Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Riigikogu VI istungjärgu 3. töönädal 28. septembrist – 1. oktoobrini

Esmaspäev, 28. september

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele siseminister Marko Pomerants ja sotsiaalminister Hanno Pevkur. Arupärimised käsitlevad vastavalt valimisvabaduse riivet (nr 309), väidetavalt sotsiaalministeeriumi rahastatud Reformierakonna kampaaniat (nr 301), tervishoiu ja arstiabi rahastamist (nr 308) ning pensionide vähendamist (nr 310).
 
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 14 Eesti seisukohad 1. – 2. oktoobrini toimuval majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) mitteametlikul kohtumisel, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi;
kultuurikomisjonis – arutelu põhikooli ja gümnaasiumi riiklikest õppekavadest;
maaelukomisjonis – tegutsemine füüsilisest isikust ettevõtjana põllumajandussektoris;
põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse eelnõu (537 SE); Euroopa Komisjoni teatis „Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala kodanike teenistuses”;
rahanduskomisjonis – Arutelu teemal „Vahendustasust tulenev kindlustusmaakleri huvide konflikt“, osalevad rahandusministeeriumi, finantsinspektsiooni, Eesti Kindlustusseltside Liidu ja Eesti Maaklerite Liidu esindajad;
riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (535 SE);
sotsiaalkomisjonis – väljasõiduistung Eesti Töötukassa Tallinna büroosse (Endla 4), arutusel on olukord tööturul, istung jätkub kell 12 Riigikogu hoones ruumis 332;
väliskomisjonis – ülevaade Eesti-Valgevene suhetest, kutsutud Eesti asjur Valgevenes Harry Lahtein;
õiguskomisjonis – Vabariigi Presidendi poolt väljakuulutamata jäetud karistusseadustiku, avaliku teenistuse seaduse, välismaalaste seaduse, kodakondsuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse uuesti arutamine (416 UA); kell 12 kohtumine õiguskantsler Indrek Tederiga; äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (466 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 14 Isamaa ja Res Publica Liidu poolt esitatud täiendava aruande läbivaatamine 2007. aasta Riigikogu valimiskampaania kulude tasumise kohta; 2009. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel osalevate valimisliitude volitatud esindajate nimekirja ja kontaktandmete läbivaatamine; korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjonile esitatavate majanduslike huvide deklaratsiooni esitajate täpsustatud nimekirja läbivaatamine;
riigieelarve kontrolli komisjonis – Riigikontrolli auditiaruande „Revisjonikomisjoni tegevuse, teenistusliku järelevalve ning siseauditi korraldus valdades ja linnades“ arutelu; kohalike omavalitsuste 2009. aasta I poolaasta majandusolukorra analüüsi temaatiline arutelu, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liivik, Siseministeeriumi rahvastiku ja regionaalala asekantsler Karl Laas ning Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets; laekunud riigikontrolli aruandest (ruum L 333);
 
Kohtumised:
 
Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Kasahstani riigi delegatsiooniga, kes saabub Eestisse seoses algava Kasahstani filmifestivali nädalaga.
 
Teisipäev. 29. september
 
Kell 10 algaval istungil tulevad teisele lugemisele Tervishoiuameti, Tervisekaitseinspektsiooni ja Kemikaalide Teabekeskuse Terviseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE) ning sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu (505 SE).
Esimesele lugemisele tuleb 4 eelnõu: puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (567 SE), kohaliku rahvahääletuse seaduse eelnõu (477 SE), julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamise otsuse täiendamise otsuse eelnõu (569 OE) ning korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (571 OE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjoniskell 13 ühisistung riigieelarve kontrolli komisjoniga Riigikontrolli aruanne „Saastuse kompleksne vähendamine suurfarmides”, kutsutud keskkonnaministeeriumi kantsler Rita Annus ja põllumajandusministeeriumi kantsler Ants Noot (ruum L 332); Erakond Eestimaa Roheliste fraktsiooni algatatud metsaseaduse § 23 muutmise seaduse eelnõu (527 SE); Valgevene Vabariigi Rahvuskogu Vabariigi Nõukogu ja Valgevene Vabariigi Rahvuskogu Esindajatekoja pöördumine;
kultuurikomisjoniskell 14 kohtumine Saare Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna delegatsiooniga; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – riigivaraseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE); väljasõiduistung Kadarbiku tallu;
majanduskomisjoniskell 13 mopeedide ja jalgrataste temaatika arutelu liiklusseaduse eelnõu (475 SE) raames;
põhiseaduskomisjoniskell 13.15 kohtumine õiguskantsler Indrek Tederiga; otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine parvlaev Estonia uppumise põhjuste ja sellega seotud asjaolude väljaselgitamiseks rahvusvaheliseks parlamentaarseks koostööks” eelnõu (552 OE);
rahanduskomisjoniskell 14 arutelu teemal „Maksupettused ja nendega seonduvad probleemid“, osalevad rahandusministeeriumi ja EMTA esindajad (ruum L 262);
riigikaitsekomisjoniskell 14 kohtumine Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühingu esindajatega;
sotsiaalkomisjoniskell 13 tervishoiu rahastamine; üldarstiabi kättesaadavuse tagamine maapiirkondades, kohtumine Saare Maavalitsuse esindajatega;
väliskomisjoniskell 14  informatsioon Sergei Markovi sissesõidukeelu tühistamisest Schengeni viisaruumi, kutsutud välisminister Urmas Paet;
õiguskomisjoniskell 14.15 korrakaitse seaduse eelnõu (49 SE) edasine menetlemine; karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, karistusregistri seaduse ning kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE);
 
Üritused:
 
Kell 17 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus osaleb Vanalinna Hariduskolleegiumi Gümnaasiumi loodusteaduste kabineti avamisel.
 
Kolmapäev, 30. september
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, regionaalminister Siim Valmar Kiisler ning välisminister Urmas Paet.
 
Kell 14 algaval istungil on kolmandal lugemisel Vabariigi Valitsuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (483 SE) ning Tervishoiuameti, Tervisekaitseinspektsiooni ja Kemikaalide Teabekeskuse Terviseametiks ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE), juhul kui eelnõu teine lugemine lõpetatakse.
Teisele lugemisele tuleb äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (466 SE).
Esimesele lugemisele on kavandatud 5 eelnõu: ekspordi riikliku tagamise seaduse eelnõu (565 SE), riigivaraseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (550 SE), raamatupidamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE) ning lepitusseaduse eelnõu (487 SE).
 
Kohtumised ja üritused:
 
Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub tsiklisõidu Baltic Chain Run 2009 korraldajatega (ruum L240).
 
Kell 13 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus osaleb rahvusvahelise eakate päeva konverentsil Rahvusraamatukogus.
 
Neljapäev, 1. oktoober
 
Kell 10 algaval istungil esineb õiguskantsler Indrek Teder Riigikogu ees ettekandega järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse, põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle, õiguskantsleri tegevusest ennetusasutusena ning seadusega pandud muude ülesannete täitmisest.
Kolmandale lugemisele on kavandatud sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seaduse eelnõu (505 SE).
Esimesel lugemisel on Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamise otsuse muutmise otsuse eelnõu (580 OE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis kell 13 riigikontrolli aruande “Riigi tegevus projekti “Koolid korda” elluviimisel” arutelu; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
majanduskomisjoniskell 13 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatisele „Transpordi jätkusuutlik tulevik: kuidas kujundada integreeritud, tehnoloogiapõhist ja kasutajasõbralikku transpordisüsteemi“; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse gaasivarustuse kindluse tagamise meetmeid, eelnõule; riigivara tasuta võõrandamise küsimused;
väliskomisjoniskell 14 ülevaade ÜRO 64. peaassamblee tööst;
õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (530 SE);
 
Üritused:
 
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Hea õpetaja kuu avaüritusel Tallinna Reaalkoolis.
Kell 14Ene Ergma esineb sõnavõtuga Tartu Ülikooli korraldataval konverentsil „Talendid tuleviku teenistuses II” (Tallinna Ülikooli Tallinna saalis).
Kell 21 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus osaleb Eesti Muusikanõukogu ja Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali korraldatud rahvusvahelise muusikapäeva tähistamise ja muusikapreemiate üleandmise üritusel Niguliste muuseum-kontserdisaalis.
 
Reede, 2. oktoober
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul ning Euroopa Komisjoni teatisele “Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala kodanike teenistuses” – nn Stockholmi programm;
 
Üritused:
 
Kell 12.30 - Riigikogu aseesimees Keit Pentus võtab osa eakate poliitikakooli tunnist Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingus. Kell 14 avatakse samas Vanurite Eneseabi ja Nõustamisühingu hoone katusekorrus. 
Kell 16Keit Pentus kohtub integratsiooniprojektis osalevate Laagna Gümnaasiumi õpilaste ja õpetajatega Riigikogu hoones. 
 
Kell 17 – Riigikogu esimee Ene Ergma esineb loenguga „Tähefüüsikast kosmoseni” Tartu Oskar Lutsu nimelises Linnaraamatukogus (Kompanii 3/5).
 
*        *        *
 
Välislähetused:
 
26. septembrist – 2. oktoobrini
 
Esmaspäeval, 28. oktoobril algab Strasbourgis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) 2009. aasta istungjärgu sügisistung, millest võtab osa ENPA Eesti delegatsioon eesotsas delegatsiooni juhi Andres Herkeliga.
Päevakorra projekti kohaselt tulevad sügisistungil arutusele Gruusia ja Venemaa vahelise konflikti järelkajad, vähemustele interneti ja online-meedia teenuste kättesaadavaks tegemine, kliimamuutusega seotud küsimused, kultuurialase hariduse, loovuse ja kultuuridevahelise mõistmise edendamine, demokraatlike institutsioonide tegutsemine Moldovas, ÜRO: reform ja Euroopa Nõukogu liikmesriigid, poliitiliselt motiveeritud väärkohtlemiste käsitlemine Euroopa Nõukogu liikmesriikide kriminaalõiguse süsteemis, aga ka Vahemere basseini vee olukord ning ookeani haldamisega seotud küsimused. Kavas on läbi viia Euroopa Nõukogu peasekretäri valimised. Euroopa Nõukogu tuleviku teemalisel poliitilisel debatil teeb ettekande Prantsusmaa Euroopa asjade minister Pierre Lellouche. Assambleel esinevad kõnega veel dirigent Kurt Masur ning Sloveenia president Danilo Türk.
Delegatsiooni koosseisus osalevad ENPA sügisistungil veel Mailis Reps (osaleb 27.09-2.10) ja Indrek Saar (osaleb 28.09-2.10).
 
27. – 28. septembrini
 
Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Mart Jüssi osaleb Rootsis Stockholmis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide keskkonnakomisjonide esimeeste konverentsil „Metsaraie ja kliimamuutused”.
 
1. – 5. oktoobrini
 
Riigikogu Eesti-Aafrika parlamendirühma aseesimees Silver Meikar osaleb Lõuna-Aafrika Vabariigis Kaplinnas AWEPA 25. aastapäevale pühendatud konverentsil „Parlamentaarse demokraatia edendamine”.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside