning arupärimisele Energiaturu inspektsiooni otsuse nr 47-002/04 S kohta. Pärast arupärimistele vastamist algab vaba mikrofon, mis kestab kõnesoovide ammendumiseni.

Teisipäev, 8. juuni – kell 10 algaval istungil on kavas menetleda 6 eelnõu. Esimese päevakorrapunktina toimub olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu. Ettekande peavad välisminister Kristiina Ojuland ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. Järgnevalt jätkatakse Vabariigi Valitsuse algatatud päästeseaduse, hädaolukorraks valmisoleku seaduse, rakenduskõrgkooli seaduse, väärteomenetluse seadustiku, jahiseaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu teist lugemist. Esimesele lugemisele tuleb viis eelnõu. Nende hulgas ka põhiseaduskomisjoni algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE).

Kolmapäev, 9. juuni – kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Juhan Parts, haridus- ja teadusminister Toivo Maimets ja rahandusminister Taavi Veskimägi. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 27 eelnõu, millest 5 tuleb kolmandale, 16 teisele ja 6 esimesele lugemisele. Kolmandale lugemisele tuleb muu hulgas ka Vabariigi Valitsuse algatatud hooneühistuseaduse eelnõu (287 SE), samuti Vabariigi Valitsuse algatatud halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (353 SE). Teisel lugemisel menetletakse muu hulgas Vabariigi Valitsuse algatatud järgmisi eelnõusid: hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (377 SE), kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse eelnõu (359 SE) ning riigi õigusabi seaduse eelnõu (249 SE). Esimesel lugemisel menetletakse Vabariigi Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse " Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused (2004) " eelnõu (397 OE), aga ka Vabariigi Valitsuse algatatud välissuhtlemisseaduse eelnõu (365 SE).

Neljapäev, 10. juuni – kell 10 algaval istungil on esimese päevakorrapunktina kavas Eesti Panga presidendi Vahur Krafti ettekanne Eesti Panga 2003. aasta aruande kohta. Järgnevalt esineb ettekandega Finantsinspektsiooni 2003. aasta aruande kohta Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Andres Trink. Juhul kui kolmapäeval 9. juunil eelnõu 377 SE teine lugemine lõpetatakse alustatakse järgnevalt Vabariigi Valitsuse algatatud hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (377 SE) kolmandat lugemist. Järgnevalt menetletakse 4 eelnõu, millest 2 tuleb teisele ja 2 esimesele lugemisele. Nende hulgas menetletakse teisel lugemisel Riigikogu liikmete Vello Tafenau, Henn Pärna, Olav Aarna ja Rein Aidma algatatud saastetasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (375 SE).

Vt päevakorra projekti:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Esmaspäev, 7. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjonis – komisjoni seisukoha andmine ELi Nõukogu direktiivi ettepanekule kasutatud tuumakütuse ja ELi Nõukogu direktiivi ettepanekule tuumarajatiste ohutuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise osas. Euroopa Kontrollikoja 2003. finantsaasta raporti menetlemine Riigikogus, kutsutud Riigikogu aseesimees Toomas Savi.

Keskkonnakomisjonis – kemikaaliseaduse, riigilõivuseaduse ja väetiseseaduse muutmise seaduse eelnõu (370 SE), saastetasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (375 SE), Euroopa Liidu Nõukogu kasutatud tuumakütuse ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise direktiivi eelnõu, Euroopa Liidu Nõukogu tuumarajatiste ohutuse direktiivi eelnõu.

Kultuurikomisjonis – kutseõppeasutuse seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (378 SE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Kanada valitsuse audiovisuaalkoostöökokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (392 SE).

Maaelukomisjonis – põllumajandusminister Ester Tuiksoo annab ülevaate 2005.a riigieelarves põllumajandusele kavandatavatest vahenditest. Järgnevalt päevakorras ülevaade 2004. aasta investeeringutoetustest.

Majanduskomisjonis – elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE), mereteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE), konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (355 SE).

Põhiseaduskomisjonis – korruptsioonivastase seaduse ja palgaseaduse muutmise seaduse eelnõu (98 SE), väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning sellest tulenevalt välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE), kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE), erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (386 SE), korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu (402 SE).

Sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (119 SE II), meditsiiniseadme seaduse eelnõu (336 SE).

Väliskomisjonis – olulise tähtsusega riikliku küsimuse: välispoliitika ettekande Riigikogus 8. juunil arutelu. Kutsutud välisminister Kristiina Ojuland ja välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhataja Raul Mälk. Järgnevalt päevakorras kolmanda sektori kaasamine välispoliitika kujundamisel – arutelu jätkamine.

Õiguskomisjonis – karistusseadustiku üldosa muudatused eelnõus (355 SE), kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni teise lisaprotokolli ratifitseerimise seadus ning kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni ja selle lisaprotokolli ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (366 SE), karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (368 SE), kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõu (335 SE), riigi õigusabi seaduse eelnõu (249 SE).

Teisipäev, 8. juuni

Keskkonnakomisjonis – nafta reostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelise konventsiooni ja nafta reostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1971. aasta rahvusvahelise konventsiooni muutmise 1992. aasta protokollidega ühinemise seaduse eelnõu (405 SE).

Kultuurikomisjonis – Eesti Raadio ja Eesti Tekevisiooni 2003. aasta majandusaasta aruanded. Eesti Rahvusringhäälingu arengustrateegia aastateks 2005 – 2008.

Maaelukomisjonis – arutusel biomassi tootmise ja kütteks kasutamise võimalused.

Rahanduskomisjonis – hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (377 SE), käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (340 SE), riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE). Arutusel ”Eesti Panga 2003. aasta aruanne”, kutsutud Eesti Panga president Vahur Kraft. Järgnevalt päevakorras ”Finantsinspektsiooni 2003.aasta aruanne”, kutsutud Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Andres Trink.

Sotsiaalkomisjonis – töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (384 SE), meditsiiniseadme seaduse eelnõu (336 SE).

Väliskomisjonis – olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu Riigikogu täiskogu istungil. Järgnevalt päevakorras Välisministeeriumi haldusala 2005. aasta eelarve. Kutsutud välisminister Kristiina Ojuland ja välisministeeriumi asekantsler haldusküsimustes Mati Vaarmann.

Õiguskomisjonis – Rahvusvahelise Kriminaalkohtu eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (332 SE).

Neljapäev, 10. juuni

Keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (390 SE).

Kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (326 SE).

Majanduskomisjonis – arutusel riigivara tasuta võõrandamisega seonduv, riigihangete seaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Euroopa Parlamendi valimise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (403 SE), kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse eelnõu (359 SE), valimisseaduste muutmise seaduse eelnõu (343 SE), märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse eelnõu (251 SE). Seisukoha andmine ELAK-ile EL Nõukogu direktiivi ”žNaiste ja meeste võrdse kohtlemise printsiibi rakendamine kaupade ja teenuste pakkumisel ning neile juurdepääsul” ( Proposal for a Council Directive implementing the principle of equal treatment between women and men in the access to and supply of goods and services ) eelnõu kohta.

Sotsiaalkomisjonis – ravikindlustuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (119 SE II), meditsiiniseadme seaduse eelnõu (336 SE). Kohtumine üliõpilaskondade Liidu esindajatega.

Väliskomisjonis – arutusel Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istung 14.-15. juunil – Vabariigi Valitsuse ülevaade Eesti seisukohadest. Kutsutud välisministeeriumi 1. poliitikaosakonna 1.A büroo (Euroopa Liidu ühine välis- ja julgeolekupoliitika) direktor Märt Volmer. Kell 15.30 kavas kohtumine Vabariigi Presidendi Arnold Rüütliga Kadriorus.

Õiguskomisjonis – riigi õigusabi seaduse eelnõu (249 SE), päästeseaduse, hädaolukorraks valmisoleku seaduse, rakenduskõrgkooli seaduse, väärteomenetluse seadustiku, jahiseaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE), karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (368 SE), relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (398 SE).

***

Esmaspäev, 7. juuni

Kell 13

Ruumis L241 toimub pressibriifing, kus Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson tutvustab välissuhtlemisseaduse eelnõu ja teeb sissejuhatuse 8. juunil täiskogu istungil arutusele tulevale olulise tähtsusega riiklikule küsimusele: kõne all on Eesti välispoliitika. Riigikaitsekomisjoni esimees Sven Mikser kõneleb Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alustest ja õiguskomisjoni liige Ain Seppik riigi õigusabi seaduse eelnõust.

Teisipäev, 8. juuni

Kell 15

Riigikogu esimees Ene Ergma annab intervjuu Yleisradiole (L 237).

Neljapäev, 10. juuni

Kell 11.15

Riigikogu Eesti-Saksa parlamendirühma liikmed kohtuvad Saksamaa Bundestagi Saksa-Balti parlamendirühma delegatsiooniga, mida juhib rühma esimees dr. Christel Happach-Kasan (L-241).

Kell 16

Riigikogu aseesimees Toomas Savi osaleb Välisministeeriumi pressikeskuses toimuval Euroopa Juttude foorumil Europarlamendi valimiste teemal ”Välissuhted: julgeolek ja kaitse”.

Laupäev, 12. juuni

Kell 11

Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Kodukandi päevade avamisel Nõo vallas.

***

31. mai – 7. juuni

Jätkub Riigikogu esimehe Ene Ergma visiit USAs ja Kanadas. 6. juunil osaleb Ergma Toronto Eesti majas Eesti lipu 120. aastapäeva tähistamise üritustel. Riigikogu esimeest saadab visiidil kantselei direktor Heiki Sibul.

6. – 8. juuni

ENPA Riigikogu delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb Berliinis toimuval ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee töös.

10.- 11. juuni

ENPA Riigikogu delegatsiooni asendusliige Katrin Saks osaleb Strasbourgis toimuval ENPA migratsioonikomitee rahvastiku allkomitee töös.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside