Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 4. töönädal 6. – 9. veebruarini

Esmaspäev, 6. veebruar

Kell 15 - täiskogu istung, kus kinnitatakse 4. töönädala päevakord. Seejärel vastavad riigikogu liikmete arupärimistele peaminister Andrus Ansip, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, justiitsminister Kristen Michal ning sotsiaalminister Hanno Pevkur. Arupärimised käsitlevad vastavalt kohalike omavalitsuste laenupiiranguid (nr 77), elamislubadega kaubitsemist (nr 78); Schengeni viisaruumi (nr 79), soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku institutsiooni (nr 82), programmi “Igale lapsele lasteaiakoht” (nr 83), Ida-Virumaa majanduslike ja sotsiaalsete probleemide lahendamist (nr 89), Eesti elektrisüsteemi varustuskindlustust (nr 88), RMK lepinguid mittetulundusühinguga Metsasõbrad (nr 90), soolise võrdõiguslikkuse nõukogu (nr 81), lastega perede toimetulekut (nr 84), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 52 täitmist (nr 86) ning sotsiaalministeeriumi siseauditit (nr 99).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 Eesti seisukohad 10. veebruaril toimuval Euroopa Liidu hariduse-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu istungil; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ja kliimamuutusi käsitleva muu olulise ELi ja riikliku teabe esitamise kohta; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 õigusprogramm ning määruse eelnõule, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 õiguste ja kodakondsuse programm; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke hõlmavaid suuniseid;

keskkonnakomisjonis – arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) kehtestamist käsitleva määruse kohta;

kultuurikomisjonis – teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE);

maaelukomisjonis – kohtumine põllumajandusminister Helir-Valdor Seederiga;

majanduskomisjonis – rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (160 SE); Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) põhikirja ratifitseerimise seaduse eelnõu (163 SE); kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 8. lisa heakskiitmise seaduse eelnõu (138 SE); Eesti seisukohad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude kohta, mis käsitlevad tarbijavaidluste lahendamist;

põhiseaduskomisjonis – arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamist käsitleva direktiivi eelnõu ja Euroopa Komisjoni teatise “Avatud andmed. Innovatsiooni, majanduskasvu ja läbipaistva juhtimise mootor” kohta; arvamus Euroopa Liidu Kohtu põhikirja muutmise kohta; koos õigus- ja väliskomisjoni liikmetega kohtutakse kell 12.30 Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Assamblee presidendi Tiina Intelmanniga (ruum L 251);

rahanduskomisjonis – ülevaade Kreeka toetusprogrammist; Eesti Vabariigi ja Araabia Ühendemiraatide vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (154 SE); ülevaade aruandest stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse kohta seisuga 31. detsember 2011; Eesti esindaja nimetamise Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse otsuse eelnõu algatamine;

riigikaitsekomisjonis – rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse § 8 muutmise seaduse eelnõu (141 SE); Informatsioon Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo tegevusest, kutsutud koordinatsioonidirektor Andreas Anvelt;

sotsiaalkomisjonis – arvamus kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE) kohta; psühhiaatrilise abi seaduse muutmise seaduse eelnõu (86 SE);

väliskomisjonis – kandidaat Eesti Vabariigi suursaadiku ametikohale Iisraeli Riigis, asukohaga Tel Avivis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadikukandidaat; Eesti Vabariigi suursaadik Rahvusvahelise Kriminaalkohtu küsimustes, asukohaga Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures New Yorgis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadik Tiina Intelmann; ülevaade Riigikogu esimehe jaanuaris toimunud ametlikust visiidist Gruusiasse, osaleb Riigikogu esimees Ene Ergma; koos põhiseadus- ja õiguskomisjoni liikmetega kohtutakse kell 12.30 Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Assamblee presidendi Tiina Intelmanniga (ruum L 251);

õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (140 SE); otsus “Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine” (130 SE); koos põhiseadus- ja väliskomisjoni liikmetega kohtutakse kell 12.30 Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Assamblee presidendi Tiina Intelmanniga (ruum L 251);

korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 ajakirjanduses tõstatud elamislubade juhtumiga seoses algatatud Riigikogu liikme Siim Kabritsa ja endise liikme Indrek Raudse majanduslike huvide deklaratsiooni ja võimaliku huvide konflikti väljaselgitamise tulemuste kokkuvõtte projekti läbivaatamine ja otsuse tegemine (ruum L 335); 

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 Riigikontrolli auditiaruande „Euroopa Liidu toetuste kasutamine valdade ja linnade sotsiaalse taristu arendamisel“ arutelu, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, siseministeeriumi, rahandusministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, Sihtasutuse Innove, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ning Riigikontrolli esindajad (ruum L 333), istungi otseülekannet saab näha aadressil: https://www.riigikogu.ee/index.php?id=31514

Kohtumine:

Kell 11.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Rootsi suursaadiku Jan Palmstiernaga.

Teisipäev, 7. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine: otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine välismaalastele tähtajaliste elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamiseks” eelnõu (149 OE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: otsuse “Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (168 OE) ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (171 SE).

Komisjonides:

maaelukomisjonis – kell 14 kohtumine Eesti Piimaliidu esindajatega; 

majanduskomisjoniskell 14 väljasõiduistung ASi Tallinna Sadam: Muuga sadama külastus;

põhiseaduskomisjonis – kell 14 elektroonilise hääletamise töögrupi ettepanekud; arvamus Riigikohtule korruptsioonivastase seaduse § 19 lg 2 p 2 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – kell 14 ülevaade Kreeka toetusprogrammist; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (150 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 14 informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel;

sotsiaalkomisjonis – kell 13 arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitleva otsuse eelnõu osas; olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamine;

väliskomisjonis – kell 13.30 ülevaade riigikaitsekomisjoni visiidist Afganistani, kutsutud riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma; arutelu välismajanduspoliitikat puudutavatel teemadel (majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi prioriteedid seoses väljatöötatava Aasia programmiga, Eesti välisesinduste võrgustik ning Eesti ametkondade töö koordineerimine ekspordi toetamisel), kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts;

õiguskomisjonis – kell 12 otsuse “Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamine” eelnõu (130 OE); karistusseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (140 SE);

Kohtumised ja üritused:

Kell 10.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb seminaril „Haldusreform – mida õppida Soomest ja Taanist“.

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu esindajatega.

Kell 15.30Ene Ergma kohtub SA Vähi Sõeluuringud nõukogu esimehe Ene Tombergi ja Vähiliidu tegevjuhi Maie Egiptiga.

Kell 16 – Riigikogu naisteühenduse koosolek teemal poisid Eesti haridusmaastikul. Teemakohase ettekandega esinevad Eesti Naisteühenduste Ümarlaua esindajad Riina Kütt ja Ülle-Marike Papp (ruum L 332).

Kolmapäev, 8. veebruar                 

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine: kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (108 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE), politsei ja piirivalve seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE), puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (161 SE) ning puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE).

Neljapäev, 9. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine: ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE).

Teine lugemine: autoveoseaduse, riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (137 SE).

Komisjonides:

kultuurikomisjonis – kell 11 parlamentaarne kuulamine noortekeskuste, noorsootöö ja noortepoliitika teemal, väljasõit Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskusesse;

majanduskomisjonis – kell 14 elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE); Euroopa Liidu Nõukogu “Konventsioon keskse tollivormistuse kohta seoses traditsiooniliste omavahendite ELi eelarve kasutusse andmisel endale jäetavate siseriiklike sissenõudmiskulude määramisega” ratifitseerimise seaduse eelnõu (131 SE); Eesti seisukohad lennujaamasid käsitleva Euroopa Liidu meetmepaketi kohta; Eesti seisukohtade arutelu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse ettevõtete ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime programm (2014–2020), eelnõu suhtes;

riigikaitsekomisjonis – kell 14 Riigikogu avaldus “Tunnustuse avaldamine Eesti kodanikele” (179 AE); rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse § 8 muutmise seaduse eelnõu (141 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 13.30 töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (171 SE);

väliskomisjonis – kell 13 väliskomisjoni Aasia-strateegia kuulamised: Arengufondi Eesti-India seire, kutsutud Arengufondi nõukogu esimees Raivo Vare, juhatuse esimees Ott Pärna, seirejuht Kitty Kubo ning Eesti-India seire juht Siim Sikkut ja välisministeeriumi esindaja; Eesti välisesinduste võrgustik – väliskomisjoni arvamuse kujundamine;

õiguskomisjonis – kell 12 ühisistung sotsiaalkomisjoniga, EAKL esimehe Harri Taliga initsiatiivil kohtutakse Eesti Ametiühingute Keskliidu esindajatega, arutusel on olulisemad probleemid nii kollektiivsete kui ka individuaalsete töösuhete regulatsioonis, mis enim häirivad igapäevast tööelu (ruum L 333); õiguskomisjonis kell 13:35 karistusseadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (140 SE);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 9 Riigikontrolli auditiaruande tutvustamine, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruumis L 263); 

Kohtumised:

Kell 11 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Makedoonia välisministri Nikola Poposkiga; kell 11.30 kohtub N. Poposkiga riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma, kell 12 Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas ning kell 12.45 kohtuvad Poposkiga Riigikogu Eesti-Makedoonia parlamendirühma liikmed eesotsas rühma esimehe Margus Hansoniga.

Kell 13 – Riigikogu Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühm kohtub Aserbaidžaani suursaadikuga Eestis Tofig Zulfugaroviga, kohtumisest võtab osa Riigikogu aseesimees Laine Randjärv.

Reede, 10. veebruar

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 avalik ühisistung koos majanduskomisjoni ja rahanduskomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, arutusel on euroala tulevik, ettekannetega esinevad SEBi privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel ning Eesti Välispoliitika Instituudi analüütik Ahto Lobjakas, otseülekannet saab näha aadressil: https://www.riigikogu.ee/index.php?id=31514; ELAKis seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta ja Euroopa Komisjoni teatisele „Avatud andmed – innovatsiooni, majanduskasvu ja läbipaistva juhtimise mootor“; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Tarbijavaidluste kohtuväline lahendamine ühtsel turul“, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse vastavat määrust ning tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, milles käsitletakse tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist (tarbijavaidluste veebipõhise lahendamise määrus); seisukoha andmine eelnõule „Euroopa Liidu Kohtu põhikirja ja selle I lisa muudatused“;

Üritused:

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb rahvusvahelise festivali „Sõpruse sild“ korraldajate ja toetajate kohtumisel Narvas.

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Tartu haridusmessi INTELLEKTIKA 2012.

Kell 16Laine Randjärv osaleb ajakirja Akadeemia seminaril Tartus.

*

Välislähetused:

5. – 6. veebruarini

Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osaleb Poolas Varssavis Euroopa Liidu parlamentide peasekretäride kohtumisel.

9. – 10. veebruarini

Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liikmed Sven Sester, Neeme Suur, Väino Linde ja Vladimir Velman osalevad Leedus Vilniuses BA komisjonide istungitel ja integreeritud stabiilsete finantsturgude teemalisel ümarlaual.

11. – 13. veebruarini

NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson ning liikmed Sven Mikser ja Mati Raidma osalevad Belgias Brüsselis NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee, majandusjulgeolekukomitee, poliitikakomitee ning teadus- ja tehnoloogiakomitee ühisistungil.

Riigikogu pressitalitus

                       

Tagasiside