Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 7. töönädal

6. – 9. novembrini

Emaspäev, 6. november

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord, mille kohaselt tuleb 7. töönädalal arutusele 30 küsimust. Peaminister Andrus Ansip vastab Riigikogu liikmete arupärimisele pronkssõduri valvega seotud kulude kohta (nr 247). Sellele järgneb vaba mikrofon kuni Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Päevakorra projekti leiad: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Arupärimised on aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 7. novembril toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) kohtumisel, kutsutud rahandusminister Aivar Sõerd; Eesti seisukohad erakorralisel töö-, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitse nõukogu (EPSCO) kohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Jaak Aab; seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu raamotsuse eelnõule teabevahetuse kohta vastavalt kättesaadavuse põhimõttele, kutsutud siseminister Kalle Laanet; Schengeni infosüsteemiga liitumine ja Schengeni õigusruumi laienemise probleemid, kutsutud siseminister Kalle Laanet.

Keskkonnakomisjonis – Euroopa Komisjoni  Euroopa Liidu merenduspoliitika roheline raamat „Euroopa Liidu tulevase merenduspoliitika suunas: Euroopa seisukoht ookeanide ja merede küsimuses”; välisõhu kaitse seaduse ja keskkonnajärelevalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (985 SE); looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE).

Kultuurikomisjonisotsuse “Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006-2015 heakskiitmine” eelnõu (948 OE); Vabariigi Valitsuse seaduse § 58 muutmise seaduse eelnõu (989 SE); huvikooli seaduse eelnõu (994 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (969 SE).

Maaelukomisjonisülevaade EL põllumajanduse ja kalanduse nõukogu 24. oktoobri istungist; Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu komisjoni raporti projekti arutelu (EL uute liikmesriikide integreerumisest ÜPPga); põllumajanduskindlustuse süsteem Hispaanias.

Majanduskomisjonis – Eesti Arengufondi seaduse eelnõu (861 SE); otsuse “Eesti riikliku turismiarengukava aastateks 2007-2013 kinnitamine” eelnõu (976 OE); planeerimisseaduse, ehitusseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (943 SE).

Põhiseaduskomisjonis – seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri; pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (963 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (937 SE).

Rahanduskomisjonis – riigilõivu seaduse eelnõu (1011 SE); 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE); tulumaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu  (992 SE); Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu ( 951 SE).

RiigikaitsekomisjonisInformatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas, kutsutud Kaitsejõudude Peastaabi ülema asetäitja kolonelleitnant Neeme Väli; rahuaja riigikaitse seaduse ja riigisaladuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (996 SE).

Sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, riigilõivuseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (886 SE); sotsiaalhoolekande seaduse, käibemaksuseaduse, rahvatervise seaduse, riigilõivuseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (918 SE); rahvatervise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt toiduseaduse, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, loomatauditõrje seaduse, veeseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (955 SE).

Väliskomisjonis – ülevaade 20. oktoobril Soomes Lahtis toimunud Euroopa Ülemkogu mitteametlikust kohtumisest, kutsutud peaminister Andrus Ansip; Eesti seisukohad 28.-29. novembril Riias toimuval NATO tippkohtumisel, kutsutud peaminister Andrus Ansip.

Õiguskomisjonis – keelatud rajatise kõrvaldamise seaduse eelnõu (1000 SE); sõjahaudade kaitse seaduse eelnõu (1001 SE).

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonis – kohtumine justiitsminister Rein Langiga; kokkuvõte Riigikogu liikmete, Vabariigi Valitsuse liikmete ja abiministrite ning maavanemate sügisesest vaheküsitlusest.

Riigieelarve kontrollimise erikomisjonis – Riigikontrolli auditi „Ülevaade riigi vara kasutamise ja säilimise kohta 2005. aastal” arutelu (http://www.riigikontroll.ee/arvamus.php?arvamus=54); laekunud Riigikontrolli aruanne.

Teisipäev, 7. november

Kell 10 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele 2 ning teisele lugemisele samuti 2 eelnõu.

Kultuurikomisjonis – kohtumine Eesti Arhitektide Liidu esindajatega; keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (902 SE).

MaaelukomisjonisEuroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus (990 SE).

Majanduskomisjonis – Rahvusvahelist Satelliitsideorganisatsiooni käsitleva kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (978 SE); riigivara tasuta võõrandmise küsimused; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu lipuriigi nõuete täitmise kohta arutelu.

Põhiseaduskomisjonis – otsuse “Eesti kodanike võitlusest Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise eest” eelnõu (933 OE); avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (935 SE).

Riigikaitsekomisjonis – otsuse „Tarmo Kõutsi kaitseväe juhataja ametist vabastamine” eelnõu (1015 OE).

Sotsiaalkomisjonis – töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (975 SE); rahvatervise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt toiduseaduse, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, loomatauditõrje seaduse, veeseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (955 SE).

Väliskomisjonis – kandidaadid Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohtadele Hiina Rahvavabariigis ja Rootsi Kuningriigis, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas ja suursaadikukandidaadid; väliskomisjoni kuulamised energiajulgeoleku teemal, Läänemere riikide energeetikaalane koostöö, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad ja Eesti Põlevkivi juhatuse esimees Lembit Kaljuvee.

Õiguskomisjonis – tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise eelnõu (966 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seadus eelnõu (967 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad.

Kohtumised:

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Ukraina suursaadiku Pavlo Kiriakoviga (esimehe külalistetuba).

Üritused:

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma osaleb Ungari suursaadiku kutsel fotonäituse “Revolutsioon Ungaris 1956.a.” avamisel (Piiskopi 2).

Kolmapäev, 8. november

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, kultuuriminister Raivo Palmaru ja minister Paul-Eerik Rummo.

Kell 14 algaval istungil teeb ülevaate riigi vara kasutamise ja säilimise kohta 2005. aastal riigikontrolör Mihkel Oviir. Kavas on 9 eelnõu teine lugemine, muuhulgas ka riigi 2006. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (986 SE) ning Eesti kõrgharidusstrateegia aastateks 2006-2015 heakskiitmise otsuse eelnõu (948 OE). Esimesele lugemisele tuleb samuti 9 eelnõu, teiste hulgas ka Eesti riikliku turismiarengukava 2007-2013 kinnitamise otsuse eelnõu (976 OE), perioodi 2007-2013 struktuuritoetuste seaduse eelnõu (999 SE) ning riigilõivuseaduse eelnõu (1011 SE).

Kohtumised:

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma kohtub Hollandi suursaadiku Henk van der Zwaniga (aseesimehe kabinet).

Üritused:

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Maret Maripuu esineb ettekandega „Riigi suhe heategevusse” SA Dharma (heategevusfond) korraldataval heategevuskonverentsil „Eesti heategevuse tänane päev”.

Neljapäev, 9. november

Kell 10 algavale istungile on kavandatud 6 eelnõu arutelu. Esimesel lugemisel on lapsele elatise tagamise seaduse eelnõu (924 SE), keelatud rajatise kõrvaldamise seaduse eelnõu (1000 SE) ning sõjahaudade kaitse seaduse eelnõu (1001 SE).

Kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE).

Maaelukomisjonis – kohtumine Eesti põllumajandustootjate Brüsseli esindajaga.

Majanduskomisjonis – riigihangete seaduse eelnõu (816 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kohtumine Eestisse akrediteeritud kaitseatašeedega (ruum 262).

Sotsiaalkomisjonis sotsiaalhoolekande seaduse, käibemaksuseaduse, rahvatervise seaduse, riigilõivuseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (918 SE); rahvatervise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt toiduseaduse, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, loomatauditõrje seaduse, veeseaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (955 SE).

Väliskomisjonis – valitsuse informatsioon Riigikogu väliskomisjoni 19.05.2005 soovituste täitmisest Eesti välispoliitika Venemaa strateegia kujundamisel Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames, kutsutud Riigikantselei esindaja; energiajulgeolek rahvusvahelise julgeoleku kontekstis, NATO tippkohtumise ettevalmistamine, kutsutud suursaadik NATO juures Harri Tiido.

Kohtumised:

Kell 13 – Riigikogu juhatus kohtub president Toomas Hendrik Ilvesega Kadriorus.

Üritused:

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma osaleb Eesti Kaubandus-Tööstuskoja 81. aastapäeva tähistamisega seotud üritustel (Kohtu 6).

Reede, 10 november

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 13.-14. novembrini toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Paet; informatsioon Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri, kutsutud välisminister Urmas Paet; Eesti seisukohad 13.-14. novembrini toimuval hariduse-, noorte- ja kultuurinõukogu kohtumisel, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kultuuriminister Raivo Palmaru; Euroopa Kontrollikoja aasta aruande esitlemine, kutsutud Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid.

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 13.-14. novembril Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil ning kaitseministrite kohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Paet, suursaadik Euroopa Liidu juures Väino Reinart; kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Ameerika Ühendriikides, kutsutud välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas ja suursaadikukandidaat.

Üritused:

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma esineb ettekandega Eesti osalemisest kosmoseprogrammis seminaril „Turbeuuringud julgeoleku teenistusse” (algus kell 9.30, Meriton Grand Hotell Tallinn).

Kell 15Ene Ergma osaleb Sooma saatkonnamaja juubeliüritustel (Kohtu 4).

Laupäev, 11. november

Kell 18 – Riigikogu esimees Toomas Varek osaleb Jõhvis Eesti Politsei 88. aastapäeva tähistamise üritustel.

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

 

 

 

Tagasiside