Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 16. töönädal 3. – 6. juunini

Esmaspäev, 3. juuni

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 16. töönädala päevakord. Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad peaminister Andrus Ansip, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, siseminister Ken-Marti Vaher ning sotsiaalminister Taavi Rõivas. Arupärimised käsitlevad vastavalt välispoliitilisi eesmärke (nr 323), kalanduspoliitika ja kalandusvaldkonna reguleerimist Peipsi järvel (nr 327), väljarännet (nr 335), Maanteeameti liiklusregistri büroode altkäemaksujuhtumite statistikat (nr 324), teedeehitust ja -hooldust (nr 331), Isamaa ja Res Publica Liidu elamislubade probleemi (nr 330), elektroonilise sigareti tarbimise reguleerimist ja mõju tervisele (nr 322), toimetulekutoetusi (nr 325) ning abi- ja rehabilitatsioonivahendite sooduslaenutust ja -müüki (nr 326).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13 Riigikogu alaline esindaja Euroopa Parlamendi juures Malle Kuuler annab ülevaade poolaasta tegevustest; Riigikogu otsuse eelnõu arvamuse kohta, miks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, milles muudetakse nõukogu direktiive seoses mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamisega suurte äriühingute ja kontsernide poolt, ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele; Eesti seisukohad 6. – 7. juunini toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; Eesti seisukohad 6. – 7. juunini toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur ning siseminister Ken-Marti Vaher; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustele, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem ning registreeritud reisijate programm (E-piiride pakett); arvamus Eesti seisukohtadele Euroopa Komisjonile antava mandaadi kohta, mille alusel räägitakse läbi Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide kaubandus- ja investeerimispartnerluse kokkulepet;

keskkonnakomisjonis – keskkonnaorganisatsioonide tegevus; arvamus Eesti seisukohtade osas keskkonda sattunud plastijäätmeid käsitleva Euroopa strateegia rohelise raamatu kohta (ruum L 241);

kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse eelnõu (394 SE); kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE); arvamuse Eesti seisukohtade osas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb kolmandate riikide kodanike teadustöö, õpingute, õpilasvahetuse, tasustatud ja tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimusi; muuseumiseaduse eelnõu (374 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE);

maaelukomisjonis – söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (431 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (432 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10 konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE); ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (429 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise eelnõu osas ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse nõukogu määrust ühenduse kaubamärgi kohta, osas;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 Rahvakogu ettepanekute menetlemise tegevus- ja ajakava määramine, arutelu on avalik, toimub veebiülekanne aadressil: https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840; arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, mis käsitleb Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse ametit (Europol), kohta ning Euroopa Komisjoni teatise „Õiguskaitsealase Euroopa koolituskava koostamine“ kohta (ruum L 333);

rahanduskomisjonis – ülevaade Eesti Panga 2012. aasta aruandest;

riigikaitsekomisjonis – arutusel on kaitsetööstusega seonduv, kutsutud kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute asekantsler Ingvar Pärnamäe;

sotsiaalkomisjonis – arutusel on raport “Kvaliteetse ja jätkusuutliku apteegiteenuse kättesaadavuse tagamisest lähtuvalt õiguskantsleri ettepanekust nr 20 üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirangu kohta”, osalevad Patsientide Nõukoja, Apteekrite Liidu, Apteekide Ühenduse, Konkurentsiameti, sotsiaalministeeriumi, Ravimitootjate Liidu, Ravimiameti ja Poliitikauuringute Keskuse Praxis esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

väliskomisjonis – ülevaade arengutest Süürias, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur Erik Männik ja välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 4. – 5. juunini Brüsselis toimuval NATO kaitseministrite kohtumisel, kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu ja kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Sven Sakkov;

õiguskomisjonis – seisukoha kujundamine Kaitsepolitseiameti peadirektori kandidaadi suhtes, kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher ning KaPo peadirektori kandidaat Arnold Sinisalu; väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (375 SE);  karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (413 SE);

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30 avalikustamisele kuuluvate deklaratsioonide läbivaatamine;

riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 edasine tegevus seoses Kagu-Eesti, Pihkva ja Petseri töövisiidil tekkinud teemadega; raporti koostamine ja ajakava kinnitamine (ruum L 333), istung on avalik, otseülekanne aadressil: https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840

Kohtumised ja üritused

Eestis on 2. – 4. juunini visiidil Tšehhi parlamendi spiiker Miroslava Němcová koos Tšehhi parlamendi delegatsiooniga. Esmaspäeval, 3. juunil kell 10 kohtub Miroslava Němcová Riigikogu esimehe Ene Ergmaga, kell 11 tutvub Tšehhi parlamendi delegatsioon Rahvusraamatukoguga, kell 12.40 kohtub külalistega Riigikogu aseesimees Jüri Ratas, kell 14.10 algab kohtumine Riigikogu Eesti-Tšehhi parlamendirühmaga (ruum L 240). Teisipäeval, 4. juunil kell 11 võtab Němcová koos teda saatva delegatsiooniga vastu peaminister Andrus Ansip, kell 12.10 kohtutakse Riigikogu kultuurikomisjoni esimehe Urmas Klaasiga. Visiidi käigus külastatakse veel KUMU kunstimuuseumi ning Eesti ITK Demokeskust.

Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma avab seoses 1. juunil tähistatava rahvusvahelise lastekaitsepäevaga Riigikogu hoone vestibüülis Eesti Lasterikaste Perede Liidu lapitekkide näituse „Lapitekimaania“.

Kell 14.45 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb MTÜ Polis konverentsil “Riigi keskvalitsus ja kohalik omavalitsus – oodatud stabiilsus või kardetud reformid?”

Teisipäev, 4. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Eesti Panga president Ardo Hansson esineb Riigikogu ees ettekandega Eesti Panga 2012. aasta aastaaruandest.

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein esineb ettekandega Finantsinspektsiooni 2012. aasta aastaaruandest.

Teine lugemine: Paldiski omavalitsuse korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE).

Esimene lugemine – 5 eelnõu: ravimiseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõu (400 SE), tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (422 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (410 SE) ning Rahvusraamatukogu seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE).

Komisjonides

kultuurikomisjonis – kell 14 õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (334 SE); kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE);   muuseumiseaduse eelnõu (374 SE) ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE);

majanduskomisjonis – kell 14 varustuskindluse aruande tutvustus;

põhiseaduskomisjonis – kell 14 välismaalaste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (425 SE); arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb kolmandate riikide kodanike teadustöö, õpingute, õpilasvahetuse, tasustatud ja tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimusi; välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (354 SE); arvamus Riigikohtule riigilõivuseaduse sätete põhiseaduspärasuse kohta;

riigikaitsekomisjonis – kell 14 informatsioon Eesti Kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel, kutsutud Kaitseväe peastaabi ülema kt mereväekapten Igor Schvede;

sotsiaalkomisjonis – kell 14 avalik istung teemal „Puude taga on inimene“ Riigikogu konverentsisaalis, otseülekanne aadressil: https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840

väliskomisjonis – kell 14 Eesti seisukohad Euroopa Komisjonile antava mandaadi kohta, mille alusel toimuvad Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide kaubandus- ja investeerimispartnerluse kokkuleppe läbirääkimised, kutsutud välisministeeriumi välismajanduspoliitika ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart;

Üritused

Kell 7 – Eesti lipu päeva puhul kutsuvad Riigikogu juhatus ja Eesti Lipu Selts rahvast üles kogunema riigilipu Pika Hermanni torni heiskamise pidulikule tseremooniale Toompeal Kuberneri aias. Kõnega esinevad Riigikogu esimees Ene Ergma ning Eesti Lipu Seltsi esimees Trivimi Velliste. Üritusest võtavad osa Kaitseliidu liputoimkonnad, skaudid, gaidid, mitmed seltsid ja ühingud oma lippudega, samuti koorid ja Kaitseväe orkester. Sinimustvalge lipu pühitsemisest Otepääl möödub 129 aastat.

Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb avakõnega Eesti Riigikontrolli koosolekul (Radisson Blu hotell);

Kell 13 – Ene Ergma osaleb EASi kosmosebüroo korraldataval sümpoosionil „Kosmose õigus ja sellest tulenevad võimalused ja kohustused Eestile“ (ruum L 333).

Kolmapäev, 5. juuni

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (394 SE) ning jäätmeseaduse § 131 muutmise seaduse eelnõu (421 SE).

Teine lugemine – 5 eelnõu: Euroopa Meteoroloogiasatelliitide Kasutamise Organisatsiooni asutamise konventsiooni ja selle muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (411 SE), Euroopa Meteoroloogiasatelliitide Kasutamise Organisatsiooni eesõiguste ja puutumatuse protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (412 SE), veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (391 SE), kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE) ning väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (375 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE) ning ühistranspordiseaduse eelnõu (404 SE).

Neljapäev, 6. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikohtu esimees Märt Rask annab Riigikogule ülevaate kohtukorraldusest, õigusemõistmisest ja seaduste ühetaolise kohaldamisest.

Teine lugemine: õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (334 SE).

Esimene lugemine: otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis” eelnõu (437 OE).

Komisjonides

keskkonnakomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu välisõhu kaitse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (434 SE);

kultuurikomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (334 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 14 riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (399 SE); riikliku matusetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (418 SE);

väliskomisjonis – kell 13.30 väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamised: kütus ja julgeolek, kutsutud Eesti Õliühingu juhataja Toomas Saks ja Eesti Vedelkütusevaru Agentuuri juhataja Alan Vaht;

Kohtumised ja üritused

6. – 7. juunini on Eestis visiidil Flandria parlamendi spiiker Jan Peumans koos parlamendi delegatsiooniga. Neljapäeval, 6. juunil kell 9 kohtub Flandria parlamendi delegatsiooniga Riigikogu esimees Ene Ergma, kohtumisest võtavad osa ka majanduskomisjoni esimees Kaja Kallas ja väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa.  Kell 13 tutvuvad külalised Tartu Ülikooliga ning kell 17 külastavad Ene Ergma ja Flandria spiiker Jan Peumans Tõravere Observatooriumi, kus kohtutakse ka EstCube-1 meeskonnaga. Reedel, 7. juunil toimuvad kohtumised majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis ning külastatakse Tallinna ning Muuga sadamaid.

Kell 13 – Ene Ergma esineb ettekandega Tallinna Ülikooli magistrantide seminar-praktikumil (ruum L 333).

Reede, 7. Juuni

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 10. juunil toimuval EL transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule keskkonda sattunud plastikjäätmeid käsitleva Euroopa strateegia osas; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja määruse eelnõule, millega muudetakse nõukogu määrust ühenduse kaubamärgi kohta; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule kolmandate riikide kodanike teadustöö, õpingute, õpilasvahetuse, tasustatud ja tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse ja au pair´ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta;

Kohtumised ja üritused

Eestis on töövisiidil Läti parlamendi õiguskomisjon. Kell 9 kohtutakse riigi peaprokuröri Norman Aasa, kell 10.30 justiitsministeeriumi kantsleri Margus Sarapuuga. Kell 11.15 algab kohtumine Riigikogu õiguskomisjoniga.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Tehvandi Spordikeskuse peahoone avamisel (Otepää).

Välislähetused

2. – 3. juunini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA sotsiaalkomitee istungil. Arutusel on laste õiguste ja laste vaesuse probleemid, energia olulisus kestva arengu seisukohalt, toidu ohutusega seotud küsimused, suurlinnade heaperemehelik valitsemine jpm.

2. – 8. juunini

Riigikogu liige Mati Raidma osaleb Itaalias Sitsiilias Acireales UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination) erikursustel. Kursustel on fookuses UNDACi roll hädaolukorra hindamisel.

5. – 6. juunini

Riigikogu aseesimees Laine Randjärv võtab Vene Föderatsioonis Kaliningradis osa Läänemeremaade Nõukogu välisministrite kohtumisest, kus ta esineb regionaalse parlamentaarse koostöö teemalise kõnega.

5. – 7. juunini

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb Prantsusmaal Pariisis ENPA poliitikakomitee istungil. Arutusele tulevad olukord Lähis-Idas, OECD tegevus 2012 – 2013, partnerlussuhted Maroko parlamendiga ning olukord Valgevenes ja olukord Tuneesias.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside