Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 3. töönädal 27. – 30. septembrini

Esmaspäev, 27. september
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse 3. töönädala päevakord. Seejärel vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele Eesti Panga president Andres Lipstok, rahandusminister Jürgen Ligi, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning sotsiaalminister Hanno Pevkur. Arupärimised käsitlevad vastavalt eurole üleminekut (nr 471), kohustuste võtmist aastateks 2011-2012 (nr 472), ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamist (nr 455), prügimajandust (nr 467), tuulepargi ehitamist Vormsi saarele (nr 474), kaevanduste probleeme (nr 494), domeenireformi ebaõnnestumist (nr 475), Estonian Air’i poolt tellitud lennukitega seonduvat (nr 477), Eesti Energia reitingut (nr 489), alkoholi, selle müügipiiranguid ja majandust (nr 492), perearste (nr 456), elektrooniliste sigarettide ohutust (nr 500), koduõendust (nr 498), Eesti elanike kodumaalt lahkumist (nr 497) ning meditsiinitöötajate Eestist lahkumist (nr 499).
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis kell 13.30 Eesti seisukohad 29. – 30. septembrini toimuval Euroopa Liidu mitteametlikul siseturu nõukogu kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; Eesti seisukohad 30. septembril ja 1. oktoobril toimuval Euroopa Liidu mitteametlikul majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) kohtumisel, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi;
keskkonnakomisjonis – keskkonnaseadustiku üldosa seaduse eelnõu (799 SE); Sihtasutuse KIK nõukogu liikmete nimetamine; Riigikontrolli auditi „Riigimetsa majandamise jätkusuutlikkus“ kontrollaruanne;
kultuurikomisjonis – Riigikontrolli aruanne „Täiskasvanute täiendus- ja ümberõpe”; maaelukomisjonis – kohtumine põllumajandusminister Helir-Valdor Seederiga;
majanduskomisjonis – planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (778 SE);
põhiseaduskomisjonis – Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (776 SE); riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (764 SE); avaliku teenistuse seaduse § 108 täiendamise seaduse eelnõu (765 SE);
rahanduskomisjonis – arvamus alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 22 ja § 24 vastuolu kohta põhiseadusega; tulumaksuseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (723 SE); Finantsinspektsiooni seaduse, krediidiasutuste seaduse ja Tagatisfondi seaduse muutmise seaduse eelnõu (810 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE);
riigikaitsekomisjonisühisistung väliskomisjoniga, otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusevastase operatsiooni Atalanta ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus” eelnõu (815 OE) arutelu (ruum L 241);
sotsiaalkomisjonis – vanemahüvitise seaduse ja riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (785 SE);
väliskomisjonisühisistung riigikaitsekomisjoniga, otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusevastase operatsiooni Atalanta ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus” eelnõu (815 OE) arutelu (ruum L 241);
õiguskomisjonis – kohtutäituri seaduse § 32 muutmise seaduse eelnõu (770 SE); töölepingu seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (767 SE); valitsuse seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu kohta, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet; orienteeruvalt kell 12.15 kohtumine õiguskantsler Indrek Tederiga, arutusel on õiguskantsleri aasta tegevuse ülevaade;
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 13.30 Vene Erakonna Eestis poolt esitatud 2009. aasta Euroopa Parlamendi valimise kampaania rahastamise täiendav aruanne; Erakonna Eesti Kristlikud Demokraadid poolt esitatud täiendav aruanne; järelepärimised Eesti Keskerakonnale ning Isamaa ja Res Publica Liidule 2009. aasta Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise kampaania kuludega seotud võlgnevuste kohta, Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale 2007. aasta Riigikogu ja 2009. aasta Euroopa Parlamendi ning kohaliku omavalitsuse volikogu valimise kampaania kuludega seotud võlgnevuste kohta;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13.30 ülevaade rahandusministeeriumi 2010. aasta suvisest majandusprognoosist ning ülevaade valmisolekust euro kasutusele võtmiseks, kutsutud rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak (ruum L 333);
 
Kohtumised ja üritused:
 
27. – 30. septembrini
 
Eestis on visiidil Valgevene parlamendi delegatsioon eesotsas delegatsiooni juhi, Valgevene Rahvusassamblee rahanduskomisjoni ning Valgevene ja Eesti parlamendi vahelise koostöö töörühma esimehe Jevgeni Artjušenkoga. Teisipäeval, 28. septembril külastatakse välisministeeriumi, Riigikogus kohtutakse Riigikogu esimehe Ene Ergma, Eesti-Valgevene parlamendirühma, Riigikogu liikmete ühenduse Valgevene demokraatliku arengu kaitseks ning väliskomisjoniga. Kolmapäeval, 29. septembril on kavas ettevõtte ESTEL plus AS külastus ning kohtumine aselinnapea Denis Boroditšiga, tutvutakse Tallinna vaatamisväärsustega. Valgevene parlamendidelegatsioon lahkub Eestist neljapäeval, 30. septembril.
 
Kell 15.30 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Palestiina Omavalitsuse diplomaatidega (ruum L 241).
 
Teisipäev, 28. september
 
Kell 10 algaval istungil esineb õiguskantsler Indrek Teder ettekandega järelevalve teostamisest õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse, põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle, õiguskantsleri tegevusest ennetusasutusena.
 
Esimesele lugemisele tuleb 3 eelnõu: Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (742 SE), teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE) ning vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjoniskell 14 keskkonnaministeeriumi ülevaade õigusloome plaanist oktoober 2010 – märts 2011; kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõud (724 SE) ja (798 SE);
maaelukomisjonis – regionaalpoliitika Läänemaa vaatevinklist, kohtumine Lääne maavanema Neeme Suurega Riigikogus käsil oleva Läänemaa kuu raames;
majanduskomisjoniskell 14 ühisistung koos rahanduskomisjoniga teemal „AS Estonian Air tegevuskava“(ruum L 262); ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (811 SE); majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse eelnõu (803 SE); võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (813 SE);
põhiseaduskomisjoniskell 14 riigivastutuse seaduse eelnõu (818 SE); arvamus alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse sätete kohta;
rahanduskomisjonis kell 14 ühisistung koos majanduskomisjoniga teemal „AS Estonian Air tegevuskava“(ruum L 262); otsus „Riigi 2009. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (820 SE); Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (819 SE);
sotsiaalkomisjonis – komisjoni raport pikapäevarühma ja kooli riikliku õppekava väliste või sellega seotud tegevuste korraldusest; ühe vanemaga pered: probleemid, vajadused ja poliitikameetmed (sotsiaalministeeriumi uuring);
väliskomisjoniskell 13 arutelu poliitilistest ja majanduslikest arengutest Lätis, kutsutud Eesti suursaadik Lätis Mati Vaarmann; kohtumine Teabeameti peadirektori Tarmo Türksoniga;
õiguskomisjonis – 15 min pärast täiskogu istungi lõppu abipolitseiniku seaduse eelnõu (633 SE); 
 
Kohtumised:
 
Kell 12.15 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Valgevene Rahvusassamblee delegatsiooniga (ruum L240).
 
Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Valgevene Rahvusassamblee delegatsiooniga.
 
Kell 15  – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Rahvusvahelise Tšerkesside Nõukogu esindajatega (ruum L 240).
 
Kolmapäev, 29. september
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, siseminister Marko Pomerants ning sotsiaalminister Hanno Pevkur.
 
Kell 14 algaval istungil on kolmandal lugemisel äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (733 SE).
 
Teisele lugemisele on kavandatud 3 eelnõu: riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (764 SE), võlaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (761 SE) ning geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE).
 
Esimesele lugemisele on kavandatud 8 eelnõu: muinsuskaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (806 SE), täiskasvanute rahvusvahelise kaitse konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (804 SE), väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (793 SE), meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (791 SE), raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (800 SE), Ülemaailmse Postiliidu 24. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (789 SE), rahuaja riigikaitse seaduse ja kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (805 SE) ning otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusevastase operatsiooni Atalanta ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus“ eelnõu (815 OE).
 
Üritused:
 
Kell 16 – Eesti-Vene parlamendirühma initsiatiivil toimub Riigikogu konverentsisaalis arutelu teemal “Eesti-Vene suhted: huvid ja väärtused”. Oma mõtteid ja arvamusi on kutsutud esitama Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esimees Enn Veskimägi ja tegevjuht Tarmo Kriis, vandeadvokaat Jüri Raidla, välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna peadirektor Märt Volmer, presidendi välisnõunik Margus Laidre ning professor David Vseviov. Arutelu juhib Eesti-Vene parlamendirühma esimees Peeter Tulviste.
 
Neljapäev, 30. september
 
Kell 10 algaval istungil on kolmandale lugemisele kavandatud riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (764 SE) ning võlaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (761 SE) ja esimesele lugemisele tulumaksuseaduse § 48 muutmise seaduse eelnõu (759 SE).
 
Komisjonides:
 
keskkonnakomisjonis ja kultuurikomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu lõppu ühine väljasõiduistung Haapsallu ja Noarootsi, teemaks on Rannarootsi alade planeerimine, energeetika, looduskaitse ning Rannarootsi kultuuripärand;
majanduskomisjonis – kohtumine Läänemaa esindajatega Läänemaa kuu raames, käsitletakse strateegilisi investeeringuid maakonna transpordi infrastruktuuri arendamisel ning probleeme maa ajutisel valitsemisel ja isikliku kasutusõiguse seadmisel (ruum L 333);
 
Reede, 1. oktoober
 
Üritused:
 
Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb tervituskõnega Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia hea õpetaja kuu avamisel.
 
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Ruhnul. Külastatakse Ruhnu vallavalitsust ning tutvutakse kohaliku eluoluga.
 
*       *       *
 
Välislähetused:
 
27. – 29. septembrini
 
Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ja väliskomisjoni liige Valdur Lahtvee (osaleb 27. – 28. sept) osalevad Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi korraldataval parlamentidevahelisel komisjonide kohtumisel “Euroopa Liidu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (CSDP) väljakutsed pärast Lissaboni lepingu jõustumist”. Raidma võtab osa ka Euroopa Julgeoleku ja Kaitseassamblee ning Lääne-Euroopa Liidu Assamblee (ESDA-WEU) korraldatavast Euroopa Liidu poliitilise ja julgeoleku komitee kohtumisest liikmesriikide parlamentide esindajatega.
 
28. – 30. septembrini
 
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb raportöörina ENPA missioonil Ukrainas.
 
29. septembrist – 1. oktoobrini
 
Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni aseesimees Marek Strandberg(osaleb 30. sept – 1. okt) ning liige Jüri Tamm osalevad Belgias Brüsselis VI Euroopa Liidu liikmesriikide luure ja järelevalve parlamendikomisjonide konverentsil.
 
29. septembrist – 1. oktoobrini
 
Riigikogu liige Maret Merisaar osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi põhiseaduslike asjade komitee parlamentidevahelisel istungil.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside