Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Ülevaade töönädala päevakorrast, üritustest ja välislähetustest.

Riigikogu IV istungjärgu 3. töönädal

27.- 30.september 2004

Esmaspäev, 27. september

Kell 15 algaval istungil kinnitatakse töönädala päevakord, mis näeb ette 24 eelnõu menetlemise. Vaba mikrofon kestab kõnesoovide ammendumiseni.

vt. päevakorra projekti: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.form

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti eesmärgid Madalmaade eesistumise perioodil. Kutsutud: valitsuse EL asjade direktor Gert Antsu.

Keskkonnakomisjonis – kemikaaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (370 SE).

Kultuurikomisjonis – filmide ja muude audiovisuaalteoste kaastootmise ning levitamise toetamiseks asutatud Euroopa toetusfondi "Eurimages" osalise leppega ühinemise seaduse eelnõu (408 SE), kutseõppeasutuse seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (378 SE).

Maaelukomisjonis – maaelu temaatika ühiskondlikus leppes.

Majanduskomisjonis – Riigikogu otsuse ”Elektrimonopoli tegevuse reguleerimise alused” eelnõu (391 SE), liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (410 SE).

Põhiseaduskomisjonis – seisukoha andmine väliskomisjonile Euroopa komisjoni ettepaneku kohta, mis käsitleb nõukogu määruse nr 539/2002, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, muutmist; seisukoha andmine ELAK-ile Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu direktiivi eelnõu naiste ja meeste võrdse kohtlemise ja võrdsete võimaluste printsiibi rakendamisest seoses tööhõive- ja kutsealaste küsimustega; Riigikogu otsuse ”Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine Riigikogu otsuse ”NSV Liidu välismajanduspangas külmutatud Eesti pankade kontod” täitmise uurimiseks” eelnõu (427 OE); Riigikogu esindaja nimetamine kohtute haldamise nõukotta; reklaamiseaduse täiendamise seaduse eelnõu (387 SE).

Rahanduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse algatatud seaduse ”Riigi 2004.aasta lisaeelarve” eelnõu (444 SE), Vabariigi Valitsuse algatatud krediidiasutuste seaduse ja äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (414 SE), Vabariigi Valitsuse algatatud E-raha asutuste seaduse eelnõu (415 SE).

Riigikaitsekomisjonis – kohtumine Eesti Reservohvitseride Kogu esindajatega.

Sotsiaalkomisjonis – Sotsiaalharta täitmisest: Euroopa Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused Eesti suhtes.

Väliskomisjonis – Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi kokkuleppe parlamentaarsest ja valitsustevahelisest koostööst muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (395 SE), informatsioon komisjoni liikmete tegevusest.

Õiguskomisjonis – informatsioonilised küsimused.

Üritused:

Kell 13 toimub ruumis L241 pressibriifing, kus rahanduskomisjoni esimees Andres Lipstok tutvustab 2004. aasta lisaeelarvet, majanduskomisjoni aseesimees Sven Sester räägib liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõust ning sotsiaalkomisjoni liige Nelli Kalikova narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse muutmise kavadest. Ühtlasi tutvustatakse ajakirjanikele HIV, AIDS-i ja narkomaania ennetustegevuse tõhustamiseks moodustatud probleemkomisjoni aruannet.

Teisipäev, 28. september

Kell 10 algaval istungil on kavas menetleda esimesel lugemisel 6 eelnõu.

Komisjonides:

Kultuurikomisjonis – 2005. aasta riigieelarve arutelu: Haridus- ja Teadusministeerium, Riigikogu otsuse" Ettepaneku tegemine seaduseelnõude algatamiseks Vabariigi Valitsusele" eelnõu (424 OE).

Maaelukomisjonis – toiduainetööstuse perspektiivid – väljasõiduistung AS-s ”Kalev”.

Majanduskomisjonis – riigivara tasuta võõrandamise küsimus.

Põhiseaduskomisjonis – Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide teabekaitse kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (447 SE), Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni põhikirja vastuvõtmise seaduse eelnõu (448 SE), Riigikogu otsuse ”Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti tööhõive probleemide läbitöötamiseks” (455 OE).

Rahanduskomisjonis – Vabariigi Valitsuse algatatud seaduse ”2005.aasta riigieelarve” eelnõu (453 SE), Vabariigi Valitsuse algatatud hasartmängumaksuseaduse eelnõu (451 SE), Vabariigi Valitsuse algatatud alkoholi- , tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (450 SE), arvamuse andmine EL Nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse direktiivi 77/388/EMÜ seoses postiteenuse käibemaksuga.

Riigikaitsekomisjonis – Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide vahelise relvajõudude staatust reguleeriva kokkuleppega ja protokolliga Põhja-Atlandi lepingu alusel loodud rahvusvaheliste sõjaliste peakorterite staatuse kohta ühinemise seaduse eelnõu (436 SE), Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide vahelise relvajõudude staatust reguleeriva kokkuleppega ja protokolliga Põhja-Atlandi lepingu alusel loodud rahvusvaheliste sõjaliste peakorterite staatuse kohta ühinemise seaduse eelnõu (437 SE).

Sotsiaalkomisjonis – s otsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, töötu sotsiaalse kaitse seaduse, ravikindlustuse seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (439 SE), sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riiklike peretoetuste seaduse, riigihangete seaduse, käibemaksuseaduse ja alaealiste mõjutusvahendite seaduse muutmise seaduse eelnõu (452 SE).

Väliskomisjonis – t olliasutuste vastastikuse abi ja koostöö konventsiooniga ühinemise seadus (385 SE).

Õiguskomisjonis – Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väljaandmise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (399 SE), Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väljaandmise lihtsustatud korra konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (401 SE), Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooniga, Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni protokolliga ja Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni teise protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (406 SE), Euroopa Liidu lepingu artikli k.3 lõike 2 punktil c põhineva Euroopa Ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitleva konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (416 SE).

Üritused:

Kell 12 – osaleb Riigikogu esimees Ene Ergma Estonia hukule pühendatud mälestushetkel Paksu Margareta esisel platsil.

Kell 16 – toimub Toompea lossis ruumis L262 Ene Ergma populaarteaduslik ettekanne kaasaegsest astr o füüsikast ”XX sajand – teine revolutsioon astronoomias?”. Ettekandja tutvustab teemat järgmiselt: ” Immanuel Kant ütles kord, et on kaks asja, mis täidavad meie südameid ikka ja ikka imestuse ja austusega, need on tähistaevas meie kohal ja moraaliseadus meis endis. Minu ettekande teemaks ongi tähistaevas ja mida on andnud XX sajand, et näha seda tähistaevast kogu oma võlus ja ilus.”

Kolmapäev, 29. september

Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kultuuriminister Urmas Paet, majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansip ja sotsiaalminister Marko Pomerants. Kell 14 algaval istungil on kavas menetleda 15 eelnõu, millest 3 tuleb kolmandale, 2 teisele ja 11 esimesele lugemisele.

Üritused:

Kell 15 – Riigikogu aseesimees, Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Rein Lang kohtub Portugali Euroopa Liidu asjade riigisekretäri Mario Henrique de Almeida Santos David’iga (RK aseesimehe kabinetis).

Neljapäev, 30. september

Kell 10 algaval istungil on kavas ära kuulata õiguskantsleri Allar Jõksi ülevaade õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega ning põhiseaduslike õiguste ja vabaduste tagamisest. Seejärel menetletakse veel 2 eelnõu.

Komisjonides:

Sotsiaalkomisjonis – m editsiiniseadme seaduse eelnõu (336 SE), töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning töö- ja puhkeaja seaduse muutmise seaduse eelnõu (440 SE).

Väliskomisjonis – seisukoha andmine Euroopa Komisjoni ettepanekule nõukogu määruse (EÜ) nr 539/2001 muutmise kohta.

Õiguskomisjonis – t siviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (273 SE).

Üritused:

Kell 13 – kohtub Riigikogu esimees Ene Ergma Tšehhi uue suursaadiku Miloš Lexaga (RK esimehe külaliste toas).

Kell 14 – osaleb Ene Ergma Presidendi akadeemilise nõukogu koosolekul Kadrioru lossis.

Reede, 1. oktoober

Komisjonides:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – Eesti seisukohad 4. oktoobril toimuval tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervisekaitse, tarbijakaitse nõukogus. Kutsutud sotsiaalminister Marko Pomerants; Eesti seisukohad 7.- 8. oktoobril toimuval transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogus. Kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Andrus Ansip.

Laupäev, 2. oktoober

Kell 14 – osaleb Riigikogu aseesimees Peeter Kreitzberg Rahvusvahelise Eakate päeva tähistamisel Estonia kontsertsaalis.

***

Välislähetused

24.- 28. september

Riigikogu NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb Makedoonias Ohridis toimuval NATO PA julgeolekualasel seminaril.

26.- 29. september

Riigikogu väliskomisjoni liige Toomas Alatalu osaleb Hollandi Kuningriigis Haagis konverentsil ”Euroopa ja Lõuna – uus ajastu, Euroopa arengukoostöö -poliitika uuendamine”.

26. september – 2. oktoober

Riigikogu liikmed, Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma president Signe Kivi (26.- 30.09), asepresident Enn Eesmaa (26.09.-2.10) ning asepresident Jaanus Männik ja liige Ela Tomson ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul (27.09.-2.10) osalevad Genfis toimuval IPU 111. Assambleel. Käsitletakse parlamentide rolli multilateraalsete režiimide tugevdamises ning relvade arvu kiire kasvu vähendamiseks ja desarmeerimiseks uute julgeolekuväljakutsete valguses.

28.- 30. september

Riigikogu kultuurikomisjoni liige Katrin Saks osaleb Brüsselis ÜRO Rahvastiku Fondi Euroopa Liidu delegatsiooni töös.

30. september – 1. oktoober

Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Olav Aarna osaleb Stockholmis toimuval teaduslikul konverentsil ”Balti tulevik”.

Riigikogu pressitalitus

24. september 2004

Tagasiside