Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu I istungjärgu 8. töönädal 6. – 9. juunini

Esmaspäev, 6. juuni
 
Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 8. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele justiitsminister Kristen Michal ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. Arupärimised käsitlevad vastavalt lähisuhte vägivallakuritegusid (nr 6), õigusaktides sätestatud normide täitmist (nr 7), maaparandussüsteemide hooldustoetusi (nr 10) ning toiduainete hinnatõusu ja Euroopa Liidu ühist põllumajanduspoliitikat (nr 18). Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Kell 11 – komisjonide istungid
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13 Euroopa Komisjoni teatis „Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava“, kutsutud keskkonnaministeeriumi asekantsler Allan Gromov; Euroopa Komisjoni teatis „Energiatõhususe kava 2011“; Eesti seisukohad 10. juunil toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (energia) istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Einari Kisel; Eesti seisukohad 9.–10. juunini toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Kristen Michal, siseminister Ken-Marti Vaher;
kultuurikomisjonis – õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (13 SE); kohtumine Eesti Filmi Sihtasutuse (EFSA) esindajatega teemadel – Eesti Film 100 tähistamine 2012. aastal, filmipärandi taastamine ning ülevaade filmide tootmise ja levi olukorrast, osalevad EFSA tegevjuht Marge Liiske ja peaekspert Karlo Funk, Eesti Film 100 projektijuht Jaak Lõhmus, Tallinnfilmi juhataja Henry Kõrvits;
maaelukomisjonis – kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (54 SE); ülevaade toiduohutuse järelevalvest;
majanduskomisjonis – kohtumine Arengufondiga teemal kasvuvisiooni 2018 töö tulemustest - erinevad seired ja investeeringud; FinanceEstonia käivitamise hetkeseis; majanduskomisjoni ja Arengufondi koostöövõimalused; konkurentsiseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu algatamine (ruum L 332);
põhiseaduskomisjonis – Riigikohtu esimehe Märt Raski ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduse ühetaolise kohaldamise kohta; välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (43 SE);
rahanduskomisjonis – vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (42 SE); väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (8 SE); Euroopa Investeerimispanga ja Sihtasutuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla vahelisele laenule riigigarantii andmise otsuse eelnõu (49 OE);
riigikaitsekomisjonis – „Erna“ seltsi tegevus ja k.a augustis toimuv kaugluurepatrullide võistlus „Erna retk 2011“, kutsutud “Erna“ seltsi president kapten (r) Meelis Rätsep; NATO peakorteri avaliku diplomaatia osakonna korraldatav NATO-t tutvustav visiit Brüsselisse k.a 20.-21. oktoobrini; kaitseministeeriumi poolt k.a 28.-30. juunini korraldatav rahvusvaheline õiguskonverents Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide vahelise relvajõudude staatust reguleeriva kokkuleppe (NATO SOFA) 60. aastapäevaks;
sotsiaalkomisjonis – kohtumine Puuetega Inimeste Koja esindajatega, osalevad Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Monika Haukanõmm, tegevjuht Karin Hanga ja Koja noortöö spetsialist Getter Tiirik; riiklike peretoetuste seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (11 SE);
väliskomisjonis – ülevaade arengutest Venemaal ning Eesti ja Venemaa kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Vene Föderatsioonis Simmu Tiik; Balti Assamblee Eesti delegatsiooni prioriteedid Eesti eesistumise perioodil; Cotonou lepingu teistkordse muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (12 SE);
õiguskomisjonisväljasõiduistung siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusesse nn Sidemajja (Rahumäe tee 6);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 kohtumine Konkurentsiameti peadirektori Märt Otsa ja konkurentsiteenistuse järelevalveosakonna juhataja Juhan Põldroosiga teemal viimaste aastate arengud kartellijuhtumite ja teiste raskete konkurentsiõiguste rikkumiste menetlemisel ning Konkurentsiameti tegevus korruptsiooniriskide maandamisel (ruum L 241);
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 Riigikontrolli auditiaruanded: „Perearstiabi korraldus”, „Ehitustegevus kiire elanike arvu kasvuga omavalitsustes“ ning „Tulude vähenemise mõjud valdade ja linnade tegevusele perioodil 2009-2010“, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Merike Saks, rahandusministeeriumi, siseministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad (ruum L 333);
 
Üritused:
 
Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv avab Toompea lossi L-tiiva III korruse fuajees näituse „85 aastat juudi kultuurautonoomiat Eestis“. Näituse idee autor on Eesti Juudi Muuseum ja seda aitab korraldada Eesti Juudi Kogukond.
 
Teisipäev, 7. juuni
 
Kell 10 – täiskogu istung
 
Esimene lugemine – 10 eelnõu: Eesti Arengufondi nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu (53 OE), otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel õhuturbemissioonil Islandil“ eelnõu (59 OE), töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE), veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (55 SE), välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõud (56 SE) ja (57 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (1 SE), koolieelsete lasteasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (2 SE), riigivastutuse seaduse eelnõu (7 SE) ning tulumaksuseaduse § 48 muutmise seaduse eelnõu (4 SE).
 
Komisjonide istungid
 
keskkonnakomisjoniskell 14 väljasõiduistung Keskkonnaameti Viru regiooni;
majanduskomisjonis – riigikontrolli seaduse ja audiitortegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE); Euroopa Komisjoni valge raamat „Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava – konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas“; konkurentsiseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu.
põhiseaduskomisjonis – kell 14 ühine väljasõiduistung koos õiguskomisjoniga Õiguskantsleri Kantseleisse (Kohtu 8), kohtumine õiguskantsler Indrek Tederiga;
rahanduskomisjonis – kell 14 koduomanike maamaksust vabastamise seaduse eelnõu (51 SE); riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (10 SE); menetlusse esitatav stabiliseerimisreservi nõukogu liikmete tagasikutsumise ja uute liikmete nimetamise otsuse eelnõu; menetlusse esitatav Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu;
riigikaitsekomisjonis – kell 14 kaitseministeeriumi korraldatav NATO-teemaline briifing;
sotsiaalkomisjonis – kell 13 laste ja perede arengukava aastateks 2012-2020; erivajadustega varjupaigataotlejatele pakutavate teenuste kvaliteet Eestis ja võrdlus Euroopa Liidu õigusaktides sätestatuga ning teiste liikmesriikide praktikatega (ruum L 333);
väliskomisjonis – kell 14 majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi koostatud Aasia programmi arutelupaberi tutvustus; ülevaade Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi 2007-2013 (ENPI) Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi elluviimisest, Eesti seisukohtadest 2014+ finantsperspektiivi läbirääkimisteks ning Eesti-Vene kahepoolse piiriülese koostöö hetkeseisust (ruum L 332);
 
Üritused:
 
Kell 10.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Teaduste Akadeemia juhatuse istungil (Kohtu 6).
 
Kolmapäev, 8. juuni
 
Kell 13 – infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ning regionaalminister Siim Valmar Kiisler.
 
Kell 14 – täiskogu istung
 
Teine lugemine – 8 eelnõu: Euroopa Investeerimispanga ja Sihtasutuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla vahelisele laenule riigigarantii andmise otsuse eelnõu (49 OE); 2006. aasta rahvusvahelise troopilise puidu lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (26 SE); Cotonou lepingu teistkordse muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (12 SE); vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (42 SE); Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmisega seonduvalt rahuaja riigikaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE); väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (8 SE) ning äriseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (9 SE).
 
Esimene lugemine: kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (54 SE).
 
Üritused:
 
Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Tallinna Tehnikaülikoolis arengukonverentsil (TTÜ aula).
 
Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas kohtub Hispaania Euroopa Liidu asjade riigisekretäri Diego López Garrido’ga.

 

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub heategevusorganisatsiooni Lions-klubi rahvusvahelise 2. aseesimehe Wayne Madden’iga. Kohtumisest võtavad osa veel Riigikogu liikmetest Lions-klubi liikmed Urve Tiidus, Sven Sester, Meelis Mälberg, Viktor Vassiljev ja Ülo Tulik.

                       

Neljapäev, 9. juuni
 
Kolmas lugemine: väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (8 SE);
           
Teine lugemine: koduomanike maamaksust vabastamise seaduse eelnõu (51 SE).
 
Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta. Ettekandega esineb Riigikohtu esimees Märt Rask.
 
Komisjonide istungid:
 
keskkonnakomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE); välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE);
veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (55 SE);
kultuurikomisjonis – kell 14 haridus- ja teadusministeeriumi kuulamine teemal vene õppekeelega gümnaasiumide valmisolekust üleminekuks eestikeelsele aineõppele, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Kalle Küttis; kutseõppeasutuse seaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (6 SE);
majanduskomisjonis – lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (41 SE); kasuliku mudeli seaduse, patendiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (5 SE); meresõiduohutuse seaduse, riigilõivuseaduse ja sadamaseaduse muutmise seaduse eelnõu (25 SE); raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (27 SE);
põhiseaduskomisjonis – kell 15 ühisistung õiguskomisjoni ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoniga, päevakorras on õiguskantsleri ülevaade-analüüs isiku põhiõiguste järgimisest jälitustegevuses (rõhuasetusega teabevahetuse varjatud jälgimisele ja pealtkuulamisele), kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; elektroonilise hääletamise arendamise töögrupi moodustamine (ruum L 262);
rahanduskomisjonis – 10 min pärast täiskogu istungi lõppu tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE); makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvate seaduste ning investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (45 SE);
riigikaitsekomisjonis – 5 min pärast täiskogu istungi lõppu Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmisega seonduvalt rahuaja riigikaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE);
väliskomisjonis – kell 13 kandidaadid Eesti Vabariigi suursaadiku ametikohale Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Mehhiko Ühendriikides, asukohaga Washingtonis, suursaadiku ametikohale Ukraina Vabariigis ja Moldova Vabariigis, asukohaga Kiievis ning suursaadiku ametikohale Madalmaade Kuningriigis, asukohaga Haagis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadikukandidaadid; arutelu poliitilistest ja majanduslikest arengutest Lätis;
õiguskomisjonis – pärast ühisistungit kell 16.30 väljasõiduistung Muraste Piirivalvekooli;
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 12 – Riigikogu juhatuse liikmed kohtuvad Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega (Kadriorus).
 
Kell 14.15Ene Ergma osaleb integratsiooniprojekti Minu Riik 9. tööaasta lõpetamisel (sadamas Tallinki laeval).
 
Reede, 10. juuni
 
Kell 7 – Euroopa Liidu asjade komisjoni ja majanduskomisjoni ühine väljasõiduistung Narva Elektrijaamadesse, põlevkivitehasesse ja Estonia kaevandusse teemal „Eesti põlevkivienergeetika ja EL“.  
 
Kell 18 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Aleksandr Puškini 212. sünniaastapäevale pühendatud loominguõhtul (Jõhvi kontserdimaja).
 
Laupäev, 11. juuni
 
Kell 16 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb XII rühmvõimlemise maailmameistrivõistluste avamisel (Tartu).
 
*
 
Välislähetused:
 
4. – 11. juunini
 
Riigikogu Eesti-Kirgiisi parlamendirühma esimees Kalev Lillo osaleb Kirgiisis Biškekis lektorina Freedom House’i korraldatavas koolitusprogrammis.
 
6. – 8. juunini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Norras Oslos ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee istungil. Arutusel on rahvusparlamentide tegevus inimõiguste kaitsel, Euroopa Nõukogu võrdsuspõhimõtete deklaratsioon ja sellealane tegevus; religioonil põhinevate diskrimineerimise ja sallimatuse nähtuste vastane võitlus jpm. Toimub ka kuulamine Euroopa Inimõiguste Kohtu süsteemi hädaohtude teemal.
 
7. – 9. juunini 
 
Riigikogu maaelukomisjoni esimees Kalvi Kõva osaleb Suurbritannias Londonis GLOBE’i korraldataval foorumi „Euroopa ühise kalanduspoliitika reformimine“.
 
8. – 9. juunini
 
Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Tõnis Lukas osaleb Prantsusmaal Pariisis kollokviumil „Prantsusmaa ja Balti riikide parlamentide 20-aastane sõprus: minevik ja tulevik“.
 
9. – 11. juunini
 
Keskkonnakomisjoni esimees Tõnis Lukas osaleb Prantsusmaal Strasbourgis ENPA korraldataval 6. maailma veefoorumi parlamentaarse protsessi ettevalmistaval konverentsil. Konverentsi korraldamise eesmärgiks on teha parlamendiliikmete hääl kuuldavaks üleilmses veedebatis ning anda oma panus olulisemate veeteemade käsitlemisse.
 
9. – 11. juunini
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must osaleb Poolas Varssavis ja Olsztynis Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi laiendatud alalise komitee istungil.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside