Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 10. töönädal

4. – 7. detsember

Esmaspäev, 4. detsember

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord, mille kohaselt on 10. töönädalaks kavandatud 32 päevakorrapunkti arutelu. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele minister Jaan Õunapuu ja kultuuriminister Raivo Palmaru ning toimub vaba mikrofon, mis kestab kuni Riigikogu liikmete kõnesoovide ammendumiseni.

Arupärimised leiad aadressilt: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Päevakorra projekti leiad: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Keskkonnakomisjonis – pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (1043 SE); Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 68/89/EMÜ toorpuidu liigitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, eelnõu; kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (905 SE); saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (984 SE); jäätmeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1044 SE).

Kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (1035 SE); Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuste muutmine seoses ringhäälingunõukogu uue liikme nimetamisega” eelnõu ja seletuskirja ülevaatamine.

Majanduskomisjonis – kindlustustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (995 SE); otsuse “Aktsiaseltsi Eesti Raudtee erastamislepingu poolte kokkuleppel lõpetamise ja aktsiaseltsi Eesti Raudtee enamusaktsiate omandamise heakskiitmine” eelnõu (1031 OE); lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1036 SE).

Põhiseaduskomisjonis – tulenevalt õiguskantsleri ettepanekust nr. 2 „erakonnaseaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega” erakonnaseaduse muutmise eelnõu algatamise arutelu, riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (1018 SE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (1041 OE). 

Rahanduskomisjonis – sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1032 SE); riigilõivuseaduse eelnõu (1011 SE); krediidiasutuste seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 1017 SE); üleliigse laovaru tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu  (1030 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (1019 SE); otsuse „Audiitori nimetamine riigikontrolli 2006. aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõu ettevalmistamine; 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Ants Laaneotsa kaitseväe juhataja ametisse nimetamise otsuse eelnõu (1033 OE).

Sotsiaalkomisjonis – rahvatervise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt toiduseaduse, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, loomatauditõrje seaduse ning veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (955 SE); töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu (928 SE).  

Õiguskomisjonis – probleemid päästeseaduse rakendamisel; vangistusseaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (964 SE); kohtutäituri seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, riigi õigusabi seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (972 SE).

Väliskomisjonis – kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, Eesti alalise esindaja ametikohale NATO juures Brüsselis. Kutsutud välisministeeriumi kantsler Matti Maasikas ja suursaadikukandidaat; kohtumine Euroopa Parlamendi liikme Tunne Kelamiga; arvamuse andmine: Riigikogu keskkonnakomisjoni menetluses olevale loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõule (1020 SE).

Riigieelarve kontrollimise erikomisjonis – Riigikontrolli auditi „Taastusravi korralduse tõhusus” arutelu, kutsutud sotsiaalminister Jaak Aab ja rahandusminister Aivar Sõerd (http://www.riigikontroll.ee/audit.php?audit=506).

Külalised:

4. – 10. detsembrini

Eesti riigi arenguabi raames on Eestis visiidil Georgia parlamendi ametnike delegatsioon. Visiidi käigus kohtutakse Riigikogu liikmete Andres Herkeli, Meelis Atoneni ja Mart Laariga, Riigikogu Kantselei ametnike, Maksu- ja Tolliameti peadirektori Enriko Aava, Avatud Eesti Fondi tegevjuhi Mall Hellami, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ametnike, Tallinna Börsi juhtkonna, Kaubandus- ja Tööstuskoja, Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi esindajate jpt.

Üritused:

Kell 8 – Riigikogu esimees Toomas Varek osaleb Mustapeade majas advendiaja algust tähistaval rahvuslikul palvushommikusöögil.

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek avab Riigikogu hoone vestibüülis Võrumaa valdade ning Võru linna käsitöömeistrite ja laste tööde näituse. Avamisel osalevad Võrumaa omavalitsuste juhid, volikogude esimehed, Võru Maavalitsuse ja Võrumaa Omavalitsuste Liidu esindajad. Näituse avamisele eelneb kell 13 Võrumaa omavalitsusjuhtide kohtumine Toompeal Kagu-Eestit esindavate Riigikogu saadikutega. Näitusele tulevad erinevad kudumid, puidust käsitöötooted, siidi- ja klaasimaal, kaltsuvaibad, villased- ja lapitekid, jõululinad ja kaunistused, padjad, linased tooted, heegelpits, masintikand, laastukorvid, keraamika, pehmed mänguasjad, hoidised ja palju muud. Ülevõrumaaline käsitöönäitus Toompeal saab Rõuge vallavalitsuse eestvedamisel teoks kuuendat korda. 

Teisipäev, 5. detsember

Kell 10 algaval istungil tuleb esimesele lugemisele presidendi esitatud otsuse eelnõu Ants Laaneotsa kaitseväe juhataja ametisse nimetamise kohta (1033 OE). Teisele lugemisele tuleb samuti 1 eelnõu.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – elektroonilise side seaduse ja ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (1024 SE); uuringu „Eesti elanikud ja internet” esitlus.

Majanduskomisjonis – raudteeseaduse ja teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (1039 SE); elektriohutusseaduse eelnõu (1045 SE); otsuse “Transpordi arengukava 2006-2013 kinnitamine” eelnõu (1028 OE).

Põhiseaduskomisjonis – riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (1004 SE); avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (935 SE).

Riigikaitsekomisjonis – informatsioon Riias toimunud NATO tippkohtumisest.

Sotsiaalkomisjonis – kohtumine pensionäride organisatsioonide esindajatega; töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seadus (975 SE); Eesti Tööandjate Keskliidu pöördumine sotsiaalmaksu miinimummäära tõstmiseks.

Õiguskomisjonis – autoriõiguse seaduse, patendiseaduse, kasuliku mudeli seaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse, mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, korruptsioonivastase seaduse, konkurentsiseaduse, karistusseadustiku, relvaseaduse, alkoholiseaduse, maksukorralduse seaduse, väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku rakendamise seaduse ja elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (931 SE).

Väliskomisjonis – välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul neljapäeval, 7. detsembril – valitsuse ettekanne. Kutsutud välisminister Urmas Paet ja poliitika planeerimise osakonna peadirektor Raul Mälk; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul neljapäeval, 7. detsembril – väliskomisjoni ettekanne.

Kohtumised:

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek kohtub Austria suursaadiku Jakub Forst-Battagliaga (esimehe külalistetuba).

Üritused:

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma esineb ettekandega Põlvamaa külaliidrite tunnustamise üritusel.

Kolmapäev, 6. detsember

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kaitseminister Jürgen Ligi, majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar ning minister Paul-Eerik Rummo.

Kell 14 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele 6 valitsuse algatatud eelnõu. Teisele lugemisele 10 eelnõu, teiste hulgas ka valitsuse esitatud AS Eesti Raudtee erastamislepingu poolte kokkuleppel lõpetamise ja AS Eesti Raudtee enamusaktsiate omandamise heakskiitmise otsuse eelnõu (1031 OE), töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu (928 SE) ning Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE). Esimesele lugemisele on kavandatud 6 eelnõu, muuhulgas ka isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (964 SE).

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis ja väliskomisjonis – toimub ELAKi ja väliskomisjoni ühisistung, kus tulevad arutusele Eesti seisukohad 14. – 15. detsembrini toimuval Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Andrus Ansip.

Kohtumised:

Kell 10.45 – Riigikogu rahanduskomisjon kohtub Saksamaa rahandusministeeriumi parlamentaarse riigisekretäri Barbara Hendricks’iga.

Kell 11.35   –   väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Türgi riigiministri ja Euroopa Liidu asjade pealäbirääkija Ali Babacaniga

Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland kohtub Ali Babacan’iga.

Külalised:

6. – 8. detsembrini

Eestis on visiidil Saksamaa Liidupäeva delegatsioon eesotsas Liidupäeva liikme Bartholomäus Kalb’iga. Bundestagi delegatsioon viibib Eestis seoses Bundestagi praktikaprogrammi valikvestlusvooru läbiviimisega, mis toimub neljapäeval, 7. detsembril algusega kell 9. Vestlusvoorus valitakse välja kolm Eesti noort, kes pääsevad end täiendama Saksamaale. Reedel, 8. detsembril kell 9 võtab delegatsiooni vastu Riigikogu esimees Toomas Varek. Kell 10.15 toimub kohtumine Tallinna Ülikooli rektori Rein Rauaga.

Neljapäev, 7. detsember

Kell 10 algaval istungil on päevakorra projekti kohaselt kavas olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu, kus ettekande teevad välisminister Urmas Paet ja Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa. Kolmandale lugemisele on planeeritud 4 ja esimesele lugemisele tuleb 1 eelnõu.

Komisjonides:

Maaelukomisjonis – ülevaade Eesti kalanduse strateegia 2007-2013 ja kalanduse rakenduskava 2007-2013 ettevalmistamisest.

Majanduskomisjonis – tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (577 SE); õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1010 SE); riigihangete seaduse eelnõu (816 SE).

Põhiseaduskomisjonis – ümarlaud seonduvalt Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (974 SE) menetlemisel tõstatatud küsimuste aruteluga (L262).

Sotsiaalkomisjonis – töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu (928 SE); töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (975 SE).

Kohtumised:

Kell 12.30 – ELAKi esimees Kristiina Ojuland kohtub Makedoonia välisministri Antonio Milosokiga.

Üritused:

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Maret Maripuu avab Toompea lossi lõunatiiva III korruse fuajees laste jõuluteemaliste joonistuste näituse ja autasustab joonistusvõistluse võitjaid.

Kell 13.30 – Ene Ergma esineb ettekandega „Eksoplaneedid – meie lootus või lootusetus” ajakirja Horisont 40. aastapäevale pühendatud aktusel (Kohtu 6).

Reede, 8. detsember

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kohtumine Eesti Alalise Esindajaga ELis Väino Reinartiga; Eesti seisukohad 11.-12. detsembrini toimuval üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Paet; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule laevaomanike tsiviilvastutuse ja finantstagatiste kohta, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar; Eesti seisukohad 11.-12. detsembrini toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar; seisukoha andmine ja subsidiaarsuspõhimõtte hindamine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu suhtes; seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu määruse eelnõule, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2201/2003 seoses kohtualluvusega ning abieluasjades kohaldatavat õigust käsitlevate eeskirjade kehtestamisega; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse eelnõule, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 68/89/EMÜ toorpuidu liigitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Väliskomisjonis – Eesti seisukohad 11.-12. detsembril toimuval Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istungil. Kutsutud välisminister Urmas Paet ja Eesti suursaadik, alaline esindaja EL juures Väino Reinart.

Kohtumised:

Kell 10.20Toomas Varek võtab vastu Eestisse visiidile saabuva Poola välisministri Anna Fotyga (esimehe külalistetuba).

Kell 10.45 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Anna Fotyga’ga.

Üritused:

Kell 12Ene Ergma osaleb Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu 80. aastapäevale pühendatud konverentsil (Tartu, Lossi 25).

Kell 18Toomas Varek osaleb Väike-Maarja valla 15. aastapäeva tähistamisega seotud üritustel rahvamajas.

*      *     *

Välislähetused:

3. – 4. detsembrini

Riigikogu aseesimees Ene Ergma osaleb Soomes Helsingis Euroopa Komisjoni, Soome Haridusministeeriumi ja Soome Akadeemia korraldataval seminaril „Naised, teadus ja otsuste tegemine”.

3. – 5. detsembrini

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland ja aseesimees Liina Tõnisson osalevad Brüsselis Soome Eduskunna ja Euroopa Parlamendi Euroopa Liidu tulevikku käsitleval ühiskohtumisel. Arutusel on Euroopa Liidu finantseerimise küsimused tulevikus, energiapoliitika ja roll konfliktide ennetamisel (http://www.futureofeurope.europarl.europa.eu).

4. – 9. detsembrini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb Ameerika Ühendriikides Washingtonis CSIS energia teemalistel seminaridel ja rahvusvahelisel ekspertsümpoosionil „Maailmavaated, rahvusvahelised suhted ja globaliseerumine”.

6. – 14. detsembrini

Riigikogu NATO Parlamentaarse assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser osaleb Ameerika Ühendriikides Washingtonis ja Norfolkis NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee transatlantilise koostöö alakomitee istungitel ning parlamentaarsel transatlantilisel foorumil. 

7. – 9. detsembrini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Toomas Alatalu osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA kultuuri-, teadus- ja hariduskomisjoni istungil. Arutusel on muuseumidega seonduv: tutvumine Euroopa Nõukogu 2007. a. muuseumiautasu kandidaatide nimekirjaga ja Euroopa Muuseumi Foorum; Kaukaasia, Kreeka, Rumeenia ja Türgi kultuuripärandi küsimused; toimub kohtumine Europa Nostra (organisatsioon Euroopa kultuuridevahelise dialoogi edendamiseks) esindajatega; käsitletakse ajakirjanduspärandi küsimusi.

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside