Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 10. töönädal 6. – 9. aprillini

Esmaspäev, 6. aprill
 
Kell 15 algaval istungil vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele õiguskantsler Indrek Teder, peaminister Andrus Ansip, regionaalminister Siim Valmar Kiisler, rahandusminister Ivari Padar, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, kaitseminister Jaak Aaviksoo ning sotsiaalminister Hanno Pevkur. Arupärimised käsitlevad vastavalt kohaliku omavalitsuse autonoomia võimalikku rikkumist (nr 160), soolise võrdõiguslikkuse seaduse, võrdse kohtlemise seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu menetlemist (nr 248), töövõimetushüvitiste maksmise süsteemi muudatusi (nr 134), ebaseaduslikku olukorda Narva-Jõesuus (nr 135), kohaliku omavalitsuse autonoomia lõhkumist (nr 139), maavanemate institutsiooni reformi (nr 144), HIVi ja narkomaania ennetust (nr 145), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatusi (nr 148, nr 149 ja nr 218), regionaalministri tegevust (nr 150), õpetajate palku (nr 158), arstiabi kättesaadavust (nr 164), pensioni tõusu (nr 168 ja nr 239), tervishoiureformi koolides (nr 170), ekspordipoliitikat (nr 174), regionaalministri tegevust (nr 181 ja nr 155), kohalike omavalitsuste rahastamist kohalike teede korrashoiuks (nr 142), piiriületusproblemaatikat Kagu-Eestis ja Ida-Virumaal (nr 146), regionaalpoliitika strateegiat (nr 163), sotsiaalmajutusüksusi (nr 169), nimede eestistamise kampaaniat (nr 193), regionaalpoliitilise olukorra halvenemist (nr 194), Tartu ringtee silla finantseerimist (nr 195), Valga suurvalda (nr 196), Euroopa Liidu tõukefonde (nr 154), riigi osalusega ettevõtete kasumi jaotamist (nr 179), tuumaelektrijaamaga seonduvat (nr 220), rahanduspoliitikat (nr 221), palku riigiettevõtetes (nr 222), stabiliseerimisreservi (nr 223), SMS-laene (nr 224), Eesti Panka ja selle palgakorraldust (nr 225), lisaeelarvet ja majandusprognoosi (nr 226), kohalike omavalitsuste võimalikke finantsraskusi (nr 227), kehalise kasvatuse tunde (nr 212), noorsootöö tõhustamist ning ajaveetmise võimalusi (nr 213), õppetoetuste ja õppelaenu seadust (nr 214), koolieelse lasteasutuse seaduse muudatusi (nr 215 ja nr 216), õpilaskodusid (nr 217), Eesti Kunstiakadeemia rendilepingu sõlmimist (nr 219), kaitseministeeriumi eelarvet (nr 157), välisluure rahastamist (nr 184), hankeid kaitseministeeriumis (nr 185), Vabadussõja võidusammast (nr 186), sõjalise kaitse arengukava aastatel 2009-2018 (nr 187), riigi kohustuste üleandmist kohalikele omavalitsustele (nr 234), erivajadustega isikute riiklikku hoolekandeteenust (nr 235), tervise edendamist (nr 236), taastusraviteenust (nr 237), erakorralist pensionireservi (nr 238), tööhõivet (nr 247) ja ravijärjekordi (nr 273). Kokku vastatakse 56 arupärimisele.
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 13.45 Eesti esindatus Euroopa Liidus; kutsutud Eesti esindajad Regioonide Komiteest; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõule ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud Euroopa metroloogia teadusprogrammis;
keskkonnakomisjonis – ühisistung väliskomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, arutusele tulevad Vene-Saksa gaasitrassi „Nord Stream“ keskkonnamõjud ja Eesti seisukoha kujundamine keskkonnamõjude hinnangule Espoo konventsiooni raames, kutsutud keskkonnaministeeriumi, Eesti Mereinstituudi, Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi, Teaduste Akadeemia, TTÜ Küberneetika Instituudi ja välisministeeriumi esindajad, istungist võtab osa ka Riigikogu esimees Ene Ergma;
kultuurikomisjonis – põhikooli ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Rukki Seltsi esindajatega;
majanduskomisjonis – innovatsiooniteemaline kohtumine riigikantselei ning Eesti Teadus- ja Arendusnõukogu esindajatega; Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõu ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud Euroopa metroloogia teadusprogrammis; sadamaseaduse eelnõu (393 SE); riigivara tasuta võõrandamise küsimused (ruum L 333);
põhiseaduskomisjonis – Eesti inimarengu aruande 2008 arutelu;
rahanduskomisjonis kell 11.30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõu ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud Euroopa metroloogia teadusprogrammis; ülevaade rahandusministeeriumilt 2009. aasta riigieelarve täitmisest, reservidest ja kevadisest majandusprognoosist;
riigikaitsekomisjonis – rakenduskõrgkooli seaduse § 11 lõike 1² muutmise seaduse eelnõu (431 SE);
sotsiaalkomisjonis – meetmed tööturu olukorra parandamiseks, kutsutud sotsiaalminister Hanno Pevkur; loovisikute sotsiaalsed garantiid kutsutud kultuuriminister Laine Jänes;
väliskomisjonis – vt keskkonnakomisjonis;
õiguskomisjonis – Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse seoses Politsei- ja Piirivalveameti loomisega eelnõu (344 SE), politsei ja piirivalve seaduse eelnõu (343 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 14 juhised erakondadele ja üksikkandidaatidele Euroopa Parlamendi valimiskampaania rahastamise aruande koostamiseks ja esitamiseks;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 riigikontrolli aruande „Väärtuslike metsa-elupaikade kaitse Natura 2000 võrgustiku aladel” jätkuarutelu, kutsutud keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus (ruum L 333);
 
Teisipäev, 7. aprill
 
Kell 10 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele 2 eelnõu: jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE) ning karistusseadustiku § 522 muutmise seaduse eelnõu (418 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjoniskell 12 riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (436 SE) ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (457 SE);
kultuurikomisjoniskell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu arutelu Riigikogu konverentsisaalis;
maaelukomisjonis – Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja Nõukogule „Lihtsustatud ühine põllumajanduspoliitika Euroopas toob kõigile edu”; 
majanduskomisjoniskell 13 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse tulenevalt Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse ja Maanteeameti ühinemisest eelnõu (439 SE); rahvusvaheliste näituste konventsiooni ja selle muutmise protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (454 SE); ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE);
põhiseaduskomisjoniskell 13.15 kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (450 SE) ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (451 SE);
rahanduskomisjonis – (10 min pärast täiskogu istungi lõppu) hasartmängumaksu seaduse eelnõu (433 SE);
riigikaitsekomisjoniskell 14 ühine väljasõiduistung koos väliskomisjoniga Kaitseväe peastaapi, informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel sh Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning Bosnias ja Hertsegoviinas;
sotsiaalkomisjoniskell 13 arutusel on meetmed töökohtade loomiseks;
väliskomisjoniskell 13 ülevaade Eesti-Vene suhetest; kell 14 väljasõiduistung koos riigikaitsekomisjoniga;
õiguskomisjoniskell 13 parlamentaarse järelevalve teemad: õiguserikkujate nimede avalikustamine ning alaealiste vastu suunatud süütegude menetlemine ja karistused; notariaadiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (411 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (344 SE); politsei ja piirivalve seaduse eelnõu (343 SE);

 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 9.30 –Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Põlva puuetega inimeste esindajatega.
Kell 10.30Ene Ergma osaleb Teaduste Akadeemia juhatuse istungil.
Kell 11.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Läti presidendi Valdis Zatlersi pidulikul saabumistseremoonial Kadriorus.
Kell 11.30 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Hiina Kommunistliku Partei keskkomitee välissuhete osakonna aseministri Chen Fengxiang’iga (ruum L 240).
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis Marko Nautrase näituse MASS.
Kell 14Ene Ergma kohtub Hiina Kommunistliku Partei keskkomitee välissuhete osakonna aseministri Chen Fengxiang’iga.
Kell 15Ene Ergma kohtub Eesti Kvaliteediühingu klubi liikmetega (ruum L 262).
Kell 17 – Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland kohtub Viru-Nigula valla rahvaga (Viru-Nigula raamatukogus).
 
Kolmapäev, 8. aprill
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, rahandusminister Ivari Padar ja siseminister Jüri Pihl.
Kell 14 algaval istungil tuleb teisele lugemisele 3 eelnõu: Eesti Vabariigi ja Makedoonia Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (440 SE), tehnilise normi ja standardi seaduse ning halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE) ning sadamaseaduse eelnõu (393 SE).
Esimesele lugemisele on kavandatud samuti 3 eelnõu: liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (452 SE) ning biotsiidiseaduse eelnõu (446 SE).
 
Kohtumised:
 
Kell 12.45 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Eestisse visiidile saabuva Läti presidendi Valdis Zatlersiga.
 
Neljapäev, 9. aprill
 
Kell 10 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele tehnilise normi ja standardi seaduse ning halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (415 SE) ning esimesele lugemisele isikuandmete kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (430 SE).
 
Komisjonides:
 
majanduskomisjoniskell 12 innovatsiooniteemaline kohtumine majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, EASi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega; otsuse eelnõu “Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 kinnitamine” (443 OE);
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13 ülevaade majanduse hetkeolukorrast, kutsutud rahandusminister Ivari Padar ja rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak (ruum L 333);
 
Kohtumised:
 
Kell 13.45 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpilastega (Riigikogu hoones).
 
*      *      *
 
Välislähetused:
 
2. – 12. aprillini
 
Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni esimees Ivi Eenmaa, liikmed Marika Tuus ja Erki Nool ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul (osaleb 4. – 12. aprillini) osalevad Etioopias Addis Abebas IPU 120. assambleel. Peamised teemad, mis assambleel arutusele tulevad, käsitlevad rahu ja demokraatia ülesehitust ning arenguid ülemaailmse kriisi ajal. IPU alatised komiteed arutavad oma istungitel tuumarelvastumise vähendamise, kliimamuutuse, jätkusuutliku arengu ja taastuvenergiaga seotud küsimusi, samuti sõnavabadust ja õigust olla informeeritud. 5. aprilli toimub naisparlamendiliikmete kohtumine, kus on arutusel üleilmne finantskriis. Paneeldiskussioonidel keskendutakse muuhulgas laste väärkohtlemisega seotud probleemidele.
 
4. – 5. aprillini
 
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Jürgen Ligi ning liige Sven Mikser osalevad Leedus Vilniuses NATO PA alalise komitee istungil.
 
5. – 7. aprillini
 
Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb Tšehhis Prahas Euroopa liidu liikmesriikide parlamentide riigikaitsekomisjonide esimeeste konverentsil „Euroopa julgeoleku tänased väljakutsed”.
 
6. – 10. aprillini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb ENPA delegatsiooni koosseisus raportöörina Aserbaidžaanis Bakuus informatsiooni kogumise eesmärgil toimuval visiidil.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside