Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 6. töönädal 26. – 29. oktoobrini

Esmaspäev, 26. oktoober
 
Kell 15 algaval istungil kinnitatakse 6. töönädala päevakord. Seejärel vastavad riigikontrolör Mihkel Oviir, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts Riigikogu liikmete arupärimistele, mis käsitlevad vastavalt tasuta üle antud riigivara müüki (nr 315), põllumajandustöötajate tulupuudujääki (nr 316), metsamaa müüki kirjalikul enampakkumisel (nr 327), planeeritavaid muudatusi parvlaevade graafikus Rohuküla-Heltermaa liinil (nr 320) ning raskeveokite piiriületust (nr 326).
Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.
 
Komisjonide istungid algavad kell 11:
 
Euroopa Liidu asjade komisjonis (ELAK)kell 10 avalik ühisistung väliskomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, arutusel on Eesti seisukohad 29. – 30. oktoobrini toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel, kutsutud peaminister Andrus Ansip, ühisistungi otseülekannet on võimalik jälgida aadressil https://www.riigikogu.ee/live/otse.asx.; kell 14 algab ELAKi istung, kus arutatakse seisukoha andmist Euroopa Komisjoni teatisele EL ühise ümberasustamisprogrammi loomise kohta ning ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse ettepanekule, millega luuakse Euroopa Pagulasfond aastateks 2008-2013, kutsutud siseminister Marko Pomerants;
keskkonnakomisjonis – pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (594 SE); „Läänemerre kavandatava gaasijuhtmega seotud keskkonnariskidest” avalduse eelnõu (607 SE);
kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – loomatauditõrje seaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (600 SE);
majanduskomisjonis – riigivaraseaduse eelnõu (437 SE); alkoholiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE); Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise Balti ühistransiidi protseduuri kokkuleppe denonsseerimise seaduse eelnõu (560 SE); Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise Balti ühistransiidi protseduuri kokkuleppe ratifitseerimise seaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (561 SE); ekspordi riikliku tagamise seaduse eelnõu (565 SE) ning otsuse energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 otsuse täiendamise otsuse eelnõu (544 OE);
põhiseaduskomisjonis – isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja arhiiviseaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE); arvamus Euroopa Liidu ühise ümberasustamisprogrammi loomise kohta;
rahanduskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Mani saare vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (590 SE); Eesti Vabariigi ja Iisraeli Riigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (602 SE); 2010. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (587 SE);
riigikaitsekomisjoniskell 9.30 tutvutakse Tallinna külastava USA hävitajaga „USS COLE“; rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (523 SE);
sotsiaalkomisjonis – 2010.aasta riigieelarve sotsiaalministeeriumi valitsemisala;
väliskomisjoniskell 10 avalik ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoniga Riigikogu konverentsisaalis, arutusel on Eesti seisukohad 29. – 30. oktoobrini toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel, kutsutud peaminister Andrus Ansip; kell 11 jätkab väliskomisjon Balti Assamblee 2010. aasta eelarve ja Balti Assamblee töö ümberkorraldamiseks tehtud ettepanekute aruteluga, kutsutud Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste ja delegatsiooni juhi asetäitja Mailis Reps;
õiguskomisjonis – politsei ja piirivalve seaduse rakendamise seaduse eelnõu (519 SE);
korruptsioonivastase seaduse kohaldamise komisjoniskell 14 komisjonile 2009. aastal laekunud arvandmete kokkuvõte korruptsioonivastase seaduse täitmisest; valimisliitude poolt esitatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiskampaania rahastamise aruannete läbivaatamine;
riigieelarve kontrolli komisjoniskell 13 riigikontrolöri ettekanne riigi vara kasutamise ja säilimise kohta 2008. aastal; riigikontrolli auditiaruande „Riigi tegevus energiasäästu saavutamisel“ arutelu, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Einari Kisel ning rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak;
 
Kohtumised:
 
Kell 9 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Rahvusvahelise Kriisigrupi Euroopa asepresidendi Alain Délétroz’ga.
 
Teisipäev, 27. oktoober
 
Kell 10 algab täiskogu istung, kus arutusele tuleb olulise tähtsusega riiklik küsimus „Läänemerre kavandatud gaasijuhtmega seotud keskkonnariskid“. Ettekandjad on  keskkonnakomisjoni esimees Mart Jüssi ning Tallinna Tehnikaülikooli Küberneetika Instituudi juhtivteadur, Eesti Teaduste Akadeemia liige Tarmo Soomere. Seejärel tuleb esimesele lugemisele 45 Riigikogu liikme algatatud avalduse eelnõu „Läänemerre kavandatud gaasijuhtmega seotud keskkonnariskidest” (607 AE).
 
Kolmandale lugemisele tuleb looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (528 SE).
 
Esimesel lugemisel on veel Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (524 SE), vanemahüvitise seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (525 SE) ning riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – Eesti piimandusstrateegia; arengukava “Eesti Toit”
põhiseaduskomisjonis – erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (549 SE); otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine parvlaev Estonia uppumise põhjuste ja sellega seotud asjaolude väljaselgitamiseks rahvusvaheliseks parlamentaarseks koostööks” eelnõu (552 OE); arvamus tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 131 lõigete 2 ja 3 koosmõjus riigilõivuseaduse lisa 1 sättega põhiseadusele vastavuse kohta;
rahanduskomisjonis – arutelu teemal huvide konflikt kohustuslike pensionifondide vara investeerimisel, ettekande teeb Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein; arvamus tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 131 lõigete 2 ja 3 koosmõjus riigilõivuseaduse lisa 1 sättega põhiseadusele vastavuse kohta; kohalike maksude seaduse täiendamise seaduse eelnõu ( 546 SE); sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 559 SE);
riigikaitsekomisjonis –Tori Kiriku Taastajate Ühenduse taotlus, kutsutud EELK Tori Püha Jüri koguduse ja Tori Kiriku Taastajate Ühenduse juhatuse esimees Jüri Kask;
sotsiaalkomisjoniskell 13 kohtumine Eesti Lastekaitse Liidu esindajatega;
õiguskomisjonis – lepitusseaduse eelnõu (487 SE); korrakaitseseaduse (49 SE); arvamus liiklusseaduse eelnõu (475 SE) kohta;
väliskomisjoniskell 13 arengutest Hiina sise- ja välispoliitikas; jätkatakse arutelu Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika aluste uuendamisest;
 
Kolmapäev, 28. oktoober
 
Kell 13 algab infotund, kus Riigikogu liikmete küsimustele keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, siseminister Marko Pomerants ning välisminister Urmas Paet.
 
Kell 14 algaval istungil tuleb teisele lugemisele 9 eelnõu: Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (453 SE), avaliku teenistuse seaduse § 74 muutmise seaduse eelnõu (521 SE), puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (567 SE), Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (540 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (550 SE), käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (551 SE), ekspordi riikliku tagamise seaduse eelnõu (565 SE), raamatupidamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE) ning riigivaraseaduse eelnõu (437 SE).
 
Esimesele lugemisele on kavandatud samuti 9 eelnõu: Eesti Teaduste Akadeemia seaduse muutmise seaduse eelnõu (588 SE), isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja arhiiviseaduse muutmise seaduse eelnõu (564 SE), Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni korruptsioonivastase konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (566 SE), riigi 2008. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamise otsuse eelnõu (577 OE), rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (589 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (585 SE), tulumaksuseaduse ja sellega seonduva seaduse muutmise seaduse eelnõu (586 SE), kaitseväeteenistuse seaduse § 197 muutmise seaduse eelnõu (545 SE) ning lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (563 SE).
 
Riigikontrolör Mihkel Oviir annab ülevaate riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2008. aastal.
 
Üritused:
 
Kell 11 – briifing Riigikogu väliskomisjoni ja delegatsioonide liikmetele Lõuna-Osseetia ja Abhaasia konflikte ning Vene – Georgia sõda käsitleva sõltumatu rahvusvahelise teabekogumismissiooni raporti (Tagliavini komisjoni raport) kohta (ruumis L262), kutsutud välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Harri Tiido.
 
Kell 12.45 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus avab Toompea lossi kunstisaalis Ulvi Haagenseni näituse „Kuidas vabaneda“.
Ulvi Haagensen on 1964. aastal Sidneys sündinud kunstnik, kes alates 1999. aastast töötab õppejõuna Eesti Kunstiakadeemia metallikunsti osakonnas. Näitus on lugu ühest perekonnast, kes sõja lõpul Eestist lahkus ja jõudis Austraaliasse. Kunstnik on kasutanud oma isa tehtud vanu fotosid ja pannud kokku nn kunstnikuraamatu. Lisaks fotodel põhinevale tööle on näitusel tänases Eesti kunstis väga erandlikud traadist objektid.
 
 
 
 

Neljapäev, 29. oktoobril

 
Kell 10 algaval istungil tuleb kolmandale lugemisele 6 eelnõu: Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (453 SE), avaliku teenistuse seaduse § 74 muutmise seaduse eelnõu (521 SE), puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (567 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (550 SE), ekspordi riikliku tagamise seaduse eelnõu (565 SE) ning raamatupidamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE).
 
Esimesel lugemisel on 3 eelnõu: tulumaksuseaduse § 4 ja § 23 muutmise seaduse eelnõu (553 SE), tulumaksuseaduse § 4 ja § 23 muutmise seaduse eelnõu (554 SE) ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE).
 
Komisjonides:
 
kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE);
maaelukomisjonis – 2-päevane (29. – 30. okt) väljasõiduistung Põlva- ja Jõgevamaale. Kavas on kohtumine PRIA esindajatega, tutvumine Maarja külaga, kohtumine Põlva maavanema ja Põlvamaa Põllumeeste Liidu esindajatega, tutvumine Miiaste Põllumajandusliku Osaühinguga, Eesti Maanteemuuseumi ja Torma Põllumajandusosaühinguga;
majanduskomisjoniskell 13 lõhkematerjaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE); Euroopa Liidu teenuste direktiivi rakendamise seaduse eelnõu (603 SE); otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele riigi majanduse elavdamise strateegia ja tegevusprogrammi välja töötamiseks aastateks 2009-2013” eelnõu (555 OE); Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (557 OE); riigivara tasuta võõrandamise küsimused;
 
Kohtumised:
 
Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Lastekaitse Liidu juhataja Alar Tammega.
Kell 13Ene Ergma kohtub Prantsusmaa suursaadiku Frédéric Billet’ga.
Kell 14Ene Ergma kohtub Euroopa ombudsmani Nikiforos Diamandourosega.
Kell 16Ene Ergma kohtub Euroopa Liidu Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktori Virginija Langbakk’iga.
 
*       *       *
 
Välislähetused:
 
24. – 26. oktoobrini
 
Riigikogu liige Mark Soosaar osaleb Taanis Kopenhaagenis GLOBEi (Global Legislators Organisation) rahvusvahelisel parlamentaarsel foorumil. Arutusel on seadusandjate roll kliimaseaduste väljatöötamisel.
 
25. – 26. oktoobrini
 
Riigikogu liige Mati Raidma osaleb Suurbritannias Londonis Euroopa parlamentidevahelisel kosmosekonverentsil. Käsitletakse teemasid nagu kosmos kui probleemide lahendaja, kosmos kui Euroopa juhtiv turg, kosmos kui innovatsiooni ja tehnoloogia juhtija, kosmoselahendused ülemaailmse majanduskriisi ajal jpm.
 
26. – 28. oktoobrini
 
Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Itaalias Ispras üle-Atlandilisel teadusfoorumil, mis keskendub teaduslike nõuannete juurutamisel poliitikas. Arutletakse üle-Atlandiliste sarnasuste ja erinevuste üle, analüüsitakse praktilisi näiteid teadusnõuannete edukast rakendamisest, aga ka läbikukkumisi.
 
26. – 29. oktoobrini
 
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb Rootsis Stockholmis Põhjamaade Nõukogu 61. istungjärgul ning kohtumisel Põhjamaade Nõukogu presiidiumiga.
 
27. oktoobrist – 1. novembrini
 
Riigikogu liige Silver Meikar osaleb Egiptuses Kairos ja Aleksandrias toimuval 56. liberaalide rahvusvahelisel kongressil.
 
28. – 30. oktoobrini
 
Riigikogu õiguskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher ning sotsiaalkomisjoni esimees Urmas Reinsalu osalevad Portugalis Portos noorte parlamendiliikmete 4. konverentsil, kus on arutusel parlamentarism Euroopas ja sellega seoses uued koostöövõimalused pärast Lissaboni lepingu ratifitseerimist, samuti käsitletakse Euroopa Komisjoni nägemust töökohtade olukorrast Euroopas ning vajadust funktsioneeriva finantsjärelevalve üle.
 
29. oktoobril
 
Riigikogu liige Mart Laar osaleb Belgias Brüsselis Euroopa Rahvapartei (EPP) tippkohtumisel.
 
 
Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside