Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, sündmustest ja välislähetustest.

Riigikogu V istungjärgu 16. töönädal

30. mai – 2. juuni 2005

Esmaspäev, 30. mai

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord, mille projekti järgi tuleb täiskogu istungitel arutusele 20 teemat. Pärast istungi lõppu algab vaba mikrofon, millel Riigikogu liikmetel on võimalik esineda kõnedega.

Töönädala päevakorra leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 2.-3. juunil toimuval EL-i sise- ja justiitsküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud siseminister Kalle Laanet ja justiitsminister Rein Lang.

Keskkonnakomisjonis – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (615 SE); Riigikogu otsuse ”Eesti säästva arengu riikliku strateegia ”Säästev Eesti 21” kinnitamine” eelnõu (619 OE).

Kultuurikomisjonis – ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse täiendamise ja muutmise seaduse eelnõu (633 SE); koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (636 SE).

Maaelukomisjonis – maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (638 SE); loomatauditõrje seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Majanduskomisjonis – arutusel riigivara võõrandamisega seotud küsimused.

Põhiseaduskomisjonis – presidendi otsuse ”Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse väljakuulutamata jätmine” arutelu; Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (620 SE ); Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (621 SE); psühhiaatrilise abi seaduse alusel vabaduse võtmise korra põhiseaduspärasuse arutelu (Eesti Patsientide Esindusühingu kirja ja sellele antud õiguskantsleri vastuste alusel); Riigikogu otsuse ”Riigieelarve kontrollikomisjoni moodustamine” muutmise eelnõu (644 OE).

Rahanduskomisjonis – struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (630 SE); tulumaksuseaduse ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse¹ eelnõu (658 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE).

Riigikaitsekomisjonis – Eesti kaitseväe üksuste osalemine rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis ja Kosovos, kutsutud viitseadmiral Tarmo Kõuts. Kaitseväe distsiplinaarseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE); kaitseväeteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (628 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse § 60 muutmise seaduse eelnõu (627 SE).

Sotsiaalkomisjonis – Riigikogu otsuse "Eesti Haigekassa nõukogu nimetamine" eelnõu algatamise arutelu. Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE); Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) töö- ja kutsealast diskrimineerimist käsitleva konventsiooni (nr 111) ratifitseerimise seaduse eelnõu (640 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE).

Väliskomisjonis – ühisistung riigikaitsekomisjoniga (ruumis L 241), arutusel Eesti kaitseväe üksuste osalemine rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis ja Kosovos, kutsutud kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts. Välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 7. juunil 2005 – Vabariigi Valitsuse ning väliskomisjoni ettekanded. Arutelule kutsutud välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhataja Raul Mälk.

Õiguskomisjonis – kinnisasja sundvõõrandamise seaduse, täitemenetluse seadustiku, teeseaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (647 SE); komisjoni poolt kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu; tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (273 SE).

Üritused:

Eestisse saabub kahepäevasele visiidile Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjoni (EP AFCO) delegatsioon, mida juhib komisjoni esimees Jo Leinen. Kavas on kohtumised Riigikogu, valitsuse ja Riigikantselei EL-i sekretariaadi esindajatega. Õhtul võtab külalised vastu Riigikogu esimees Ene Ergma.

Teisipäev, 31. mai

Kell 10 algaval istungil peab Eesti Panga president Vahur Kraft ettekande Eesti Panga 2004. aastaaruande ning finantsinspektsiooni juhatuse esimees Andres Trink ettekande finantsinspektsiooni 2004. aastaaruande kohta. Järgnevalt on istungil kavas menetleda kuute eelnõu, millest neli tuleb esimesele ja kaks teisele lugemisele.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõud (641 SE ja 646 SE). Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuste muutmine seoses ringhäälingunõukogu uue liikme nimetamisega" eelnõu ettevalmistamine.

Maaelukomisjonis – tutvumine loomsete jäätmete käitlemise tehasega.

Riigikaitsekomisjonis – arutusel riigikaitselised hankekavad aastateks 2005 – 2010, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad.

Sotsiaalkomisjonis – riikliku pensionikindlustuse seaduse § 28 muutmise seaduse eelnõu (631 SE); Riigikogu otsuse "Eesti Haigekassa nõukogu nimetamine" eelnõu; töötajate usaldusisiku seaduse täiendamise seaduse eelnõu (605 SE).

Väliskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, mis kehtestab liikmesriikide välistel maismaapiiridel toimuva kohaliku piiriliikluse eeskirjad ning muudab Schengeni konventsiooni ja ühiseid konsulaarjuhiseid – väliskomisjoni arvamus.

Õiguskomisjonis – arvamuse andmine ELAK-ile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (273 SE).

Üritused:

Eestisse saabub kahepäevasele visiidile Austria Vabariigi parlamendi president Andreas Khol koos teda saatva delegatsiooniga.

Kell 9 – põhiseaduskomisjoni ja ELAK-i liikmed kohtuvad Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjoni (EP AFCO) delegatsiooniga.

Kell 12 – toimub pressikonverents, millel ajakirjanike küsimustele vastavad Euroopa Parlamendi põhiseaduskomisjoni esimees Jo Leinen, Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland.

Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma võtab vastu Soome parlamendi esimehe Paavo Lipponeni.

Kolmapäev, 1. juuni

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning kaitseminister Jaak Jõerüüt. Kell 14 algaval istungil tuleb esimese päevakorrapunktina arutusele presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus. Järgnevalt arutatakse üheksat eelnõu, millest neli tuleb esimesele, kolm teisele ja kaks kolmandale lugemisele. Kolmandale lugemisele tuleb valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (628 SE) ning Vabariigi Valitsuse seaduse § 60 muutmise seaduse eelnõu (627 SE).

Üritused:

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma võtab vastu Austria Vabariigi parlamendi presidendi Andreas Kholi. Järgnevalt kohtub Khol president Arnold Rüütliga. Kavas on kohtumised ELAKi komisjoni esimehe Kristiina Ojulandi ja väliskomisjoni esimehe Enn Eesmaaga. Kell 16.30 võtab Austria parlamendi presidendi vastu peaminister Andrus Ansip.

Kell 14 Ene Ergma tervitab Riigikogu ees pokurõõmu rongkäigust osavõtjaid, kes on kostümeeritud pokuks või mõneks muuks Edgar Valteri autoriraamatutest pärinevaks tegelaseks. Rongkäik siirdub Toompealt Vabaduse väljaku kaudu Raekoja platsile. Kell 17 osaleb Ergma Vihterpalu mõisa avamisel.

Neljapäev, 2. juuni

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda kahte eelnõu, mis mõlemad tulevad kolmandale lugemisele. Riigikogu liikme Katrin Saksa algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (637 SE) ja Riigikogu liikmete Jarno Lauri, Koit Prantsu, Mart Nuti, Jaanus Marrandi ja Ela Tomsoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (620 SE).

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – kohtumine haridus- ja teadusministri Mailis Repsiga.

Põhiseaduskomisjonis – Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (645 SE). Rahvastikuregistri seaduses ilmnenud probleemi lahendamise võimaluste arutelu.

Sotsiaalkomisjonis – vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (650 SE); riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 muutmise seaduse eelnõu (651 SE).

Õiguskomisjonis – tunnistajakaitse seaduse eelnõu (486 SE); väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE).

Reede, 3. juuni

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 6.-7. juunil toimuval konkurentsivõime nõukogu kohtumisel. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis kehtestab liikmesriikide välistel maismaapiiridel toimuva kohaliku piiriliikluse eeskirjad ning muudab Schengeni konventsiooni ja ühiseid konsulaarjuhiseid.

Üritused:

Kell 10 – Rahvusraamatukogu kuppelsaalis toimub järjekordne Riigikogu teabepäev teemal "Ravi kättesaadavus ja ravikvaliteet” ehk laiemalt – õigus tervisele, mis see on? Teabepäeval osalevad kõikide fraktsioonide esindajad, üritust juhib Riigikogu aseesimees Toomas Varek. Teabepäeva partneriks on Eesti Patsientide Esindusühingu ja nende erinevate alaliitude esindajad.

***

Välislähetused

2. juuni

Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa, aseesimees Marko Mihkelson ning liikmed Toomas Alatalu ja Ela Tomson on väliskomisjoni töövisiidil Eduskunna kutsel.

2. – 5. juunini

Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed Raivo Järvi (2.-3.6) ja Tiit Tammsaar (2. – 5.6) osalevad Budapestis uute Euroopa Liidu liikmesriikide Euroopa Liidu asjade komisjonide delegatsioonide konverentsil.

2. – 4. juunini

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Jüri Tamm osaleb Palangas BA sotsiaalkomisjoni töös.

1. 3. juunini

Sotsiaalkomisjoni liikmed Tõnis Kõiv ja Urmo Kööbi osalevad Luksemburgis konverentsil ”Suitsetamisvaba Euroopa”.

30. maist – 1. juunini

ENPA Riigikogu delegatsiooni juht Marko Mihkelson (30.-31.5) ja liige Andres Herkel (30.5-1.6) osalevad Pariisis ENPA poliitika- ja monitooringukomiteede töös.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside